8 Μαΐου 2012

ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΔΡΑΜΑ: Μετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης η έναρξη προθεσμιών αποδοχής θέσεων και ενστάσεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Δελτίο Τύπου

 Η ΑΜΚΕ
 με την επωνυμία 
«ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» 
και διακριτικό τίτλο 
«ΕΠΙ-ΜΕΝΟΥΜΕ ΔΡΑΜΑ»,
 ανακοινώνει ότι, 
με σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Συμβούλιου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), 
θα προβεί μετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης, 
σε ορθή επανάληψη της ανάρτησης των πινάκων κατάταξης της ανακοίνωσης ΚΟΧ 2101/01/2012
 για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) 
για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
 Η έναρξη όλων των προθεσμιών που προβλέπονται στην οικεία ανακοίνωση (ήτοι αποδοχής θέσεων και ενστάσεων) ορίζεται μετά την ανωτέρω ανάρτηση.