9 Μαρτίου 2011

Υποτροφία από το Πανεπιστήμιο Αθηνών σε Μακεδόνες.

Αναδημοσίευση από την Ιστοσελίδα του Δήμου Προσοτσάνης, Τρίτη 8 Μαρτίου 2011.

 eiklog
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ & ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Αρ.πρωτ. 4/9-2-2011
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Εθνικό και Καποδιστρισκό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά το Πανεπιστημιακό έτος 2010-11, δύο (2) υποτροφίες, από τα έσοδα της Κληρονομίας ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ Χας ΔΗΜ. ΚΡΙΕΖΗ, σε φοιτητές των Θεωρητικών Σχολών  (Φιλοσοφικής, Θεολογικής, Νομικής, Ξένων Φιλολογιών, κλπ) όλων των Ελληνικών Πανεπιστημίων που κατάγονται από τη Μακεδονία, με κριτήριο τη βαθμολογική σειρά εισαγωγής τους στην οικεία Σχολή ή της προαγωγής τους από το προηγούμενο στο επόμενο έτος σπουδών, προτιμωμένων, με ίσους όρους, των συγγενών της διαθέτιδας.

Καταγόμενοι από τη Μακεδονία θεωρούνται οι υποψήφιοι που είτε γεννήθηκαν στην Μακεδονία, είτε κατάγονται από τη Μακεδονία από τους δύο γονείς τους ή από τον έναν εξ αυτών, αδιακρίτως.


Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ορίζεται σε Ευρώ διακόσια πενήντα (Ευρώ 250,00).
 
Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται στους υποτρόφους από την αρχή του Πανεπιστημιακού έτους 2010-11 και θα διαρκέσει μέχρι το μήνα Ιούνιο του έτους που κανονικά τελειώνουν τις σπουδές τους, εάν καταστούν πτυχιούχοι, διαφορετικά μέχρι το μήνα Σεπτέμβριο του ιδίου έτους (άρθρο 55 του Α.Ν.2039/39, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Ν. 1583/85 και άρθρο 25 του Κ.Δ. 18/41).

Για τη συνέχιση της υποτροφίας, οι υπότροφοι υποχρεούνται κάθε χρόνο να προσκομίζουν πιστοποιητικό προόδου με ικανοποιητική βαθμολογία.

Εάν η  υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητα των υποτρόφων, ή εάν οι υπότροφοι δε λάβουν το πτυχίο τους μέσα σε ένα έτος από τη λήξη της Κανονικής διάρκειας τών σπουδών τους, υποχρεούνται να επιστρέψουν τα ποσά της υποτροφίας που έχουν λάβει μέχρι τότε (άρθρα 57-60 του Α.Ν. 2039/39).

Η υποτροφία δύναται να διακοπεί , εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση των ετησίων εσόδων της Κληρονομιάς. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία (άρθρο 59 του Α Ν.2039/39).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν ,στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου (Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30),
μέσα σε τριάντα (30) ημέρες
από την πρώτη δημοσίευση περίληψης της πρόσκλησης αυτής στον ημερήσιο Αθηναϊκό Τύπο
 (μέχρι 11-3-2011)


αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει η Ελληνική Ιθαγένεια, η ηλικία τους, όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξη (36) ετών και η καταγωγή τους
από τη Μακεδονία (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομία ή Δωρεά και ότι δεν έχασαν από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώο, που να έχει εκδοθεί πρόσφατα, το πολύ τρεις μήνες πριν την υποβολή της αίτησης (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).
4. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και Μ.Ο. βαθμολογίας στο προηγούμενο έτος σπουδών (2009-10) τουλάχιστον «Λ. Καλώς».

(Σύμφωνα με την από 27-11-2008 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν περάσει τα καθορισμένα ή αναλογούντα μαθήματα του περασμένου έτους, εκτός από δύο και να έχουν στα υπόλοιπα Μ.Ο. βαθμολογίας τουλάχιστον «Λ.Καλώς»).

Οι πρωτοετείς φοιτητές θα υποβάλουν τα με αύξοντα αριθμό ένα (1) έως και τρία (3)
δικαιολογητικά και επί πλέον:
1. Ατομικό δελτίο επιτυχίας στις Πανελλαδικές εξετάσεις και
2. Βεβαίωση εγγραφής στα ΑΕΙ
Έντυπα αιτήσεων καθώς και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου, Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου και Χρ.Λαδά 6, τηλ.210.368.9132-4)
Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2011

Ο Πρύτανης
Θεοδόσιος Ν. Πελεγρίνης