31 Μαρτίου 2011

Τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του Δήμου Προσοτσάνης για το 2011.


Απόσπασμα από το πρακτικό της
3ης /2011 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης


Στην Προσοτσάνη, σήμερα 22 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2011, ημέρα  Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Προσοτσάνης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης,  ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3819/15-03-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (07) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι  (06) μέλη:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λύσσελης  Άγγελος, Πρόεδρος
1. Παπαμιχαήλ Γεώργιος, μέλος
2. Ντεμίρης Αθανάσιος, μέλος


3. Αντώνιος Τσελεγγίδης, μέλος


4. Καραγιαννίδης Αναστάσιος, μέλος


5. Καραγιαννίδης Ιωάννης , μέλος


6. Αθανασιάδης Θεόδωρος, μέλος


(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)


Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου
κ.Αλέξιο Βαφειάδη, ΔΕ1 Διοικητικός

Αριθ. Απόφασης : 11/2011
ΘΕΜΑ: «Εξέταση των σχεδίων πρ/σμού εξόδων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οικον. Έτους 2011 ( άρθρο 86 του Ν. 3852.2010)».
Ο κ. Πρόεδρος αφού εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: Σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι:

Σύμφωνα με τις  παρ. 2-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι:
Το Συμβούλιο της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας καταρτίσει σχέδιο του πρ/σμού εξόδων της Κοινότητας για το επόμενο οικον. Έτος. Ο Πρ/σμός δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Η οικονομική επιτροπή εξετάζει :
1.- αν οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται στο σχέδιο του πρ/σμού εξόδων της Κοινότητας υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο για κάθε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα. Σε περίπτωση υπέρβασης του πιο ανωτάτου ποσού περικόπτει τα επί μέρους κονδύλια.
Το σχέδιο του πρ/σμού εξόδων των Δημοτικών Κοινοτήτων όπως τελικά  διαμορφώνεται από την οικονομική επιτροπή εντάσσεται στο σχέδιο πρ/σμού    του Δήμου. Στον πρ/σμό του Δήμου περιλαμβάνονται ιδιαίτερα κεφάλαια για κάθε τοπική και δημοτική κοινότητα.
Το πιο πάνω σχέδιο  πρ/σμού εξόδων τοπικής και δημοτικής κοινότητας αν δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή καταρτίζεται από αυτήν.
Οι Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητας μετά από συνεδριάσεις των Συμβουλίων τους κατάρτισαν τους πρ/σμούς εξόδων και το τεχνικό πρόγραμμα έργων για το 2011 και μας έστειλαν τις προτάσεις τους σχετικά.

Έχοντας υπ’ όψη όλα τα παραπάνω, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε
  • την παρ.2 και 3  του άρθρου 86 του Ν.3852/2010
  • το υπ’ αριθ. 209/4.1.2011  έγγραφο του Δημάρχου Προσοτσάνης
  • τις αποφάσεις των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι οποίες υποβλήθηκαν στον Δήμο
Και έπειτα από διαλογική συζήτηση


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
Ο προπολογισμός του τεχνικού προγράμματος έργων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων έτους 2011 είναι νόμιμος και σύμφωνα με τα όρια που τέθηκαν από τον Δήμο.
Δεν θα ενταχθούν
όμως στο τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων
του Δήμου έτους 2011
και κατά συνέπεια
ούτε και στο σχέδιο του πρ/σμού


διότι δεν υπάρχει  δυνατότητα εκτέλεσης

τους αφού η προυπολογιζόμενη ΣΑΤΑ έτους 2011

θα διατεθεί υποχρεωτικά
για την πληρωμή υποχρεώσεων
που έχουν αναληφθεί
εντός του προηγούμενου έτους 2010

(εκτελεσμένων και συνεχιζόμενων έργων) των τέως Δήμων Σιταγρών και Προσοτσάνης (εγκύκλιος 2/91118/29.12.2010 του ΥΠ.ΟΙΚ.).
Σε περίπτωση που υπάρξει υπόλοιπο διαθέσιμο για έργα
θα διατεθεί
με τροπ/σεις του Τεχνικού προγράμματος
και του προυπολογισμού
κατά την διάρκεια του έτους για την κάλυψη
των πιο επειγουσών αναγκών που υπάρχουν.

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 11/ 2011.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος
Ο Ειδ. Γραμματέας

Τα Μέλη :
Λύσσελης Σ. Άγγελος Αλέξιος Βαφειάδης Ντεμίρης Αθανάσιος


Καραγιαννίδης Αναστάσιος


Τσελεγγίδης Αντώνιος


Καραγιαννίδης Ιωάννης


Αθανασιάδης Θεόδωρος


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Προσοτσάνη, 23/03/2011
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Άγγελος Σ. Λύσσελης