23 Ιανουαρίου 2012

ΟΑΕΔ: Αλλαγές στα δελτία ανεργίας.

 Από την εφημερίδα "ΗΧΩ" 23.1.2012,σελ. 3

Ριζικές αλλαγές στον τρόπο εγγραφής των ανέργων στα μητρώα του ΟΑΕΔ, αλλά και στη διαδικασία ανανέωσης των δελτίων τους επέρχονται από 1η Φεβρουάριου, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, η οποία έχει ήδη αποσταλεί σε όλα τις υπηρεσίες του Οργανισμού της χώρας.
 
Οι επιδοτούμενοι άνεργοι, πλέον, δεν θα χρειάζεται να προσέρχονται κάθε μήνα για να δώσουν το «παρών», προκειμένου να εισπράζουν τα χρήματά τους,
καθώς η αυτοπρόσωπη παρουσία γίνεται τρίμηνη.


Επίσης, για να εγγραφεί κάποιος στο μητρώο των ανέργων θα πρέπει, πλέον, υποχρεωτικά να προσκομίζει και αντίγραφο της φορολογικής δήλωσή ή του εκκαθαριστικού της εφορίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι θα χάνουν την ιδιότητα του ανέργου και τα επιδόματα που προέρχονται από αυτήν όσοι δεν εμφανίζονται στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ σε 5 εργάσιμες ημέρες πριν ή μετά τη λήξη ισχύος των δελτίων ανεργίας, η οποία ορίζεται στους τρεις μήνες.

Ειδικότερα, η εγγραφή ανέργου στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ πραγματοποιείται με την αυτοπρόσωπη παρουσία του στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του.

Ισχύς δελτίου.

1.    Για όλους τους μη επιδοτούμενους εγγεγραμμένους ανέργους στον ΟΑΕΔ, το δελτίο ανεργίας τους ισχύει επί ένα τρίμηνο από την αρχική εγγραφή ή την τελευταία ανανέωση αυτού.

2.    Η ανωτέρω τρίμηνη ισχύς του δελτίου αρχίζει την ημέρα έκδοσής του ή της τελευταίας ανανέωσής του και λήγει την ημέρα του τρίτου μήνα που αντιστοιχεί σε αριθμό με την ημέρα που άρχισε η ισχύς του και, αν δεν υπάρχει αντίστοιχη, την τελευταία ημέρα του μήνα. Αν η τελευταία ημέρα ισχύos του δελτίου ανεργίας είναι μη εργάσιμη, η λήξη της ισχύος του μετατίθεται στην  επόμενη εργάσιμη ημέρα.

3.    Η ανανέωση του δελτίου ανεργίαε αποτελεί προϋπόθεση για την επέκταση της ισχύος του. Η ανανέωση γίνεται με την αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου μέσα σε διάστημα πέντε εργάσιμων ημερών πριν ή μετά την προβλεπόμενη και αναφερόμενη λήξη ισχύος του δελτίου.

4.    Η ανανέωση ισχύος του δελτίου ανεργίας μπορεί να γίνεται σε οποιαδήποτε υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ.

5.    Η ιδιότητα του ανέργου διατηρείται μέχρι τη συνδρομή του λόγου διαγραφής. Στους λόγους διαγραφής  συμπεριλαμβάνεται και η μη εμφάνιση για ανανέωση του δελτίου σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

Για περίπτωση εγγεγραμμένου ανέργου που έχει υποβάλει αίτηση επιδότησης ανεργίας η οποία τελεί σε εκκρεμότητα, το δελτίο ανεργίας παραμένει σε ισχύ μέχρι την καθ'  οιονδήποτε τρόπο άρση της εκκρεμότητας.

Δικαιολογητικά


Ο ενδιαφερόμενος για την εγγραφή του στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ υποχρεούται να επιδεικνύει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος - Ε1, ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από τη ΔΟΥ εφόσον δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση.

β) Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρίας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια ΔΟΥ.

γ) Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο κ.λπ.)

δ) Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ.

ε) Αδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.

Ο άνεργος υποχρεούται να προσέλθει ο ίδιος στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του ή της τελευταίας  απασχόλησής του, προκειμένου να υποβάλει αίτηση και να αξιώσει απαίτηση για τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας, μέσα σε προθεσμία 60 ημερών από τη λύση ή λήξη της εργασιακής του σχέσης.