25 Ιανουαρίου 2012

Νέες θέσεις Εργασίας: εγκρίθηκαν 1.332 θέσεις κοινωφελούς εργασίας για το Νομό Δράμας.

 Αναλυτικά η κατανομή των θέσεων από το ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΔΡΑΜΑ

Σύμφωνα με τα υπ. αριθμ. 1.10529/οικ.6.2568 και 1.17732/οικ.6.3838 έγγραφα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"
(Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝ.Α.Δ.") του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και με βάση τα αποτελέσματα που εξέδωσε η Επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής Δικαιούχων για τη "Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα" έχουν εγκριθεί στην "ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΔΡΑΜΑ"
προς υλοποίηση 1.332 θέσεις,
όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα κατανομής
ανά συμπράττοντα φορέα:
 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επιλογής, θα διασταυρώσει τα στοιχεία μοριοδότησης των ωφελουμένων.

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 25,00 ευρώ.

Η καταβαλλόμενη αμοιβή προσώπων, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσής τους, που θα απασχολούνται σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας δικαιούχων φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι πλέον των
625 ευρώ μηνιαίως.

Εκτός των αναφερόμενων καταβαλλόμενων ποσών της ανωτέρου παραγράφου, οι δικαιούχοι φορείς, ουδέν άλλο υποχρεούνται να καταβάλλουν στα απασχολούντα πρόσωπα.

Για τα έντυπα
: Έντυπο Αίτησης | Οδηγίες συμπλήρωσης πατήστε εδώ


.