6 Απριλίου 2011

Απόφαση για την κατάρτιση και εισήγηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2011

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το πρακτικό της
2ης /2011 τακτικής συνεδρίασης
της Eκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη,
σήμερα 21η του μηνός Μαρτίου,
του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 9 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης,
συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης,
 
ύστερα από την υπ’ αριθμ.3820/15-3-2011
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικά στα μέλη,
σύμφωνα με το άρθρο 62 & 63 του Ν.3852/10.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη , με
βαθμο Α
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα
πέντε (5) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.-Λύσσελης Αγγελος
2.-Τερνεκτσής Ιωάννης κανείς
3.-Παπαμιχαήλ Γεώργιος
4.-Τερνεκτσής Ιωάννης
5.- Παπαδόπουλος Αλέξανδρος

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ: 2/2011
ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και εισήγηση Τεχνικού
Προγράμματος του Δήμου έτους 2011

Ο κ.Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει
στα μέλη της επιτροπής το αριθ. 4143/21-3-11 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας και το
αριθ.4196/21-3-2011 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τα οποία ενημερώνουν
την εκτελεστική επιτροπή του Δήμου για την πραγματική οικονομική κατάσταση που
υπάρχει και τη δυνατότητα εκτέλεσης έργων για το 2011.

Στη συνέχεια, ο κ.Πρόεδρος, αναφέρει ότι κατά το έτος 2010,
από ΣΑΤΑ ,
ο πρώηνΔήμος Σιταγρών έλαβε 358.000 ευρώ

και ο πρώην Δήμος Προσοτσάνης έλαβε 801.000
ευρώ.


Όμως οι τιμολογημένες οφειλές των έργων του έτους 2010 από τη χρηματοδότηση
ΣΑΤΑ ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 526.000 ευρώ.

Υπάρχουν και πιστοποιήσεις έργων
και έργα υπό εκτέλεση (συνεχιζόμενα) που προύπολογίστηκαν συνολικά στο ποσό
των 643.000 ευρώ.

Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων διαπιστώθηκε ότι δεν
υπάρχουν οικονομικά περιθώρια για την σύνταξη Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011 .
Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε γνώση τις διατάξεις:
*του άρθρου 208 του Ν.3463/2006 και
*των άρθρων 63 & 266 του Ν.3852/2010

Αποφασίζει Ομόφωνα

Καταρτίζει και εισηγείται, στο δημοτικό συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του
Δήμου έτους 2011 όπως παρακάτω:

1.- Εργο «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων ύδρευσης στην ΔΚ Πετρούσας» προυπολογισμού ………….12.600 ευρώ
και

2.- «Σύνταξη Τεχνικών Μελετών για έργα» 
προυπολογισμού ………………..56.046,58 ευρώ

Σύνολο ευρώ……………………… 68.646,58


Δεν εγγράφει έργο από πιστώσεις ΣΑΤΑ για τους λόγους που αναφέρονται στο
σκεπτικό της απόφασης αυτής.


Η χρηματοδότηση των ανωτέρω έργων προέρχεται από υπόλοιπο πίστωσης
χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών για επενδυτικές δραστηριότητες που είχε ο
πρώην Δήμος Προσοτσάνης.

Για την αντιμετώπιση των αναγκών που θα προκύψουν κατά την διάρκεια του έτους θα
εισαχθούν νέα έργα με τροποποιήσεις του τεχνικού προγράμματος και του πρού/σμού , είτε
αυτά χρηματοδοτηθούν από υπόλοιπα ΣΑΤΑ, αν υπάρξουν , είτε από άλλους πόρους
(ΚΑΠ, ίδιοι πόροι κλπ).

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 2/2011

Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας Τα Μέλη
Υπογραφή υπογραφή υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ως πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής
ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ