18 Απριλίου 2011

Δήμος Προσοτσάνης:10η Πρόσκληση ΔΣ 2011

ΈΧΕΙ ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ.....
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
**********
Ταχ. Δ/νση: Χρ. Σακάρη 15
66200, Προσοτσάνη
Τηλέφωνα: (25223) 50130, 50150
Τηλεομοιότυπο: (25220) 23333

Προσοτσάνη, 23/03/2011
Αριθ.Πρωτ.: .....

ΠΡΟΣ: 1)Δήμαρχο Προσοτσάνης
2)Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
3)Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
4) Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
5)Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
6) Δ/νση & Τμήματα Δήμου

(όπως Πίνακες Αποδεκτών)
Σας παρακαλούμε την
19η του μήνα Απριλίου του έτους 2011
ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ.
να προσέλθετε σε
[10η] συνεδρίαση ΤΑΚΤΙΚΗ, του Δημοτικού Συμβουλίου
η
οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Προσοτσάνη, για λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:1οΘΕΜΑ: «Έγκριση του απολογισμού οικον. Έτους 2010 του Ν.Π. της Σχολικής  Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Μαυρολεύκης».
2οΘΕΜΑ: «Έγκριση του απολογισμού οικον. Έτους 2010 του Ν.Π. του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Σιταγρών».
3οΘΕΜΑ: «Έγκριση του απολογισμού οικον. Έτους 2010 του Ν.Π. Κέντρου Προσχολικής Αγωγής Δήμου Προσοτσάνης».
4οΘΕΜΑ: «Έγκριση του απολογισμού οικον. Έτους 2010 του Ν.Π. του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Φωτολίβους».
5οΘΕΜΑ: «Έκδοση ψηφίσματος για την μη κατάργηση – συγχώνευση του Δημοτικού Σχολείου της Καλή Βρύσης».
6οΘΕΜΑ: «Έγκριση παραλαβής των φακέλων των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη με διευθύνουσα υπηρεσία την Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Δράμας.
7οΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση για παραχώρηση ή μη κοινόχρηστης έκτασης  5.000 τ.μ. στο αγρόκτημα της Δ.Κ. Πετρούσας στον κ. Κύρδιο Ηλία για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων»
8οΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση για παραχώρηση ή μη κοινόχρηστης έκτασης  6.404 τ.μ. στο αγρόκτημα της Δ.Κ. Προσοτσάνης  στον κ. Μαρίγγο Ιωάννη για την δημιουργία εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής»
9οΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση για παραχώρηση ή μη κοινόχρηστης έκτασης  20.201 τ.μ. στο αγρόκτημα της Δ.Κ. Πετρούσας στην εταιρεία ΔΕΚΤΕ Α.Ε.  για την δημιουργία μονάδας μεταλλικών κατασκευών»
10οΘΕΜΑ: «Διάθεση μηχανημάτων του Δήμου στην για την μετατόπιση αγωγού αποχέτευσης από το Ο.Τ. ιδιοκτησίας της.
11οΘΕΜΑ: «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεωρήσεων κινηματογράφων,  θεάτρων κ.λ.π. και ορισμός υπαλλήλου που θα εκτελεί χρέη γραμματέα του Συμβουλίου»

12oΘΕΜΑ: «Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την κάλυψη εποχικών αναγκών για την ανοιξιάτικη περίοδο  έτους 2011»
13oΘΕΜΑ: «Διάθεση πιστώσεως 75.472,93 ΕΥΡΩ από χρηματοδότηση του ΥΠ.ΕΣ. που  αφορά στην εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου στους Ο.Τ.Α. Α Βαθμού που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 όπως ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3756/2009».
14oΘΕΜΑ: «Απ’ ευθείας  ανάθεση για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου για το χρονικό διάστημα από Απρίλιο μέχρι και Δεκέμβριο 2011»
15οΘΕΜΑ:
«Εκθεση της Οικονομικής Επιτροπής των οικονομικών στοιχείων (εσόδων – εξόδων) Α τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του πρ/σμού οικον.  Έτους 2011».


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


ΕΥΘΥΜΙΑ Β. ΜΑΝΑΡΙΔΟΥ