7 Ιανουαρίου 2013

Ορισμός νέων αντιδημάρχων στο Δήμο Προσοτσάνης

dimarxeio-prosotsanis
Οι νέοι αντιδήμαρχοι για το δήμο Προσοτσάνης θα είναι οι εξής:
1.Αντιδήμαρχο, χωρίς αντιμισθία, το Δημοτικό Σύμβουλο κ.Ανθίτσα Αλέξανδρο του Νικολάου, για το από 1-1-2013 μέχρι και 31-8-2014 χρονικό διάστημα της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.

Μεταβιβάζει σ ’αυτόν, καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας και Ορίζει αυτόν να ενεργεί ως Διατάκτης σχετικά με ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου.
Ο ανωτέρω κατά την διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος .
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος ο οποίος και θ’ αναπληρώνει το Δήμαρχο Ε.-Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού , και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
2,Ορίζει Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, το Δημοτικό Σύμβουλο κ.Παυλίδη Πέτρο του Ιωάννη , για το από 1-1-2013 μέχρι και 31-8-2014 χρονικό διάστημα της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και του μεταβιβάζει καθ’ύλην τις αρμοδιότητες Τεχνικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού.
Ο ανωτέρω κατά την διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού , και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
3.Ορίζει Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, το Δημοτικό Σύμβουλο κ.Αγαθονιάδη Αλέξανδρο του Μιχαήλ, για το από 1-1-2013 μέχρι και 31-8-2014 χρονικό διάστημα της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και του μεταβιβάζει καθ’ύλην τις αρμοδιότητες Αγροτικής Ανάπτυξης και κατά τόπου αρμοδιότητες για την Δημοτική Ενότητα Σιταγρών, την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών
-συμπεριλαμβανομένου και του ΚΕΠ- ,την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών , την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού, και επιπλέον δικαίωμα υπογραφή για βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται και αφορούν την δημοτική ενότητα Σιταγρών.
Ο ανωτέρω κατά την διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος .
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια
εφημερίδα του νομού , και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
 Πηγή: destanea