1 Ιανουαρίου 2013

Πετρούσα 2013. Μήνυμα Πρωτοχρονιάς.του Γεωργίου Ι. Καραμάνη
Θεολόγου εκ Πετρούσης

Ο καινούριος χρόνος είναι ένα δώρο Θεού ο Οποίος κι εφέτος μας «κατηξίωσε εις νέον ενιαυτόν του πλούτου της χρηστότητός Του εισελθείν».
 Ο καινούριος χρόνος δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένας άγραφος σκληρός δίσκος χωρητικότητας 365 ημερών. 

Αυτό το δίσκο καλούμαστε όλοι, ξημερώματα την 1η  Ιανουαρίου, να τον γεμίσουμε ή να τον αφήσουμε να φύγει  άγραφος, όπως μας ήρθε.

 Επειδή «πάσα δόσις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον εκ του Πατρός των Φώτων» (Οπισθάμβωνος ευχή), στο χέρι μας είναι να γεμίσουμε κι αυτό το χρόνο που ανατέλλει με τα δοσίματα και τις δωρεές του Θεού και όχι με τη σαβούρα των παρδαλών παθών που μας στολίζουν.

Ο καινούριος χρόνος δεν θα είναι πιο ευχάριστος από τον προηγούμενο ούτε και πιο εύκολος, τώρα μάλιστα όπου «των λυπηρών επαγωγαί χειμάζουσι την ταπεινήν ψυχήν» μας. Όμως……..«Επί τον Κύριον ελπίδα πάς τις κεκτημένος, υψηλότερος εστί πάντων των λυπούντων»(Αναβαθμοί δ΄ ήχου) [γιατί όποιος έχει αποκτήσει ελπίδα στον Κύριο, βρίσκεται υπεράνω όλων εκείνων που του προξενούν λύπη].

Ο καινούριος χρόνος μπορεί να μας φέρει πιο κοντά σε Εκείνον που είναι «των εφετών η ακρότης» [ανάμεσα σε όλα τα επιθυμητά, το τελειότερο]  και μπορεί να κάνει «την ημέραν πάσαν, αγίαν, τελείαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον» [τη κάθε μέρα μας άγια, πλήρη, ειρηνική και δίχως αμαρτίες]

Γένοιτο Κύριε!!!

      Προσευχόμαστε
      ολοκάρδια,
      ολοδύναμα,
      ολόψυχα,
      για ένα ευλογημένο 2013.