17 Φεβρουαρίου 2012

S.O.S!!! ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ


Το έντυπο της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης (ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ 1) πρέπει να συμπληρωθεί σύμφωνα με τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)», οι οποίες είναι ανηρτημένες στην ιστοσελίδα μας. Επισημαίνονται, ωστόσο, σε κάθε υποψήφιο ωφελούμενο τα κάτωθι:
1.   Να αναγράψετε τον αριθμό ανακοίνωσης, που αφορά τον δικαιούχο φορέα που την εκδίδει και στον οποίο υποβάλλετε την αίτηση σας. Προσοχή! Ο αριθμός ανακοίνωσης είναι διαφορετικός για κάθε φορέα έκδοσης της ανακοίνωσης. Ο εν λόγω αριθμός για τον φορέα μας (ΑΜΚΕ Απασχόλησης και Ανάπτυξης Νομού Δράμας, δ.τ. «ΕΠΙ-ΜΕΝΟΥΜΕ ΔΡΑΜΑ») είναι: 2.101/01/2012 και θα
αναγραφεί στην επάνω αριστερή γωνία του εντύπου της αίτησης - δήλωσης, δίπλα στην ένδειξη ΚΟΧ.
2.     Να συμπληρώσετε στην ενότητα «Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ», με κεφαλαία γράμματα, την επωνυμία του φορέα έκδοσης της ανακοίνωσης. Η επωνυμία του Φορέα μας είναι: «ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» (διευκρίνιση: ο τίτλος «ΕΠΙ - ΜΕΝΟΥΜΕ ΔΡΑΜΑ» είναι διακριτικός τίτλος).
3.      Να συμπληρώσετε με προσοχή τα ατομικά σας στοιχεία στην ενότητα «Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ». Μην παραλείψετε τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α), η αναγραφή του οποίου είναι υποχρεωτική.
4.    Να συμπληρώσετε κατάλληλα και με προσοχή τα πεδία των υπο-ενοτήτων Γ1 έως και Γ5 της ενότητας «Γ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ», βάσει των οποίων θα διαμορφωθεί η συνολική σας βαθμολογία στον πίνακα κατάταξης, εφόσον αποδεικνύετε την αντίστοιχη ιδιότητα με τα απαιτούμενα από την υπ'αριθ. ΚΟΧ 2.101/01/2012 ανακοίνωση του φορέα μας δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει: α) να καταγράψετε (αφού προηγούμενα τα αριθμήσετε) στον Κατάλογο Συνημμένων Δικαιολογητικών και β) να επισυνάψετε στην αίτησή σας (παράδειγμα: εφόσον ο υποψήφιος συμπληρώσει το πεδίο β της υπο-ενότητας Γ.2. της ενότητας Γ (δηλαδή είναι έγγαμος άνεργος με σύζυγο άνεργο), θα πρέπει να καταγράψει στον Κατάλογο Συνημμένων Δικαιολογητικών του και να επισυνάψει (σε φωτοαντίγραφο) στην αίτησή του το δελτίο ανεργίας του/της συζύγου της/του. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να καταγράψει στον Κατάλογο Συνημμένων Δικαιολογητικών και να επισυνάψει στην αίτησή του και το δικό του δελτίο ανεργίας).

δηλώσετε τους κωδικούς θέσεων που επιδιώκετε κατά σειρά προτίμησης. Εφόσον υποβάλλετε αίτηση στον φορέα μαc «ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ», να επιλέξετε θέσεις από τις αναγραφόμενες στην ανακοίνωση υπ'αριθ. ΚΟΧ 2.101/01/2012 και να αναγράψετε τους κωδικούς που αντιστοιχούν στις επιδιωκόμενες θέσεις, κατά σειρά προτίμησης.
6.   Στην ενότητα «Ε. ΤΥΠΙΚΑ (και τυχόν πρόσθετα) ΠΡΟΣΟΝΤΑ, να αναγράψετε τα τυπικά ή και τυχόν πρόσθετα προσόντα, που προβλέπονται και απαιτούνται βάσει της ανακοίνωσης υπ'αριθ. ΚΟΧ 2.101/01/2012 για τις θέσεις που επιδιώκετε (παράδειγμα: για την επιδιωκόμενη θέση 102 στην ενότητα «Ε. ΤΥΠΙΚΑ (και τυχόν πρόσθετα) ΠΡΟΣΟΝΤΑ» ο υποψήφιος ωφελούμενος πρέπει να συμπληρώσει: α) κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου (ή εξατάξιου Γυμνασίου κλπ) και β) γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου). Προσοχή!!!! Τα τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα δεν βαθμολογούνται, η έλλειψή τους όμως, εφόσον απαιτούνται για την επιδιωκόμενη θέση, οδηγεί σε αποκλεισμό σας από τη διαδικασία επιλογής.
7.   Δικαιολογητικά: α) να αριθμήσετε όλα ανεξαιρέτως τα δικαιολογητικά σας σε εμφανές μέρος (ενδεικτικά: αριθμείτε εμφανώς το κάθε δικαιολογητικό επάνω δεξιά), β) να καταγράψετε όλα ανεξαιρέτως τα δικαιολογητικά σας με την ίδια σειρά αρίθμησης στον Κατάλογο Συνημμένων Δικαιολογητικών, γ) να επισυνάψετε στην αίτησή σας το σύνολο των δικαιολογητικών σας (προσοχή! ο αριθμός των δικαιολογητικών που θα επισυνάψετε στην αίτηση σας πρέπει να ταυτίζεται με τον αριθμό των δικαιολογητικών που θα καταγράψετε στον Κατάλογο Συνημμένων Δικαιολογητικών) και δ) να υπογράψετε την υπεύθυνη δήλωση στο τέλος της αίτησής σας. Μην λησμονήσετε να αριθμήσετε, καταγράψετε στον Κατάλογο Συνημμένων Δικαιολογητικών και να επισυνάψετε στην αίτησή σας και τα δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν τα τυπικά ή και τυχόν πρόσθετα προσόντα σας (δηλαδή τα προσόντα που θα αναγράψετε στην ενότητα «Ε. ΤΥΠΙΚΑ (και τυχόν πρόσθετα) ΠΡΟΣΟΝΤΑ»). Επισημαίνεται ότι δικαιολογητικό το οποίο επισυνάπτεται, αλλά δεν καταγράφεται στον Κατάλογο Συνημμένων Δικαιολογητικών, δεν καλύπτεται από την άνω υπεύθυνη δήλωση.
8.       Μην παραλείψετε να υπογράψετε την αίτηση - δήλωσή σασ Σε περίπτωση που συμπληρώσετε και υποβάλλετε περισσότερα του ενός έντυπα ΚΟΧ 1, προκειμένου να καταγράψετε το σύνολο των επιδιωκόμενων θέσεων (δηλ. όταν οι επιδιωκόμενες θέσεις είναι άνω των είκοσι), μην παραλείψετε σε κάθε νέο έντυπο να συμπληρώσετε τον αριθμό ανακοίνωσης (δηλαδή ΚΟΧ 2.101/01/2012), τις ενότητες Α και Β, την ημερομηνία και το ονοματεπώνυμο κάτω από το κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης και να υπογράψετε.