14 Φεβρουαρίου 2012

ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΔΡΑΜΑ: Ανάρτηση όλης της Ανακοίνωσης (14. 02.2012).

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΡΑΜΑ, 10 / 02 / 2012
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν. ΔΡΑΜΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 71
«ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΔΡΑΜΑ» (2)


Ταχ. Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 8,
Τ.Κ. 661 00, Δράμα
Τηλέφωνο: 25210 55740
Fax: 25210 47612
E-mail: edrama@aned.gr
Πληροφορίες: Νίκη Γεωργιάδου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
της υπ΄αριθμ. ΚΟΧ 2.101/01/2012 Ανακοίνωσης


Η ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν. ΔΡΑΜΑΣ με το διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΔΡΑΜΑ», ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά χιλίων τριακοσίων τριάντα δύο (1.332) ατόμων, για την υλοποίηση προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Δράμας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Οι θέσεις αφορούν σε διάφορες ειδικότητες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και κατανέμονται σε 20 συμπράττοντες φορείς στο Νομό Δράμας.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Οι ωφελούμενοι πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

• να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και
• να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009)Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την «Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση» (ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1) και να την υποβάλουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ,
στα γραφεία του δικαιούχου, στην ακόλουθη διεύθυνση:«ΑΜΚΕ ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΔΡΑΜΑ»

Κωνσταντινουπόλεως 8
Τ.Κ. 661 00 Δράμα
υπόψη κας Γεωργιάδου Νίκης
Οι ενδιαφερόμενοι για τυχόν πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο: 25210 55740
 (κα Γεωργιάδου Νίκη)Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει στις 14/02/2012 και λήγει στις 23/02/2012..


Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.
Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης των αιτήσεων συμμετοχής καθώς και επιπλέον διευκρινίσεις για απαιτούμενα προσόντα, βαθμολογούμενα κριτήρια και δικαιολογητικά που πρέπει να
προσκομίσουν οι υποψήφιοι παρέχονται στις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»..
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»:

α.) στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση
β.) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.epimenoumedrama.gr)
γ.) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
(www.epanad.gov.gr) και
δ.) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από

την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων -» Διαγωνισμών
Φορέων -» Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης έχει γίνει:
α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση
- σε όλα τα δημοτικά καταστήματα των Δήμων του νομού
Δράμας
- σε όλα τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ)
του ΟΑΕΔ του νομού Δράμας
- στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμι-
κού» (www.epanad.gov.gr).
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν.ΔΡΑΜΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ..


prok_kox