16 Μαΐου 2011

1.500 νέες θέσεις προσωρινής Απασχόλησης στη Δράμα. Πώς θα γίνει η μοριοδότηση των ωφελούμενων

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα εργασία..συν.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ TΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1500 ΔΡΑΜΙΝΩΝ


• Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται-Πώς θα γίνει η διαδικασία επιλογής
• Στις 31 Μαΐου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των δικαιούχων φορέων
• Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι και τι οι συμπράττοντες φορείς
Στην τελική του ευθεία μπαίνει το πρόγραμμα απασχόλησης μέσω κοινωνικής εργασίας, το οποίο αναμένεται να προσφέρει 1500 θέσεις 5μηνης εργασίας στο Νομό Δράμας.

Μέχρι τις 31 Μαΐου 2011 οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
Η ανοιχτή πρόσκληση έχει κυκλοφορήσει από τις 27 Απριλίου. Με αυτήν καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς να υποβάλουν προτάσεις.

Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο είναι πιλοτικού χαρακτήρα, έχει αντικείμενο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στους Δικαιούχους, μέσω της πρόσληψης ατόμων (ωφελούμενοι του προγράμματος), για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε συνεργασία με συμπράττοντες φορείς.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για όλη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι 26.250.000


Ποιοι φορείς μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις για να είναι δικαιούχοι.

Η πρόσκληση αφορά Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, ιδίως Σωματεία, Ιδρύματα, Εταιρίες αστικού δικαίου, Συνδικαλιστικές οργανώσεις, Επαγγελματικές ενώσεις, οι οποίοι πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
-Διαθέτουν νομική προσωπικότητα, η οποία αποδεικνύεται από νόμιμα δημοσιευμένο καταστατικό/νομιμοποιητικά έγγραφα.
-Στο καταστατικό τους, πρέπει να προβλέπεται η υλοποίηση δραστηριοτήτων κοινωφελούς/κοινωνικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι παρακάτω τομείς: Περιβάλλον/Πολιτισμός, Κοινωνική ένταξη, Κοινωνικές υπηρεσίες/Υγειονομικές Υπηρεσίες, Αντιμετώπιση της φτώχειας, Καταπολέμηση των διακρίσεων κάθε μορφής, κλπ
-Λειτουργούν αποδεδειγμένα πριν από την υποβολή της υποψηφιότητας τους στη σχετική Πρόσκληση.
-Δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
-Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι.
-Διαθέτουν πραγματική έδρα και οργανωμένο χώρο εργασίας στην Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, που πληροί βασικές υλικοτεχνικές προδιαγραφές σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας.
-Είναι διαχειριστικά επαρκείς, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, εθνικό και κοινοτικό.
-Δε συμμετέχουν με ποσοστό μεγαλύτερο του 49% στην εταιρική σύνθεσή τους, ΟΤΑ, φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.
-Να λάβουν διαχειριστική επάρκεια τύπου Γ
-Όσοι διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια τύπου Β θα πρέπει στο εγχειρίδιο
διαδικασιών να περιγράφεται διαδικασία για υλοποίηση πράξεων με ίδια μέσα
και διαδικασία περιγραφής επιλογής ωφελουμένων.
Από την υποβολή προτάσεων ως δικαιούχοι αποκλείονται:
Πολιτικά κόμματα και παρατάξεις, Κυβερνητικοί οργανισμοί και Νομικά Πρόσωπα (ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου) εποπτευόμενα από το κράτος, Εμπορικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, ΟΤΑ αʼ και βʼ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, Αθλητικά σωματεία και σύλλογοι, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης


Ποιοι μπορεί να είναι συμπράττοντες φορείς

Η πρόσκληση δίνει την δυνατότητα στους Δικαιούχους να προσλαμβάνουν άτομα για την υλοποίηση δράσεων σε συνεργασία με αρμόδιους συμπράττοντες φορείς, στον τομέα δραστηριοποίησής τους
Ως συμπράττοντες φορείς ορίζονται οι φορείς με τους οποίους οι Δικαιούχοι συνάπτουν έγγραφο Μνημόνιο συνεργασίας
Συμπράττοντες φορείς δύνανται να είναι:
-ΟΤΑ αʼ και βʼ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα
-κάθε είδους νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που αναπτύσσει νομίμως δραστηριότητες με σκοπό την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα, όπως περιγράφεται στο καταστατικό τους ή άλλο διοικητικό έγγραφο.

Οι συμπράττοντες φορείς θα πρέπει:

-να έχουν χαρτογραφήσει με συστηματικότητα τις ανάγκες τους στο χώρο των υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα,
-να έχουν την αρμοδιότητα παρέμβασης στο συγκεκριμένο πεδίο που θα υλοποιηθεί το έργο,
-να έχουν επιλύσει όλα τα ενδεχόμενα διαδικαστικά και θεσμικά ζητήματα (άδειες, αποφάσεις κλπ),
-να έχουν διασφαλίσει τους λοιπούς απαιτούμενους για την εκτέλεση του έργου πόρους, πλην του εργασιακού και ασφαλιστικού κόστους, το οποίο θα καλύπτεται από το πρόγραμμα,
-να πιστοποιούν σε μηνιαία βάση προς το Δικαιούχο την ολοκλήρωση του αντίστοιχου τμήματος του φυσικού αντικειμένου του έργου, βάσει του εγκεκριμένου Μνημονίου Συνεργασίας.


Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ δικαιούχων και συμπραττόντων φορέων

Το πρόγραμμα υλοποιείται με την μορφή επιχορήγησης προς τους Δικαιούχους, η οποία καλύπτει τον εγκριθέντα προϋπολογισμό (μισθολογικό κόστος και λοιπές δαπάνες). Το πρόγραμμα δεν μπορεί να αφορά σε κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών των συμπραττόντων φορέων, στο πεδίο που θα υλοποιηθεί η πράξη.

Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου)των μισθωτών, στο σύνολό τους θα καλυφθούν από ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ.

Για τη χρηματοδότηση των Δικαιούχων απαιτείται η κατάρτιση και υποβολή έγγραφου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δικαιούχου και συμπράττοντος φορέα, στο οποίο θα αποτυπώνεται η συμφωνία για εκτέλεση της πράξης, το περιεχόμενο της πράξης, το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνει ο κάθε φορέας.

Η πράξη υλοποιείται με την μορφή επιχορήγησης προς τους Δικαιούχους η οποία καλύπτει τον εγκριθέντα προϋπολογισμό (μισθολογικό κόστος και λοιπές δαπάνες).

Το μνημόνιο συνεργασίας θα περιλαμβάνει τα εξής:

-Περιγραφή του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα / των παρεχόμενων υπηρεσιών (τομέας παρέμβασης, αριθμός ωφελουμένων, αντικείμενο της εργασίας κλπ ) με λογική επιχειρησιακού σχεδίου,
-Χωροθέτηση στα όρια της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
-Σκοπιμότητα - Στόχοι
-Εκτίμηση της απαιτούμενης για τις ανάγκες του έργου εργασία (ανά ειδικότητα όπου αυτό απαιτείται)
-Περιγραφή των όρων παροχής αυτής
-Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης στο οποίο θα περιλαμβάνεται η χρονική κατανομή της αναγκαίας εργασίας σε ανθρωπομήνες ανά ειδικότητα, έως 5 μήνες σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών
-Προϋπολογισμό με ανάλυση σε άμεσες και έμμεσες δαπάνες Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις που αναλαμβάνει κάθε φορέας (Δικαιούχος και Συμπράττων)
-Αναμενόμενα αποτελέσματα
-Τήρηση των διατάξεων των Νόμων περί Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας, όπως περιγράφονται στο άρθρο 8 παρ. 2 της παρούσης.
-Την τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ισχύουσα εργατική νομοθεσία
-Την αποδοχή των όρων της υπʼ αριθμ 1.5131/οικ.3.949 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄
613/15-4-2011) και της σχετικής πρόσκλησης.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να είναι κάποιος ωφελούμενος του προγράμματος


Οι ωφελούμενοι/ες της πράξης θα πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

-Να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή
-Αγρότες, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως 10.500 ευρώ το οικονομικό έτος 2010 θα προσκομίζουν βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ αφού καταχωρηθούν σε ειδική κατάσταση συμμετοχής στη δράση.
-Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
Περαιτέρω κριτήρια επιλογής αφορούν στην κοινωνική, οικονομική, οικογενειακή κατάσταση των υποψήφιων ωφελουμένων, αποδεικνύονται με νόμιμα σχετικά δικαιολογητικά και δίνουν προτεραιότητα:
-σε μακροχρόνια ανέργους
-σε βραχυχρόνια ανέργους που δε λαμβάνουν επίδομα ανεργίας
-σε ανέργους νέους έως 30 ετών που αναζητούν εργασία
Ειδικότερα τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης παρουσιάζονται στο σχετικό πίνακα.

Δικαιολογητικά για την επιλογή των ωφελουμένων


-Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας (για όλους τους αιτούντες).
-Αντίγραφο Ταυτότητας Ομογενούς (για Έλληνες ομογενείς).
-Άδεια Διαμονής σε ισχύ (για αλλοδαπούς Τρίτων Χωρών).
-Αποδεικτικό δεξιότητας/προσόντων για την πράξη, εφόσον απαιτείται
-Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο/η ωφελούμενος/η δεν συμμετέχει την ίδια περίοδο σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα
Για το κριτήριο της Ανεργίας
-Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία αίτησης στον Δικαιούχο
-Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ του/της συζύγου στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι άνεργοι
-Εάν οι ωφελούμενοι είναι άτομα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ θα προσκομίζουν βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, αφού καταχωρηθούν σε ειδική κατάσταση συμμετοχής στη δράση.
Για το κριτήριο της Οικογενειακής και εισοδηματικής κατάστασης
-Εκτύπωση Εκκαθαριστικού Σημειώματος ή αντίγραφο αυτού, για το οικονομικό έτος 2010 για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2009 –31/12/2009 (για όλους τους αιτούντες) ή
-Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν υποχρεούται ο ωφελούμενος να υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω εισοδήματος.
Για το κριτήριο της Κατάστασης Υγείας
-Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής που αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας (για ανέργους που ανήκουν στην ομάδα ΑΜΕΑ).
Για το κριτήριο της Εντοπιότητας στην Περιφερειακή Ενότητα (τ. Νομός)
-Η εντοπιότητα θα αποδεικνύεται είτε από το Εκκαθαριστικό Σημείωμα είτε από λογαριασμούς κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ κλπ).
Επιπλέον οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο το οποίο δύναται προσμετρά επιπλέον μόρια σε κάθε κατηγορία κριτηρίων των δυνητικά ωφελουμένων της παρούσας πρόσκλησης.

Διαδικασία επιλογής ωφελουμένων

Το σύστημα επιλογής θα βασίζεται στη μοριοδότηση συνδυαστικά των κριτηρίων
όπως αυτά ορίζονται στην σχετική πρόσκληση, στον καθορισμό των απαραίτητων
δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούμενους και
στη βαθμολόγηση, κατάταξη των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση
μηχανογραφικού λογισμικού από το Δικαιούχο.

Η επιλογή των ωφελουμένων πραγματοποιείται μετά από πρόσκληση-ενημέρωση
του δικαιούχου προς τους δυνητικούς ωφελουμένους, η οποία περιλαμβάνει
συνοπτική περιγραφή της δράσης, το χρονικό διάστημα απασχόλησης, τις
απαιτούμενες δεξιότητες/προσόντα των ωφελουμένων, τα κριτήρια επιλογής, τον
τόπο και καταληκτικό χρόνο υποβολής των αιτήσεων.

Ο δικαιούχος σε διάστημα ενός (1) μηνός από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής αιτήσεων των ωφελουμένων, προβαίνει στην αξιολόγησή τους, τη
σύνταξη Πίνακα Κατάταξης και την ανάρτησή του στο διαδίκτυο. Με βάση αυτόν
προσκαλεί για ανάληψη εργασίας ίσο αριθμό ωφελουμένων με τον αριθμό των
θέσεων απασχόλησης που έχουν εγκριθεί στην Απόφαση Ένταξης της πράξης. Από
τον ίδιο Πίνακα αντικαθιστά ωφελούμενους που ενδεχομένως παραιτούνται,
εξετάζει τυχόν ενστάσεις που θα προκύψουν, η διαδικασία των οποίων θα είναι 3
(τρείς) εργάσιμες ημέρες. Εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των
τελικών αποτελεσμάτων οι επιλεχθέντες ωφελούμενοι αποδέχονται εγγράφως τη
θέση απασχόλησης. Σε αντίθετη περίπτωση διαγράφονται από τον πίνακα και
αντικαθίστανται. Ο κάθε ωφελούμενος συμμετέχει σε μία θέση εργασίας έως πέντε
(5) μήνες σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Διαδικασία επιλογής και ένταξης των προτάσεων των δικαιούχων

Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των Δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ μέσω Επιτροπής, η οποία θα απαρτίζεται από στελέχη της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η εν λόγω Επιτροπή θα συσταθεί /συγκροτηθεί με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων στο Ε.Π. ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

1) Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η ΕΥΔ δύναται να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων από τον δικαιούχο, τα οποία πρέπει να έχουν υποβληθεί εντός 15 ημερών. Μετά την παραλαβή των εγγράφων αυτών η ΕΥΔ εξετάζει εκ νέου τα δικαιολογητικά και αποφαίνεται για την πληρότητά τους.
2) Αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π., με βάση τα γενικά κριτήρια που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση σχετικά με την:
(i) πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης,
(ii) τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων,
(iii) σκοπιμότητα της πράξης και
(iv) ωριμότητα της πράξης.
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι συγκριτική. Οι υποβαλλόμενες προτάσεις αξιολογούνται μετά τη λήξη της προσδιορισμένης προθεσμίας υποβολής τους στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης.
Οι προτάσεις, που έχουν αξιολογηθεί θετικά, τοποθετούνται σε πίνακα κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά του συνολικού βαθμού που λαμβάνει η κάθε πρόταση.
Επιλέγονται προς ένταξη στο Ε.Π. οι προτάσεις σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης με τήρηση της σειράς τους και ανάλογα με τον, διαθέσιμο από την πρόσκληση, προϋπολογισμό.