1 Μαΐου 2015

ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ !!!!Κ Α Λ Ο    Μ Η Ν Α  !!!!!

Κ Α Λ Η   Π Ρ Ω Τ Ο Μ Α Γ Ι Α !!!!


Ο ΜΑΪΟΣ ΜΑΣ ΕΦΤΑΣΕ 
(παραδοσιακό τραγούδι)

Ο Μάιος μας έφτασε
εμπρός βήμα ταχύ

να τον προϋπαντήσουμε
παιδιά στην εξοχή.
Δώρα στα χέρια του πολλά
Και όμορφα κρατεί
Και τα μοιράζει γελαστός
Σε όποιον το ζητεί.