6 Ιουνίου 2012

Πεντάμηνα-ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΔΡΑΜΑ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 ΚΟΧ 2.101/01/2012ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ (κλικ για εμφάνιση)
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ  (κλικ για εμφάνιση) 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑ ΑΥΞΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΑΜΚΑ  (κλικ για εμφάνιση) 


ΑΠΟΔΟΧΗ ΘΕΣΗΣ 
Οι προσληπτέοι οφείλουν εντός 10ημέρου δηλαδή μέχρι 16 Ιουνίου 2012 να αποδεχθούν εγγράφως τη θέση εργασίας συμπληρώνοντας το έντυπο αποδοχής και προσκομίζοντας σε φωτοτυπία δελτίο ταυτότητας ή διαβατηρίου, δελτίο ανεργίας, αριθμό μητρώου ΙΚΑ, Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α.

>> Έντυπο αποδοχής θέσης 
(κλικ για εμφάνιση) 


ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
Οι ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών δηλαδή μέχρι Δευτέρα 11 Ιουνίου 2012 κατατίθενται ή αποστέλλονται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510)

>> Έντυπο ενστάσεων  
(κλικ για εμφάνιση)
Προς κατανόηση των τεσσάρων (4) αναρτηθέντων πινάκων επισημαίνονται τα εξής:
·                       Στους πίνακες απορριπτέων, οι οποίοι είναι ονομαστικοί, περιλαμβάνονται όσοι υποψήφιοι απορρίφθηκαν (είτε στο σύνολο είτε για ορισμένες από τις αιτηθείσες θέσεις).
·                       Στους πίνακες προσληπτέων, οι οποίοι επίσης είναι ονομαστικοί, περιλαμβάνονται όσοι δεν απορρίφθηκαν αλλά αξιολογήθηκαν και κατέλαβαν μία από τις θέσεις της επιλογής τους.
·                       Στους πίνακες «Κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ» και «Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας», περιλαμβάνονται όλοι οι υποψήφιοι οι οποίοι αξιολογήθηκαν, αναγράφεται δε σ΄αυτούς η αναλυτική βαθμολογία κάθε υποψηφίου, η αναζήτηση της οποίας γίνεται βάσει του ΑΜΚΑ. Όσοι εκ των αναγραφομένων στους εν λόγω πίνακες συμπλήρωσαν την μεγαλύτερη βαθμολογία, σε σχέση με τους λοιπούς, για τις θέσεις επιλογής τους, είναι προσληπτέοι και περιλαμβάνονται ονομαστικά πλέον και στον οικείο πίνακα.