7 Φεβρουαρίου 2011

Πετρούσα: Εκτελεστέα Έργα για το 2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 2ης /17.1.2011 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πετρούσας του Δήμου ΓΙροσοτσάνης. Αριθ. 1

Στη Πετρούσα και στο Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Πετρούσας, σήμερα στις 17 Ιανουαρίου 2011 μέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 7,00 μ.μ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πετρούσας του Δήμου Προσοτσάνης, μετά από την υπ αριθ. 34/10.1.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Πετρούσας, που επιδόθηκε σε κάθε σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση άρχισε, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο 5 μελών βρέθηκαν παρόντες οι 4 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1 Μάττας Αθανάσιος Πρόεδρος 1. Γιαννίκης Νικόλαος μέλος

2 Γιάντσιος Δημήτριος Αντ/δρος

3 Βλάχος Κωνσταντίνος μέλος

4 Μαδεμλής Κωνσταντίνος «

Γραμματέας: Ιωάννης ΚωστήςΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011 με πιστώσεις ΣΑΤΑ»

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πετρούσας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το Ιο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Παρουσίασε στο Συμβούλιο το υπ αριθ. 209/4.1.2011 έγγραφο του Δήμου Προσοτσάνης, σύμφωνα με το οποίο ζητείται να στείλουμε προτάσεις για το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2011 με την εκτέλεση έργων που θα γίνουν με πιστώσεις ΣΑΤΑ την οποία θα πάρει η Δημοτική Κοινότητά μας το 2011.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από το Συμβούλιο, αφού λάβει υπόψη του τα τοπικά προβλήματα και τις ανάγκες της Κοινότητας, να προτείνει έργα.

Το Συμβούλιο μετά την εισήγηση του Προέδρου του και μετά από διαλογική συζήτηση που έκανε:

Προτείνει ομόφωνα για την σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011, τα εξής έργα:.Ενημερωτικά 

Με απλά λόγια η ΣΑΤΑ είναι χρήματα του Κράτους που πηγαίνουν στους Δήμους
και τα Δημοτικά και Τοπικά Διαμερίσματα ανάλογα με τον πληθυσμό.
ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΡΓΩΝ!!!
Η Πετρούσα εδώ και πολλά χρόνια δικαιούνταν γύρω στις 100.000 Ευρώ.
Πάντα μιλάμε για ετήσια ποσά.
Τα χρήματα μετά τον Καποδίστρια δεν πήγαιναν στην Κοινότητα Πετρούσας αλλά στα ταμεία του Δήμου Προσοτσάνης, τα οποία τα διαχειριζόταν αυτός όπως ήθελε.

Φέτος μας είπαν για περίπου 60.000 Ευρώ. Τα μισά δηλαδή
Ενας γνώστης του αντικειμένου αν διαβάσει αναλυτικά τον Κατάλογο θα δει ότι έχουν προγραμματιστεί έργα τα οποία δεν τα καλύπτει η ΣΑΤΑ.
Ειδικά στην κατηγορία την τελευταία την ΣΤ΄΄

ΜΠΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥ ΝΑ ΠΡΟΤΕΊΝΕΙΣ 
ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ 
ΤΗΝ ΠΕΤΡΟΥΣΑ!

Μαδεμλής Κώστας