8 Σεπτεμβρίου 2014

Πετρούσα, Παλαιά Εκκλησία: Παρουσίαση τοῦ νέου ἡμερολογίου τῆς Μητροπόλεώς Δράμας.


          Τό  Ἡμερολόγιο  τοῦ  2015  τῆς  Ἱερᾶς  Μητροπόλεως  Δράμας            

               Τό νέο Ἡμερολόγιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δράμας γιά τό σωτήριο ἔτος 2015 εἶναι ἀφιερωμένο "στόν πολύπαθο Ἱερό Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Πετρούσης".
               Ὁ ναός αὐτός ἀνηγέρθη στά μέσα τοῦ 19ου αἰώνα (1843-1851) μέ συνδρομές τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Πετρούσας, ἐπί ποιμαντορίας τοῦ Μητροπολίτου Ἀθανασίου Γ΄ Καΐρη, καί διηρπάγη στά χρόνια τῆς βουλγαρικῆς Ἐξαρχίας, ἡ ὁποία μέ τήν ἵδρυσή της (1870) εἰσήγαγε τόν ἐνθοφυλετισμό στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας.
               Τό Ἡμερολόγιο παρουσιάζει ἐκτενῶς τήν ἱστορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, τόν τρόπο καταλήψεώς του ἀπό τούς σχισματικούς, τούς ἀγῶνες καί τά διαβήματα τοῦ Ἱερομάρτυρος Χρυσοστόμου Δράμας καί Σμύρνης πρός τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο γιά τήν ἐπαναφορά του στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί τήν νέα τροπή πού ἔλαβε τό θέμα ἐπί τῶν ἡμερῶν μας.
               Τό Ἡμερολόγιο εἶναι διανθισμένο μέ φωτογραφίες πού παρουσιάζουν τά ἐρείπια τοῦ Ἱεροῦ ναοῦ τῆς Παναγίας καί τή νέα μορφή πού ἔχει σήμερα.
               Τό  νέο  Ἡμερολόγιο  διατίθεται  σέ  ὅλους  τούς  ἐνοριακούς Ναούς.
   Π Ρ Ο Λ Ε Γ Ο Μ Ε Ν Α
        Ἡ καθ’ ἡμᾶς μαρτυρική Μητρόπολις Δράμας, ἄν καί παρῆλθον ἑκατό ἔτη ἀπό τῆς ἀπελευθερώσεως καί ἐνσωματώσεώς της εἰς τόν ἐθνικόν κορμόν τῆς φιλτάτης ἡμῶν πατρίδος Ἑλλάδος, δέν ἔχει ἐπουλώσει εἰσέτι τά τραύματα ἐκ τῆς διπλῆς δουλείας, τῆς τε Ὀθωμανικῆς καί τῆς Βουλγαρικῆς.
        Μακροσκελής τυγχάνει ὁ κατάλογος τῶν τέκνων αὐτῆς, κληρικῶν καί λαϊκῶν, τῶν γενομένων ὁλοκαύτωμα ὑπέρ τῆς ἐθνικῆς ἰδέας καί τῶν παραδόσεων τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους.
        Ἡ μεγαλώνυμος κοινότης τῆς Πετρούσης προσέφερε ἀγωνιστάς καί μάρτυρας, τά ὀνόματα τῶν ὁποίων διά χρυσῶν γραμμάτων ἀνεξιτήλως ἐχαράχθησαν εἰς τάς δέλτους τῆς ἱστορίας τῆς Δράμας. Εἰς τό κέντρον τῆς Πετρούσης ἵσταται ὁ μεγαλοπρεπής ἱερός ναός τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, ὅστις καί ἐτραυματίσθη θανασίμως κατά τούς μαύρους ἐκείνους χρόνους.
        Ὅτε διά πυρός καί σιδήρου ἐπλεόνασαν οἱ σχισματικοί, ἡρπάγη καί ἄχρι τῆς ἀπελευθερώσεως ἐλειτούργουν βουλγαριστί Βούλγαροι καί Ἕλληνες ἐξωμόται, Βουλγαρόφρονες ἱερεῖς. Πρωτεργάτης τοῦ Βουλγαρισμοῦ εἰς τήν Πετροῦσαν καί τῆς καταλήψεως τοῦ ναοῦ ὑπῆρξεν ὁ ἐκ Ρασλόκ τῆς Βουλγαρίας Ντιμίτρι Τσεγκενέογλου ἤ Τσεγκενέφ, ὅστις εἰσῆλθεν εἰς Πετροῦσαν ὡς γαμβρός εὐπόρου οἰκογενείας.
        Δευτέρα ἁρπαγή τοῦ ναοῦ συνετελέσθη κατά τάς ἡμέρας μας, ὅτε ὁ Δῆμος Προσοτσάνης ἐν κρυπτῷ, δολίως, παρά πᾶσαν ἔννοιαν δικαίου, ἐν ἀγνοίᾳ τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Διονυσίου, ἐνοσφίσθη τόν ναόν μέ σκοπόν νά μετατρέψῃ τοῦτον εἰς αἴθουσαν, τῇ εἰσηγήσει καί προτροπῇ ὁρισμένων Πετρουσιωτῶν οἵτινες ἐπιθυμοῦν - εἴτε ἐν γνώσει εἴτε ἐν ἀγνοίᾳ των - νά πλανᾶται ἄνωθεν τῆς Πετρούσης τό φάντασμα τοῦ Βουλγαρισμοῦ.
        Ἡ ἐνέργεια αὕτη τυγχάνει ἀσεβής κατά πάντα καί ἐθνικῶς ἐπιβλαβής καί ἐπικίνδυνος. Τά πρόσωπα αὐτά ἐξεπέρασαν κατά πολύ τόν Βούλγαρον Τσεγκενέφ, ὅστις ἐργαζόμενος ὑπέρ τῆς πατρίδος του κατέλαβε τόν ναόν, ἀλλά τέλος πάντων δέν ἤλλαξε τήν χρῆσιν αὐτοῦ. Ναός παρέμεινεν, ἔστω καί εἰς χεῖρας σχισματικῶν, ἄχρι τῆς πυρπολήσεώς του.
        Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Δράμας ἐχομένη στερρῶς ἐπί τῇ διαφυλάξει τῶν ἱερῶν καί ὁσίων τοῦ μαρτυρικοῦ τούτου τόπου, ἀγωνίζεται διά τήν ἀποκατάστασιν τῆς δικαιοσύνης, ἔχουσα ὑπογραμμόν τούς μάρτυρας τῆς Πετρούσης μέ προεξάρχοντα τόν πρόκριτον αὐτῆς ἐθνομάρτυρα Ἀθανάσιον Βαλαβάνην καί τούς σύν αὐτῷ, ὡς καί τούς ἀοιδίμους ἱεράρχας οἵτινες ἐποίμαναν τήν μαρτυρικήν ταύτην ἐπαρχίαν, μέ πρωτοκορυφαῖον τόν Ἅγιον ἱερομάρτυρα Χρυσόστομον.   
        Τό ἐγκόλπιον ἡμερολόγιον τοῦ ἔτους 2015 τό ἀφιεροῖ εἰς τόν περιώνυμον ναόν τῆς Παναγίας, μέ τήν πεποίθησιν ὅτι θά ἐνσωματωθῇ εἰς τόν κορμόν τῆς τοπικῆς ἐκκλησίας, ἐπανευρίσκων τόν  λειτουργικόν του ρόλον, ἀποκαθισταμένης οὕτω τῆς δικαιοσύνης καί τῆς ἐκκλησιαστικῆς καί ἐθνικῆς ἀξιοπρεπείας.
        Πρός ἐκείνους πού δαιμονικῶς πολεμοῦν τήν Ἐκκλησίαν ἀπευθύνομεν πρός σωφρονισμόν καί μετάνοιαν τούς λόγους τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου : «Οὐδέν Ἐκκλησίας δυνατώτερον, ἄνθρωπε. Σταμάτησε τόν πόλεμο κατά τῆς Ἐκκλησίας, γιά νά μήν καταστρέψῃ τή δύναμί σου. Μή μεταφέρῃς τόν πόλεμο στόν οὐρανό. Ἄν πολεμᾷς μέ ἄνθρωπο, ἤ τόν νίκησες ἤ νικήθηκες. Ἄν ὅμως πολεμᾷς τήν Ἐκκλησία, εἶναι ἀδύνατο νά νικήσῃς, γιατί ὁ Θεός εἶναι πιό ἰσχυρός ἀπό ὅλους».                                                                                                     ΕΠΕ, Πρό τῆς ἐξορίας, 33,386.  
 
 
Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†   Ο ΔΡΑΜΑΣ    Π Α Υ Λ Ο Σ