24 Σεπτεμβρίου 2010

Κτηματολόγιο Πετρούσας: Απόφαση για αναδασμό στο αγρόκτημα Πετρούσας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 2ης /1.2.2007 συνεδριάσεως του Τοπικού Συμβουλίου του Δημοτικού Διαμερίσματος Πετρούσας του Δήμου Προσοτσάνης. Αριθ. .....

Π ε ρ ίλη ψη

Πρόταση για αναδασμό στο αγρόκτημα Πετρούσας

Στη Πετρούσα και στο Τοπικό Κατάστημα Δημοτικού Διαμερίσματος Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης, σήμερα στις 1 Φεβρουαρίου 2007 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8,00 μ.μ συνεδρίασε το Τοπικό Συμβούλιο Πετρούσας μετά από την υπ αριθ........

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δηλ. σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω 7 μέλη:


ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ    

1.    Σαμπαντζής Δημήτριος     Πρόεδρος    
2.    Παπαδόπουλος Αναστάσιος  μέλος
3.    Μάττα Αγγελική    «
4.    Γιάντσιος Κωνσταντίνος    «
5.    Γιαννίκης Νικόλαος    «
6.    Κατραντξής Βασίλειος    «
7.    Μαδεμλής Κωνσταντίνος    «

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:   Τοπικού Συμβουλίου Ιωάννης Κωστής με βαθμό Β'

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγήθηκε το Γ΄θέμα της ημερησίας διατάξεως ως εξής:

Παρουσίασε στο Τοπικό Συμβούλιο το υπ αριθ. ...........έγγραφο της Δ/νσης Τοπογραφικής και Κτηματολογίου Νομού Δράμας το οποίο στάλθηκε σε μας από το Δήμο Προσοτσάνης,

με το οποίο ζητείται να προτείνουμε ποια περιοχή του αγροκτήματος μας να ενταχθεί σε αναδασμό.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά την διαλογική συζήτηση που έκανε κατά την οποία ακούστηκαν διάφορες απόψεις

για το χρόνιο αυτό πρόβλημα, 

προτείνουν
ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου καθώς επίσης και οι
Τοπικοί Σύμβουλοι Παπαδόπουλος Αναστάσιος,
Μάττα Αγγελική,
Γιάντσιος Κων/νος,
Γιαννίκης Νικόλαος
και Κατραντζής Βασίλειος
ως περιοχή που πρέπει να ενταχθεί σε αναδασμό,

τη νότια της Εθνικής Οδού Δράμας-Κ. Νευροκοπίου
και σε όλο το μήκος που διανύει το τμήμα που ανήκει στο αγρόκτημα Πετρούσας,

μέχρι το σημείο που τελειώνουν τα διοικητικά όρια του αγροκτήματος Πετρούσας,


ενώ ο Τοπικός Σύμβουλος
Μαδεμλής Κων/νος
προτείνει να ενταχθεί
όλο το αγρόκτημα.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 4/2007.