3 Μαρτίου 2013

Φοιτητικό επίδομα στέγασης 2013. Από Δευτέρα 4 Μαρτίου η Υποβολή δικαιολογητικών.ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ-ΕΝΟΙΚΙΟΥ

Τα παρακάτω είναι από φυλλάδιο του ΤΕΙ Σερρών που διανεμήθηκε την προηγούμενη βδομάδα στους φοιτητές από την Σχολή, δηλαδή είναι επίσημη πληροφόρηση!.

Τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στις αντίστοιχες γραμματείες των Σχολών ή στα γραφεία της Σπουδαστικής Μέριμνας του Ιδρύματος.

Την αίτηση υποβάλλει ο φοιτητής ο οποίος δεν είναι όμως ο δικαιούχος, αλλά ο γονέας-κηδεμόνας του επιδόματος των 1.000 ευρώ, τα οποία θα καταβάλλονται σε λογαριασμό Τράπεζας του δικαιούχου.

Δικαιούχοι είναι οι φοιτητές που διαμένουν τουλάχιστον 40 χιλιόμετρα από την μόνιμη κατοικία τους και το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ, όριο το οποίο αυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, επίσης να έχει περάσει τα μισά μαθήματα του τελευταίου έτους.

Η υποβολή αιτήσεων αρχίζει την Δευτέρα 4 Μαρτίου και λήγει στις 31 Μαρτίου 2013.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
1.      Αίτηση —υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου
Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης εκτός του δικαιούχου απαιτείται η υποβολή απλής εξουσιοδότησης.
(Χορηγείται από το γραφείο Σπουδαστικής Μέριμνας )

2.      Πιστοποιητικό καλής επίδοσης .
Για δε τους πρωτοετής πιστοποιητικό εγγραφής.
(Χορηγούνται από την Γραμματεία του Τμήματος )

3.      Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος για τα εισοδήματα χρήσης 2011 του οικονομικού έτους 2012.
Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης καταθέτει Υπεύθυνη Δήλωση Ν 1599/86 με ανάλογο περιεχόμενο θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ.

4.      Αντίγραφο τελευταίας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης Ε9.
5.      Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας και πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
(Χορηγείται από τον Δήμο)

6.      Υπεύθυνη δήλωση Ν 1599/86 του δικαιούχου περί μη είσπραξης του στεγαστικού επιδόματος για το ίδιο έτος άλλη φορά. 

7.      Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας που βρίσκεται στο τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της κυρίας κατοικίας του φοιτητή, στην οποία πόλη οι γονείς του η ο ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα η επικαρπία άλλης κατοικίας. Το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μία πόλη . Επίσης, θεωρείται ως μία πόλη ο Νομός Αττικής πλην όλων των νησιωτικών περιοχών του , καθώς και των πόλεων ή περιοχών του που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα, οι οποίες θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις. Ως μίσθωση λογίζεται και η διαμονή σε ξενοδοχείο υπό την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής θα προσκομίζει βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

8.      Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ