8 Αυγούστου 2016

Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Βαυαρία: Εφαρμογή από το σχολικό έτος 2016-2017 του Δίγλωσσου Δημοτικού Σχολείου -BILINGUALE GRUNDSCHULE!
ΔΙΓΛΩΣΣΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
BILINGUALE GRUNDSCHULE

(Φυλάδιο, Griechisches Generalkonsulat Erziehungsabteilung)

Το πρόγραμμα διδασκαλίας των Δημοτικών Σχολείων της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Βαυαρία από το σχολικό έτος 2013-2014 και εφεξής μετεξελίχθηκε σταδιακά σε δίγλωσσο με βάση την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των δύο γλωσσών και των δύο πολιτισμών. 
Από το επόμενο σχολικό έτος 2016-2017 θα εφαρμόζεται πλήρως από την Α' έως τη Δ' τάξη. 
Βασικές αρχές του δίγλωσσου μοντέλου εκπαίδευσης είναι ο σεβασμός και η ενίσχυση και των δύο πολιτισμικών ταυτοτήτων, της Ελληνικής και της Γερμανικής, με έμφαση στα στοιχεία εκείνα που θα καταστήσουν τους μαθητές των δίγλωσσων σχολείων ικανούς να ζήσουν και να εργαστούν σε ένα πολυπολιτισμικό κοινωνικό περιβάλλον, είτε στην Ελλάδα είτε στη Γερμανία. 
Οι δύο γλώσσες διδάσκονται ως ισότιμες και εξίσου σημαντικές και για τους ίδιους τους μαθητές και για τον κοινωνικό τους περίγυρο. 

Τα δίγλωσσα Δημοτικά της Ελληνικής Δημοκρατίας λειτουργούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις του Βαυαρικού Συντάγματος και της Βαυαρικής σχολικής νομοθεσίας για την υποχρεωτική εκπαίδευση στο ομόσπονδο Κράτος της Βαυαρίας. Φορέας των Ελληνικών Δημοτικών είναι το Γενικό Προξενείο Μονάχου και ειδικότερα το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Μονάχου.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα των Γυμνασίων της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Βαυαρία βασίζεται σε ένα ιδιαίτερο δίγλωσσο πρόγραμμα το οποίο συμφωνήθηκε στη Διακρατική Ελληνοβαυαρική σύσκεψη του Ναυπλίου 2008.

 Από την A Γυμνασίου έχουν καθιερωθεί δύο κατευθύνσεις, η Regel Klasse και η M-Zug κατεύθυνση. 
Η M-Zug με την παρακολούθηση της 10ης τάξης οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου «Mittlere Reife». 

Τα διδακτικά εγχειρίδια για τα μαθήματα που διδάσκονται στην Ελληνική είναι τα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας. 

Για τα μαθήματα του γερμανικού προγράμματος διανέμονται στους μαθητές τα εγκεκριμένα από το Βαυαρικό Υπουργείο Παιδείας διδακτικά εγχειρίδια.


Επισημαίνεται ότι τόσο τα βιβλία του Ελληνικού όσο και του
Γερμανικού μέρους του ωρολογίου προγράμματος διανέμονται
δωρεάν στους μαθητές
.
Τα Δίγλωσσα Ελληνικά Γυμνάσια Βαυαρίας χορηγούν δίγλωσσους τίτλους με βαθμολογία κατά τη γερμανική κλίμακα (1-6) και δίγλωσσα Απολυτήρια με βαθμολογία κατά την ελληνική κλίμακα (1-20). 
Οι τίτλοι σπουδών των Δίγλωσσων Ελληνικών Γυμνασίων Βαυαρίας αναγνωρίζονται από το Γερμανικό Δημόσιο, εφόσον οι μαθητές υποβληθούν σε εξετάσεις στη Γ' Γυμνασίου για την απόκτηση του τίτλου 
Qualifizierender Haupt­schulabschluss, συντομογραφία: QUALI) ή 
στη 10η τάξη για τον γερμανικό τίτλο Mittlerer Schulab­schluss (συντομογραφία: MSA), 
ο οποίος τυπικά παρέχει στον κάτοχο το δικαίωμα είτε να συνεχίσει τις σπουδές του και να τις ολοκληρώσει στο γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα είτε να συνεχίσει στη Β' τάξη του Ελληνικού Λυκείου. Τα απολυτήρια των Ελληνικών Γυμνασίων Μονάχου αναγνωρίζονται από το Ελληνικό Δημόσιο ως ισότιμα με τα αντίστοιχα των ελληνικών σχολείων.
 Η 10η M-Zug τάξη αντιστοιχεί στην Α' Λυκείου, ενώ το αναλυτικό της πρόγραμμα και η διδακτέα ύλη έχουν επιλεγεί με τέτοιο τρόπο, ώστε οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης αυτής να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν απρόσκοπτα τη Β Λυκείου για περαιτέρω σπουδές στην Ελλάδα. 
Η πρόσβαση στο Ελληνικό Λύκειο Μονάχου είναι απρόσκοπτη και από τις δύο κατευθύνσεις. 
Όλοι δηλαδή οι απόφοιτοι του Γυμνασίου από τις Regelklassen &M-Zug έχουν ελεύθερη πρόσβαση είτε στην Α' είτε στη B' Λυκείου αντίστοιχα.
Το Λύκειο είναι η ανώτερη βαθμίδα στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η φοίτηση στο Ελληνικό Λύκειο Μονάχου διαρκεί κανονικά τρία έτη. Για την παρακολούθηση και τη φοίτηση των μαθητών ισχύει αποκλειστικά η ελληνική νομοθεσία. 
Στη Β' Λυκείου οι μαθητές επιλέγουν ανάμεσα σε δύο προσανατολισμούς: 
1. Ανθρωπιστικών Σπουδών, 
2. Θετικών Σπουδών. 
Στη Γ ' Λυκείου οι μαθητές επιλέγουν έναν από τους τρεις προσανατολισμούς: 
1. Ανθρωπιστικών Σπουδών, 
2. Θετικών Σπουδών και 
3. Οικονομικών- Πολιτικών-Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών. 
Το Απολυτήριο του Λυκείου δίνει στους αποφοίτους του το δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Ομογενών που λαμβάνουν χώρα κάθε Σεπτέμβριο στην Ελλάδα (Αθήνα και Θεσσαλονίκη).
 Τα ποσοστά επιτυχίας του Ελληνικού Λυκείου Μονάχου κυμαίνονται σε ιδιαιτέρως υψηλό επίπεδο. 
Η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις δίνει στους τελειόφοιτους του Λυκείου το δικαίωμα είτε να φοιτήσουν σε Α.Ε.Ι. ή А.Т.Е.1. στην Ελλάδα είτε να φοιτήσουν σε κάποιο Πανεπιστήμιο ή Ανώτατη Σχολή στη Γερμανία.
Ο κάτοχος του Mittlerer Schulabschluss έχει το δικαίωμα εγγραφής και φοίτησης σε Ειδικές Ανώτερες Επαγγελματικές Σχολές «Fachoberschule FOS», όπως και στις Ανώτερες Επαγγελματικές Σχολές «Be­rufsoberschule BOS» και όχι μόνο. 

Η φοίτηση στις «Fachoberschule FOS» είναι διετής και οι απόφοιτοί τους μετά από επιτυχή εξέταση γίνονται κάτοχοι του Τίτλου Fachhochschulereife που οδηγεί σε σπουδές στα γερμανικά Τ.Ε.Ι. «Fachhochschule». 

Η 13η τάξη που έχει προστεθεί στις «Fachoberschule FOS» οδηγεί στην απόκτηση του fachgebundene Hochschulreife και ακολούθως στην εγγραφή σε κάθε Τ.Ε.Ι. ή Πανεπιστήμιο της Γερμανίας, πάντα στην κατεύθυνση της φοίτησής τους. Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει από ανεξάρτητους φορείς και επιστήμονες, οι Έλληνες μαθητές του εξωτερικού επιδεικνύουν υψηλά ποσοστά επιτυχίας και ανήκουν στην ομάδα με τη συγκριτικά υψηλότερη αντιπροσώπευση στα ανώτερα και ανώτατα τεχνολογικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας υποδοχής. 

Αυτό κατά τη γνώμη μας οφείλεται στη σπουδαιότητα που η ελληνική οικογένεια αποδίδει στην αγωγή και στη μόρφωση των παιδιών της. 

Η πείρα έχει αποδείξει ότι η συντονισμένη και συστηματική συνεργασία μεταξύ οικογένειας

και σχολείου οδηγεί μακροπρόθεσμα σε αξιόλογα αποτελέσματα τόσο στη γνωστική όσο και στην κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού.


1ο Ε.Ι.Δ.Σ. Μονάχου
Διεύθυνση: κ. Αθηνά Τερζάκη Hinterbaerenbadstr. 71-73, 81373 München Τηλ.: 089-74357414 Fax: 089-74357415 E-Mail: grthsi@hotmail.com
2ο Ε.Ι.Δ.Σ. Μονάχου Πυθαγόρας
Διεύθυνση: κ. Χρηστός Παύλου Ernsbergerstr. За, 81241 München Τηλ.: 089-82979230 Fax: 089-82085015 E-Mail: pythagoras-schule@t-online.de
4o Ε.Ι.Δ.Σ. Μονάχου Αριστοτέλης
Διεύθυνση: Δρ. Αλεξάνδρα Κακουλίδου Edmund Rumplerstr. 9, 80939 München Τηλ.: 089-14869677 Fax: 089-14347642 E-Mail: Griechische.schule4@hotmail.com
5o Ε.Ι.Δ.Σ. Μονάχου Σωκράτης
Διεύθυνση: κ. Ευαγγελία Σαμαρά Zamdorferstr. 26, 81667 München Τηλ.: 089-60665097 Fax: 089-96049607 E-Mail: Vs-sokrates@gmx.net
1ο Γυμνάσιο Μονάχου
Διεύθυνση: κ. Χρυσάνθη Χαντζάρα-Πλέτσερ Edmund Rumplerstr. 9, 80939 München Τηλ.: 089-3507020 Fax: 089-3507022 a.griechische_ths2@t-online.de https//1gymnasio. edupage.org
2o Γυμνάσιο Μονάχου
Διεύθυνση: κ. Δέσποινα Τσάτη Am Schatzbogen 29, 81829 München Τηλ.: 089-6732430 Fax: 089-67339661 mail@2gym-muenchen.europe.sch.gr https//2gymnasio.edupage.org
Λύκειο Μονάχου
Διεύθυνση: Κυρία Σπυριδούλα Μπέση Am Schatzbogen 29, 81829 München Τηλ.: 089-12020611 089-45666713 1gelmuenchen@sch.gr https//elm.edupage.org
Griechisches Generalkonsulat Erziehungsabteilung
Briennerstr. 46 80333 München

Συντονιστής Εκπαίδευσης: Δρ. Γεώργιος Παπατσίμπας
Τηλέφωνο: +49-89-496071 & +49-89-496072 Fax: +49-89-406062 E-Mail: semuenchen@sch.gr http://se-muenchen.sch.gr

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Δευτέρα ως Παρασκευή: 08:00 - 16:00

Ωρες Κοινού: 12:00 - 15:00 η με προσυνεννόηση