6 Απριλίου 2013

Σαν σήμερα...η Ελλάδα αντιστέκεται στον Κατακτητή. Ρούπελ 6 Απριλίου 1941.

Ρούπελ!

 Είπα Ρούπελ και τ' όνομα αυτό αντηχεί σα χτύπος μεταλλικού δίσκου.
Στα ίδια τα παλιά της κλωνιά έχει η ελληνική παλικαριά πάλι ανθίσει.

Εδωδά, στο Ρουπέλιον των Βυζαντινών, 
πολλές φορές σταμάτησαν άλλοτε οι Μακεδόνες 
τους Σκύθες, νίκησαν οι Ακρίτες τους Ούννους και τους Βουλγάρους. 

Η στενωπός αυτή, που όσο πλησιάζει τα σύνορα τόσο περισσότερο ζουλιέται ανάμεσα στα βουνά Μπέλες και Τσιγκέλι, στενεύοντας σα χωνί, γέννησε τον Απρίλη του 1941 νέα ελληνική νίκη, κι ας μη μπόρεσαν τότε να ξεδιπλωθούν, όπως τους άξιζε, οι πολεμικές σημαίες.
 (Aπό το e-istoria.coom)
Πολεμική σημαία Ρούπελ (  Εθνικό Ιστορικό Μουσείο )
‘’Τα οχυρά παραδίδονται 
μόνον όταν κυριευθώσιν 
παρά του αντιπάλου .’’


Αναδημοσίευση από το καταπληκτικό History-of-Macedonia Blog

Το Όχυρό Ιστίμπεη στην κορυφή του Μπέλες, που έμεινε στην ιστορία για την αυτοθυσία των ανδρών του κατά την γερμανική εισβολή στην Ελλάδα στις 6  Απριλίου 1941.
9  Απριλίου 1941

«…Συμφώνως τοις κεκανονισμένοις διέταξα τον λοχαγόν Ουσίτας ν’ αποστείλει τον ανθυπολοχαγόν του ( σ.σ. Δαμιανός Ιωάννης ) μετά τριών στρατιωτών και λευκής σημαίας προς συνάντηση των και πληροφορηθή τι εζήτουν ούτοι.

Πράγματι μεταβάς εκεί ο ανθυπολοχαγός συναντήθη μετά των  αναφερομένων Γερμανών . 

Επιστρέψας μετά ημίσειαν ώραν , ανέφερεν τηλεφωνικώς ότι ο μέθ’ ού έγινε η συνάντησις ήτο ο Γερμανός  Αξιωματικός , απεσταλμένος παρά  της  Διοικήσεως του και εζήτουν την παράδοσιν του οχυρού επί του λόγου ότι μεταξύ του Αρχιστράτηγου των Γερμανών και του Διοικητού της ημετέρας στρατιάς Θεσσαλονίκης υπεγράφη ανακωχή και ότι κατόπιν τούτου τα γερμανικά στρατεύματα  εισήλθον εις την Θεσσαλονίκην.

Διέταξα τον ανθυπολοχαγόν να επανέλθη προς συνάντησιν του αναμένοντος Γερμανού αξιωματικού και να τω ανακοινώσει τα κατωτέρω :

Ότι τα οχυρά παραδίδονται ΜΟΝΟΝ όταν κυριευθώσιν παρά του αντιπάλου.

 Ότι τοιούτων διαταγών περί ανακωχής κλπ. στερούμεθα  παρά των ιεραρχικώς προϊσταμένων μας αρχών.

 Ότι διαταγάς λαμβάνομεν  και εκτελούμεν  μόνον τα προερχομένας εκ των προϊσταμένων μας Αρχών.

Ότι ο αγών θα συνεχιστεί πάσα δε απόπειρα προσεγγίσεως του οχυρού θα συντριβεί.

Ο ανθυπολοχαγός επανελθών εις τον χώρον συναντήσεως ανακοίνωσεν εις τον Γερμανόν αξιωματικόν τα ανωτέρω , μεθ’ ο επιστρέψας μοι ανέφερεν περί τούτου και ότι ο Γερμανός αξιωματικός κατόπιν τούτου τον διαβεβαίωσε επί τω λόγω της τιμής του και ως Γερμανός αξιωματικός ότι δεν επρόκειτο περί απάτης αλλά περί πραγματικότητας και παρεκάλεσεν να επικοινωνήσωμεν μετά των προϊσταμένων μας αρχών προς διαπίστωσιν της αληθείας  των και ότι την επομένην ημέραν, ώραν 6ην  θα επανήρχετο προς λήψιν απαντήσεως.

 Πλήν  τούτου έτερος αξιωματικός  Γερμανός παρουσιασθείς μετά λευκής σημαίας εις την περιοχήν β΄ Λόχου οδηγήθη εις τον υποφαινόμενον. 

Ούτος ανεκοίνωσεν τ’αυτά ως και ο έτερος Γερμανός αξιωματικός. Κι εις τούτον εδόθη η αυτή ώς ανωτέρω απάντησις και απήλθεν…  »« Επισκόπησις περιληπτική του Γενικού ελιγμού των Γερμανών κατά την εισβολήν των εις την Ελλάδαν κατά τον Απρίλιον 1941» .

 Ανχης ( ΠΖ) Δουράτσος Γεώργιος , 12 Αυγούστου 1941.