24 Μαρτίου 2018

Οι Μακεδόνες και η Επανάσταση 1821: Κατάλογος Μακεδόνων Αγωνιστών της εθνεγερσίας του 1821


ΓΕΩΡΓΙΟΣ X. ΧΙΟΝΙΔΗΣ 


Οί εις τά μητρώα τών άγωνιστών του 1821 άναγραφόμενοι Μακεδόνες Αγωνιστές,
Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Στρατιώτες, Ναυτικοί, Πολιτικοί.


Πρέπει νά σημειωθή άκόμη ότι τά δημοσιευόμενα ονοματεπώνυμα τών Μακεδόνων αγωνιστών είναι (κατά συντριπτικήν σχεδόν παμψηφίανάναμφισβητήτως έλληνικάκαί τό γεγονός τούτο άποτελει τήν καλυτέραν άπόδειξιν περί τής εθνικής συνθέσεως καί συνειδήσεως τοϋ μακεδονικού έλληνισμού κατά τούς δυσκόλους χρόνους τής τουρκοκρατίας.

Α. ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ

1.  Άγγελος Ιωάννης (σελ. 60, άριθμ. 471). Μακεδονία. Υπηρέτησε κατά τον άγώνα  ως οπλαρχηγός. Συν(εδρίασις) 382. Τάξις τετάρτη.Ή χρηματική του άπαίτησις άπεστάλη πρός αύτόν πρός έπικύρωσιν τού δακτυλ. έγγράφου 200. (Χρ. Συν. 19).

2. Άγγελόπουλος Δημήτριος (σελ. 223, άριθμ. 3.097).Νίουσα (sic). Μακεδονία. Υπηρέτησε κατά τον άγώνα. Συν(εδρίασις) 418. Τάξις Έβδομη.

3. Άγγελόπουλος Κωνσταντίνος (σελ. 213, άριθμ. 2.874).Μακεδονία. ’Αξιωματικός κατά τον άγώνα, ύπηρετήσας μέχρι τέλους.(Συν. 384). Τάξις Έβδομη. Έπροικοδοτήθη άνθυπολοχαγός. Γρ. Δρ. 3.456.

4. Άδάμ Γεώργιος (σελ. 192, άριθμ. 2.383).Κασσάνδρα, κάτ. Σκοπέλου. Ώς άξιωματικός ύπηρέτησε καθ’ όλον τό διάστημα τού άγώνος. (Συν. 249). Τάξις Έβδομη.

5. Αδάμ Χατζή Πολύχρονης (σελ. 218, άριθμ. 2.996).Μακεδονία. Όδηγός στρατιωτών, παρευρεθεις εις διαφόρους μάχας κατά τον άγώνα. Συν. 407. Τάξις Έβδομη.

6.  Αναστασίου Παπαδημήτρης (σελ. 168, άριθμ. 1.787).Κασσάνδρεια. Έπι κεφαλής στρατιωτών ύπηρέτησε μέχρι τφ 1824,έφονεύθη [δέ] κατά τήν καταστροφήν τών Ψαρών. (Συν. 44). Τάξις Έβδομη.

7.  Αναστασίου Χρήστος (σελ. 214, άριθμ. 2.899).Μακεδών. Θεσσαλονίκη. Ύπηρέτησε κατά τον άγώνα, παρευρεθεις εις διαφόρους μάχας ώς άξιωματικός και σημαιοφόρος. Συν. 390. Τάξις Έβδομη.

8.  Αντωνίου Γαρούφα[λ]λος (σελ. 113, άριθμ. 1.102).Κασσάνδρα. Ταξίαρχος τώ 1824,
ύπολοχαγός τω 1829, ύπηρέτησε καθ’ όλον τον άγώνα. Συν. 72. Τάξις'Έκτη. Έπροικοδοτήθη ύπολοχαγός. Γρ. 4.320.

9. Βασιλείου Άποστολάρας (σελ. 43, άριθμ. 265).
Μακεδονία. 'Οπλαρχηγός κατά τον άγώνα, ύπηρέτησε καθ’ όλον τό διάστημα αυτού. Ταγματάρχης τώ 1830. Συν. 68. Τάξις Τετάρτη.

10. Βέρροιος Εμμανουήλ (σελ. 73, άριθμ. 629).Μακεδονία. Ύπηρέτησεν επί κεφαλής στρατιωτών καθ’ όλον τον αγώνα. Λοχαγός τώ 1830. Συν. 90. Τάξις Πέμπτη. Φοίνικες 1.022. Μ. 1.533. Ή άπαίτησίς του έκ Γροσίων 1.175 άπερρίφθη ώς άνυπόστατος. Διά τούς Φοίν.1.022 άναρμ. Έπροικοδοτήθη λοχαγός. Γρ. 6.480. Χρ. έντ. 25.

11. Βέρροιος Νάνος (σελ. 62, άριθμ. 497).Μακεδονία. Ύπηρέτησε κατά τον άγώνα επί κεφαλής στρατιωτών. Συν. 454. Τάξις Τετάρτη.

12. Βλαχάβας Νικόλαος (σελ. 125, άριθμ. 1.256).Όλυμπος. Ύπηρέτησεν έπι κεφαλής καθ5 όλον τον άγώνα. (Συν. 173). Τάξις Έκτη. Άπεβίωσεν ώς Συνταγματάρχης.

13. Βλαχομηχέλης (sic) Αθανάσιος (σελ. 71, άριθμ. 599).Όλυμπος. Ύπηρέτησεν επί κεφαλής στρατιωτών κατά τον άγώνα.Εκατόνταρχος τάξ. τώ 1830. Συν. 72. Τάξις Πέμπτη. Γρόσια 1.254
4.632 Τά γρ. 1.254 επ όνόματί του. Έπροικοδοτήθη λοχαγός. 6.480. Τά γρόσια τέσσαρες χιλιάδες έξακόσια τριάκοντα δύο εις αύτόν και τούς ύπ’ αύτόν στρατιώτας. Έντ. χρ. 21, άρ. 30.

14. Γάτζος ή Γάτζας Άγγελος (σελ. 26, άριθμ. 76).[Μακεδονία]. Στρατηγός κατά τον άγώνα. Χιλίαρχος τάξ. τώ 1830, έπληγώθη δίς, ύπηρετήσας καθ’ όλον τον άγώνα. Συν. 172. Τάξις δευτέρα. Όφειλόμενα γρ. 24.011 δι’ αύτόν και τούς ύπ΄ αύτόν. Άπεβίωσε Συνταγματάρχης τής φάλαγγος. Μ. 1833, άριθμ. 86. Τάξ. Β. (Χρ. Συν. 28).

15. Γάτζος Δημήτριος (σελ. 53, άριθμ. 391).Μακεδονία. Αντιστράτηγος τω 1825, ύπηρέτησε κατά τον άγώνα (Συν. 314). Τετάρτη. Φοίν. 2.400-600. Διά τούς Φοίνικας 2.400 αναρμόδια ή έπιτροπή. Μ. 1836, σελ. 2, τάξ. 5. Οί Φοίν. 2.400 είναι εις τό άνομα τοϋ Άγγ. Γάτζου, οί δέ Φοίνικες -600 εις τό άνομα του Δημ. Γάτζου (Χρ. Συν. 31), διά τούς οποίους είναι άναρμοδία ή Επιτροπή.

16. Γερμάνης Ιωάννης (σελ. 228, άριθμ. 3.232).Μακεδονία, κάτοικος Ναυπλίου. Ύπηρέτησε στρατιωτικώς κατά τον άγώνα. Συν. 448. Τάξις Έβδομη.

17. Γεροκαρατάσιος Αναστάσιος (σελ. 20, άριθμ. 8).[Μακεδονία]. 'Οπλαρχηγός. Ύπηρέτησε καθ’ όλον τον άγώνα, χιλίαρχος τώ 1830. Συν. 172. Τάξις πρώτη.

18. Γεωργίου Μανώλης (σελ. 219, άριθμ. 3.021).Μακεδών. Παρευρέθη εις διαφόρους μάχας κατά τον άγώνα. Είκοσιπένταρχος κατά τό 1830 (Συν. 410). Τάξις Έβδομη.

19. Γρεβενίτης Χαρίσης Τζιόγας (σελ. 231, άριθμ. 3.298).Γρεβενά. Χιλίαρχος τό 1825. Ύπηρέτησε κατά τον άγώνα. Συν. 452. Τάξις Έβδομη.

20. Δαμιανόβιτς Σωτήριος (σελ. 157, άριθμ. 1.636).Μακεδονία. Ύπηρέτησε καθ’ όλον τον άγώνα επί κεφαλής στρατιωτών. (Συν. 192). Τάξις "Εκτη.

21. Δεληαργύρης Γεώργιος (σελ. 191, άριθμ. 2.340).Όλυμπος. Άξιωματικός άπ’ άρχής έως τέλους του άγώνος. Έλαβε και πληγήν. (Συν. 236). Τάξις Έβδομη.

22. Δήμου Στόλιος (σελ. 107, άριθμ. 1.036).Μακεδονία. Ύπηρέτησεν ώς άξιωματικός καθ’ όλον τον άγώνα. Συν. 415. Τάξις "Εκτη.

23. Δομπροβόσκος Θεόδωρος (σελ. 207, άριθμ. 2.741).Μακεδονία. Ύπηρέτησε στρατιοοτικώς κατά τον άγώνα, θυσιάσας καίύλικώς. Συν. 352. Τάξις Έβδομη.

24. Δουμπιώτης Βασίλειος (σελ. 124, άριθμ. 1.241).Μακεδονία. Χιλίαρχος τώ 1825. Ύπηρέτησε καθ’ όλον τον άγώνα. Συν. 434. Τάξις "Εκτη. Έπροικοδοτήθη άνθυπολοχαγός.

25. Δουμπιώτης Κωνσταντίνος (σελ. 44, άριθμ. 281).Μακεδονία. ’Αρματολός προ τής επαναστάσεως καί οπλαρχηγός καθ’ όλον τό διάστημα του άγώνος. Στρατηγός τώ 1825. Πεντακοσίαρχος τώ 1830. (Συν. 84). Τάξις Τετάρτη γρ. 10.274 έκ τών μητρώων του 1833. Φοίνικες 660. Τά γρ. 10.274 εις αύτόν καί τούς ύπ’ αύτόν, διά τούς Φοίν. 660 άναρμ. Μ. 1833, άρ. 674. Τάξ. 5 (Συν. Χρ. 25).

26. Δουμπιώτης Δ. Νικόλαος (σελ. 202, άριθμ. 2.615). Νέα Πέλλα ’Αταλάντης. Υπαρχος εις τήν χιλιαρχίαν του Τσάμη Καρατάσου. Νικόλαος Ντουμπιώτης ή Ντουρπιάπιν. Συν. 326. Τάξις Έβδομη. Άπεβίωσε Ταγματάρχης.

27. Εμμανουήλ ’Ιωάννης (σελ. 97, άριθμ. 910).Μακεδονία. Ύπηρέτησεν άπ’ άρχής τού άγώνος μέχρι τώ 1829 επί κεφαλής στρατιωτών. Συν. 382. Τάξις Πέμπτη.

28. Ζάκος [Ζάκας ή Ζιάκας] ’Ιωάννης (σελ. 75, άριθμ. 652). Θεσσαλία. Ύποχιλίαρχος τώ 1823, ύπηρέτησε καθ’ όλον τον άγώνα, λαβών καί πληγάς κατ’ αύτόν. Συν. 119. Τάξις Πέμπτη.

29. Ζάκος [Ζάκας ή Ζιάκας] Θεόδωρος (σελ. 75, άριθμ. 650). Θεσσαλία. Ύπηρέτησε καθ’ όλον τον άγώνα έπί κεφαλής στρατιωτών.(Συν. 111). Τάξις Πέμπτη. Επίτιμος λοχαγός τώ 1848.

30. Ζάνος Π. Διονύσιος (σελ. 152, άριθμ. 1.570).Μακεδονία. Μετά τήν καταστροφήν του Τεροϋ λόχου, είς ον ήτο καταταγμένος, ύπηρέτησεν είς διαφόρους μάχας, μέχρι τέλους του άγώνος. (Συν. 388). Τάξις "Εκτη.

31. Ζαχίλας Γεώργιος (σελ. 126, άριθμ. 1.258).’Όλυμπος. Ύπηρέτησεν έπί κεφαλής στρατιωτών κατά τον άγώνα. (Συν. 173). Τάξις "Εκτη.

32. Θεοδωρόπουλος Στέφανος (σελ. 214, άριθμ. 2.889).Όλυμπος. Υπηρέτησε κατά τον άγώνα. Συν. 387. Τάξις Έβδομη. Επροικοδοτήθη Άνθυπολοχαγός. Γρ. Δρχ. 3.456.

33. Ίωάννου Μιχαήλ (σελ. 173, άριθμ. 1.919).[Μακεδών;] Υπηρέτησε καθ’ όλον τον άγώνα ώς οδηγός Στρατιωτών. Άνθυπολοχαγός του 16ου Τάγματος τώ 1830. (Συν. 83). Τάξις Έβδομη. Έπροικοδοτήθη άνθυπολοχαγός. Γρ. Δρ. 3.456.

34. Ιωάννου Νικόλαος (σελ. 136, άριθμ. 1.384).Μακεδονία. Υπηρέτησε καθ’ όλον τον άγώνα. Πεντακοσίαρχος τώ 1830. (Συν. 251). Τάξις 'Έκτη. Έπροικοδοτήθη ύπολοχαγός.

35. Ιωάννου Νικόλαος (σελ. 208, άριθμ. 2.761).Μακεδονία. Έπί κεφαλής στρατιωτών, ύπηρέτησε κατά τον άγώνα, παρευρεθείς είς διαφόρους μάχας. Συν. 362. Τάξις Έβδομη. Έχαρακτηρίσθη τό 1847 λοχαγός άκόλουθος τής φάλαγγος.

36. Καραμήτσος Δημήτριος Θεσσαλός (σελ. 178, άριθμ. 2.032). Γρεβενά. Μετέσχε του άγώνος κατά διαφόρους μάχας έπί κεφαλής στρατιωτών. (Συν. 117). Τάξις Έβδομη.

37. Καραμισυρλής [ή Καραμιουρλής;] Γεώργιος Τω. (σελ. 68, άριθμ.562).Μακεδονία. Χιλίαρχος τώ 1824. Πεντακοσίαρχος Ταξιαρχ[ίας] τώ 1830, ύπηρέτησε καθ’ όλον τον άγώνα. Συν. 416. Τάξις Πέμπτη. Είναι ήδη λοχαγός τής φάλαγγος. Αί άπαιτήσεις του περί σίτου καί στρατιωτ. μισθών άορίστων άπερρίφθησαν.

38. Καραμπορνάκος Γρηγόριος (σελ. 217, άριθμ. 2.971).Μακεδονία. Παρευρεθείς είς διαφόρους μάχας ώς οδηγός στρατιωτών καθ’ όλον τον άγώνα. Συν. 404. Τάξις Έβδομη.

39. Καραμπουσνάκης Δ. Γρηγόριος (σελ. 210, άριθμ. 2.789).Μακεδών, κάτοικος’Αθηνών. Όδηγός στρατιωτών, ύπηρετήσας μέχρι τέλους του άγώνος ύπό τον Διαμαντήν Όλύμπιον. Συν. 369. Τάξις Έβδομη. [39α. Καρατάσος ’Αναστάσιος, βλ. Γεροκαρατάσιος ’Αναστάσιος (άριθμ.17)].

40. Καρατάσσιος Τζάμη[ς] Δημήτριος (σελ. 34, άριθμ. 162). Μακεδονία. Ύπηρέτησε καθ’ ολον τον άγώνα. Ταγματάρχης του 14ου Τάγματος τώ 1830. (Συν. 428). Τάξις Τρίτη. Μ. 1836, σελ. 69, τάξ. 3. Έπροικοδοτήθη Γρ. 10.080.

41. Καρίτσης ’Αναστάσιος (σελ. 166, άριθμ. 1.738).Καστοριά. Ύπηρέτησεν έπι κεφαλής στρατιωτών κατά τον άγώνα (Συν. 15). Τάξις Έβδομη.

42. Κασσανδριανός Ν. Γεώργιος (σελ. 111, άριθμ. 1.084).Κασσάνδρα Μακεδονίας. Χιλίαρχος τώ 1825. Ύπηρέτησε καθ’ όλον τον άγώνα. Συν. 62. Τάξις "Εκτη. Έπροικοδοτήθη άνθυπολοχαγός.

43. Κασσανδρινός Άδάμ Αάμπρος (σελ. 168, άριθμ. 1.807). Κασσάνδρα. Έπι κεφαλής στρατιωτών ύπηρέτησε κατά τον άγώνα μέχρι τοϋ 1824, δτε έφονεύθη εις τήν καταστροφήν τών Ψαρών. Τάξις Έβδομη.

44. Κατζαρός Δημήτριος (σελ. 221, άριθμ. 3.061). Μακεδονία. Ύπηρέτησε καθ’ όλον τον άγώνα, παρευρεθείς εις διαφόρους μάχας (Συν. 415). Τάξις Έβδομη.

45. Κίσσαβος Βασίλειος (σελ. 197, άριθμ. 2.505).Όλυμπος. Ύπηρέτησεν ύπό τον Καρά Τάσσον καθ’ όλον τον άγώνα. (Συν. 309). Τάξις Έβδομη. Έπροικοδοτήθη άνθυπολοχαγός. Γραμ. Δραχμ. 3.456.

46. Κοκκαλιώτης Δημήτριος (σελ. 79, άριθμ. 697).Μακεδονία. Όδηγός στρατιωτών και γραμματεύς τοϋ Στρατηγού Καρατάσσου, μέλος τής Φιλικής Εταιρείας. Συν. 177. Τάξις Πέμπτη. Φοίν. 752, Διά τούς Φοίν. 752 άναρμ.

47. Κόρτζαλης Συμεών (σελ. 183, άριθμ. 2.165).Κάτοικος Ναυπλίου [’Άνω μέ μολύβι: «Μακεδών»]. Χιλίαρχος τώ 1824.

48. Κυπαρίσσης Άνανίας (σελ. 238, άριθμ. 3.443). Μακεδονία. Ύπηρέτησε στρατιωτικώς καθ’ όλον τον άγώνα. Συν. 480. Τάξις "Εκτη. Ήτο τεταγμένος ύπαξιωματικός καί προύβιβάσθη έν Συν. 486.

49. Κυρικόπουλος Βέρρης (σελ. 171, άριθμ. 1.865).[Άνευ τόπου καταγωγής. Μακεδών;]. Χιλίαρχος τώ 1825, παρευρέθη εις διαφόρους μάχας, έπεσε δέ μαχόμενος κατά τον άγώνα. (Συν. 67).

50. Λάζος Μάρκος (σελ. 116, άριθμ. 1.143).Όλυμπος. Ύπηρέτησε καθ' όλον τό διάστημα του άγώνος. Άνθυπολοχαγός τοϋ Βου τάγματος τώ 1830. Συν. 91. Τάξις έκτη. Ή χήρα σύζυγός του λαμβάνει σύνταξιν.

51. Λάζου Λ. Τόλιας (σελ. 125, άριθμ. 1.254).Όλυμπος. Ύπηρέτησεν έπι κεφαλής στρατιωτών καθ’ όλον τον άγώνα. Πεντακοσίαρχος τω 1828. Αρχηγός τών στρατευμάτων τών Όλυμπίων. Συν. 173. Τάξις "Εκτη.

52. Λάζου Τόλιος (σελ. 32, άριθμ. 140).Μακεδονία. 'Οπλαρχηγός. Χιλίαρχος τω 1830. Ύπηρέτησε καθ’ όλον τον άγώνα (Συν. 83) (Συν. 481). Τάξις Δευτέρα. Τρίτη. Έν τή 481 τή 11 7βρίου Συνεδριάσει τό Τμήμα άπεφάνθη νά ταχθή ό έναντι εις τήν δευτέραν τάξιν τών ’Αξιωματικών. Μ. 1833, σελ. 116, τάξ. 6. Μ. 1836, σελ. 169, τάξ. 2.

53. Λασσάνης Γεώργιος (σελ. 35, άριθμ. 172).Θεσσαλία. Στρατοπεδάρχης του Στρατοπέδου τής άνατολ. Ελλάδος τώ 1828, ύπηρέτησε καθ’ όλον τον άγώνα. Χιλίαρχος τώ 1830. Ύπηρέτησεν ύπό τον ’Αλέξανδρον Ύψηλάντην, συναιχμαλωτισθείς μετ’ αύτοϋ (Συν. 174). Τάξις Δευτέρα. Τρίτη. Έν συν. 488 έτάχθη εις τήν Δευτέραν τάξιν. 5.085 Φοίνικες. ’Απεβίωσε συνταγματάρχης. Γρ. 10.080, διά τούς Φοίν. 5.085 άναρμ. (Συν. Χρ. 10).

54. Λιακόπουλος Μήτρος (σελ. 32, άριθμ. 130).Όλυμπος. ’Αντιστράτηγος τώ 1825, πεντακοσίαρχος τώ 1829, ύπηρετή- σας καθ’ όλον τον άγώνα, έφονεύθη εις τήν μάχην τών Θηβών. (Συν. 12). Τάξις τρίτη, γρ. 44.830, επ’ όνόματι  αυτού και τών ύπ’ αυτού γρ. 43.100, τά [όποια] και έπληρώθη μόνον (Συν. Χρ. 2).

55. Λιακόπουλος Νικόλαος (σελ. 69, άριθμ. 581).Όλυμπος. Ύπηρέτησεν επί κεφαλής στρατιωτών καθ’ όλον τον άγώνα. Τώ 1830 λοχαγός τοΰ 2ου τάγματος. Συν. 62. Τάξις Πέμπτη. Έπροικοδοτήθη λοχαγός. Γρ. 6.481.

56. Λιάπης Γεώργιος (σελ. 165, άριθμ. 1.735).
Μακεδονία. Ύπηρέτησεν ώς σημαιοφόρος και είκοσιπένταρχος καθ’ όλον τον άγώνα (Συν. 9). Τάξις Έβδομη. ’Ανθυπολοχαγός επίτιμος τής Φάλαγγος.

57. Μακρής Μιχ. Κώστας (σελ. 135, άριθμ. 1.367).Μακεδονία. Όδηγός στρατιωτών, ύπηρέτησε καθ’ όλον τό διάστημα του άγώνος, πληγωθείς πολλάκις. (Συν. 250). Τάξις "Εκτη. Έπροικοδοτήθη ύπολοχαγός. Γρ. Δρ. 4.320.

58. Μαλότζος Εμμανουήλ (σελ. 125, άριθμ. 1.253).Όλυμπος. Ύπηρέτησε καθ’ όλον τον άγώνα έπί κεφαλής στρατιωτών. Τάξις "Εκτη.

59. Μιχαήλ Θεοχάρης (σελ. 142, άριθμ. 1.453).Μακεδονία. Χιλίαρχος τώ 1824. Ύπηρέτησε καθ' όλον τον άγώνα (Συν. 435). Τάξις Έκτη. Έπροικοδοτήθη άνθυπολοχαγός. Γρ. Δρ. 3.456.

60. Μιχαλόπουλος ’Αναστάσιος (σελ. 166, άριθμ. 1.751).Μακεδονία. Ύπηρέτησε καθ’ όλον τον άγώνα μ’ άρκετούς ύπό τήν οδηγίαν του. (Συν. 30). Τάξις έβδομη.

61. Μολότσος [ή Μιλότσος;] Νικόλαος (σελ. 184, άριθμ. 2.171). Όλυμπος. Όδηγός στρατιωτών, ύπηρέτησε καθ’ όλον τον άγώνα.(Συν. 173). Τάξις Έβδομη.

62. Μπήνος (sic) Κώστας (σελ. 60, άριθμ. 473). Όλυμπος. Στρατηγός κατά τον άγώνα, καθ’ δν ύπηρέτησε. Χιλίαρχος τάξ. τώ 1830. (Συν. 384). Τάξις Τετάρτη. Ή χρηματική του άπαίτησις δεν άπεφασίσθη είσέτι διά νά παρουσιάση ζητηθείς επίσημα έγγραφα δικαιολο- γητικά. Μ. 1836, σελ. 15, τάξ. 4, έπροικοδ. 10.080. (Χρ. Έντ. 19).

63. Μπιζιώτης Αναγνώστης (σελ. 184, άριθμ. 2.174).Όλυμπος. Όμοίως. (Συν. 173). Τάξις 'Εβδομη.

64. Μπιζιώτης Γουλιός (σελ. 184, άριθμ. 2.175). Όμοίως (συν. 173). Έβδομη. Λαμβάνει σύνταξιν δρχμ. 60.

65. Μπουρμπουτζιώτης Νικόλαος (σελ. 131, άριθμ. 1.329).Μακεδονία. Χιλίαρχος τώ 1825. Ύπηρέτησε[ν] ύπό τον άρχιστράτηγον Καραϊσκάκην καθ’ όλον τον άγώνα. Πεντακοσίαρχος τώ 1821. (Συν. 234). Τάξις "Εκτη. Γρ. 845. Τά Γρ. 845 παρεδέχθηκαν επ’ όνόματί του. Χρ. Έντ.

66. Νικολαΐδης Χρήστος (σελ. 118, άριθμ. 1.163).Μακεδονία. Ταξίαρχος και Αντιστράτηγος τώ 1824. Ύπηρέτησε σπουδαίως καθ’ όλον τον Άγώνα ώς ίατροχειροϋργος. Συν. 95. Τάξις "Εκτη. Έπροικοδοτήθη λοχαγός. Γρ. Δρ. 6.480. Άπεβίωσε χαρακτηρισμένος Ταγματάρχης.

67. Νικολάου Διαμαντής (σελ. 173, άριθμ. 1.917).Μακεδονία. Ύπηρέτησε κατά τον άγώνα ώς Σωματάρχης, διακριθεις επ’ άνδρεία. Τώ 1830 σημαιοφόρος του 16ου Τάγματος (Συν. 83). Τάξις Έβδομη. Μ. του 1836, σελ. 21, τάξις 6η. Έπροικοδοτήθη άνθυπολοχαγός, Γρ. 3.456.

68. Νικολάου Στέργιος (σελ. 186, άριθμ. 2.237).Μακεδονία. Όδηγός στρατιωτών κατά τον ίερόν άγώνα έφονεύθη εις ΝαυαρΤνον τής Πυλίας. (Συν. 209). Τάξις Έβδομη.

69. Ολύμπιος Γεώργιος (σελ. 23, άριθμ. 38).Αρχιστράτηγος του Δουναβικοϋ στρατεύματος, διορισθείς ύπό του Αλεξάνδρου Ύψηλάντου, κλεισθείς είς τήν Μονήν Νιαμπτουχοϋς τής Μολδαυΐας 21 ήμέρας, άπέκρουσε τάς εφόδους τών εχθρών άναγκασθείς δέ ύπό τών Αύστριακών νά έξέλθη κατέφυγεν είς τήν Μονήν Σέκου, δπου καί πάλιν έπολιορκήθη έως ου στερηθείς τών άναγκαίων, ήνοιξε τάς πύλας δτε είσελθόντων τών εχθρών, έθεσε πυρ είς τήν προετοιμασθεισαν πυρίτιδα καί συναπωλέσθη μετά 2.000 εχθρών τή 27 σεπτεμβρίου 1821. (Συν. 324 καί 425). Πρώτη τάξις.

70. Όλύμπιος Γούλας (σελ. 136, άριθμ. 1.388).Όλυμπος. Ύπηρέτησε κατά τον άγώνα ώς άξιωματικός. Έφονεύθη είς Ψαρά τώ 1824. Τάξις "Εκτη. Ή άπαίτησίς του έκ γροσίων 9.045 άπερρίφθη. Συν. Χρ. 30.

71. Όλύμπιος Ν. Διαμαντής (σελ. 22, άριθμ. 35).Όλυμπος. Στρατηγός. Ύπηρέτησε καθ’ όλον τό διάστημα του άγώνος.Συν. 130, 427, τάξις πρώτη. Μ. 1833, τάξ. Ο (;). Έπροικοδοτήθη 10.080. Μ. 1836, τάξ. 4, σελ. 108. Άπεβίωσεν άντισυνταγματάρχης τής φάλαγγος έν (;).

72. Όλύμπιος Νικολάου Κώστας (σελ. 127, άριθμ. 1.275).Όλυμπος. Ύπηρέτησε καθ’ όλον τον άγώνα έπι κεφαλής στρατιωτών.(Συν. 200). Τάξις "Εκτη.

73. Όλύμπιος Νικολάου ή Ψαρροδήμος Δήμος (σελ. 75, άριθμ. 654). ’Όλυμπος. Ύπηρέτησε κατά τον άγώνα έπι κεφαλής στρατιωτών, δίςπληγωθείς. Εκατόνταρχος τω 1830. Συν. 124, 482. Τάξις Τετάρτη. Πέμπτη. Έν Συν. 482 &1876) έτάχθη εις τήν Τετάρτην τάξιν. Φοίν. 440. Μ. 1833(;) διά τούς Φοίν. 440 άναρμ. (Έν. Χρ. 26).

74. Παναγιώτου Δήμος (σελ. 221, άριθμ. 3.068).Καστωρία (sic). Όδηγός στρατιωτών, παρευρεθείς εις διαφόρους μάχας και πολιορκίας κατά τον άγώνα. Συν. 415. Τάξις Έβδομη.

75. Παππάς Έμμ. Αθανάσιος (σελ. 161, άριθμ. 1.678).Μακεδονία. Ύπηρέτησε καθ’ όλον τον άγώνα ώς άξιωματικός. (Συν.324). Τάξις "Εκτη (δρ. άρ. ν.μ. 100).

76. Παππάς Εμμανουήλ (σελ. 28, άριθμ. 100).Μακεδονία. Ύπηρέτησε καθ' όλον τον άγώνα. Μέλος τής Φιλικής Εταιρείας. ’Αρχιστράτηγος Κασσάνδρας (Συν. 324). Τάξις δευτέρα.

77. Παππάς Έμμ. Κωνσταντίνος (σελ. 160, άριθμ. 1.677).Μακεδονία. Ύπηρέτησε καθ’ όλον τον άγώνα ώς άξιωματικός ύπό τονπατέρα του, ’Αρχηγόν δντα τών Στρατευμάτων Θεσσαλονίκης, Κασσάνδρας. (Συν. 324). Τάξις "Εκτη (δρα άρ. ν. μ. 100).

78. Παππάς ’Ιωάννης (σελ. 161, άριθμ. 1.679).Όμοίως. Ύπηρέτησεν ώς άξιωματικός άπ’άρχής έως τέλους τοϋάγώνος. (Συν. 324). Τάξις "Εκτη (δρα άριθμ. ν. μ. 100).

79. Παππάς Νικόλαος (σελ. 161, άριθμ. 1.680).Όμοίως. Ύπηρέτησε καθ’ όλον τον άγώνα ώς άξιωματικός. (Συν. 324). Τάξις Έκτη. (δρα άριθμ. ν. μ. 100).

80. Παππαδάκης Ζήσιμος (σελ. 211, άριθμ. 2.827).Μακεδονία. Ύπηρέτησε στρατιωτικώς έως τέλους τοϋ άγώνος. Συν. 377. Τάξις Έβδομη.

81. Παράσκης Αθανάσιος (σελ. 148, άριθμ. 1.531).Όλυμπος. Ύπηρέτησεν άξιωματικός τοϋ τακτικού στρατού άπ’ αρχής μέχρι τέλους τοϋ άγώνος (Συν. 347). Τάξις "Εκτη.

82. Πάρβαλης Γρηγόριος (σελ. 71, άριθμ. 605).Σέρραι Μακεδονίας. Ύπηρέτησε κατά τον άγώνα ώς Γραμματεύς τοϋ στρατηγ. Χατζηπέτρου (συν. 434). Τάξις Πέμπτη.

83. Περραιβός Στέργιος (σελ. 76, άριθμ. 667).Όλυμπος. Χιλίαρχος τώ 1825. Εκατόνταρχος τώ 1828. Ύπηρέτησεκαθ’ όλον τον άγώνα. Συν. 149. Τάξις Πέμπτη. Έπροικοδ. λοχαγός. Γρ.6.480.

84. Περικλής Τάκωβος (σελ. 118, άριθμ. 1.168).Όλυμπος. Επιθεωρητής κατά τον άγώνα, ύπηρέτησε μέχρι τέλους αύτοϋ. (Συν. 101). Τάξις "Εκτη. Έπροικοδοτήθη ώς ύπίλαρχος. Γρ. Δρ. 4.320.

85. Πιτζάβας Αναγνώστης (σελ. 85, άριθμ. 774).Όλυμπος. Ύπηρέτησεν ώς άξιωματικός καθ’ όλον τον άγώνα. Συν. 307, 416. Τάξις Πέμπτη. Διά τήν έκ 5.000 Γροσίων άπαίτησίν του ή επιτροπή έκηρύχθη άναρμοδία, ώς ύπερβαινούσης τήν άρμοδιότητα τής επιτροπής, ώς μετά τον άγώνα όφειλόμενα, ήτοι εις τήν εποχήν τοϋ Καποδιστρίου. Χρ. έν. 13.

86. Ραζέλος Πέτρος (σελ. 151, άριθμ. 1.565).Κάτοικος Θεσσαλίας. Χιλίαρχος τώ 1825. Ύπηρέτησε καθ’ όλον τον άγώνα. (Συν. 379. Συν. 482). Έν Συν. 482 -1876) δι[ετ]άχθη εις τήν Πέμπτην Τάξιν. Τάξις Πέμπτη, "Εκτη.

87. Ρέζης Χατζή Εύστάθιος (σελ. 64, άριθμ. 521).Μακεδονία. 'Οπλαρχηγός τής επαρχίας του, διατελών εις άμέσους σχέ¬σεις πρός τούς έπισημοτέρους τής έποχής εκείνης, άνέλαβε διαφόρους άποστολάς κατά τον άγώνα, έλαβε δέ ένεργόν μέρος εις πολλάς σπουδαίας μάχας εις Κρήτην καί άλλαχοϋ. (Συν. 473). Τάξις Τετάρτη. Έπροικοδοτήθη Φοίν. Γρ. 6.480.

88. Σαραφιανός ’Αθανάσιος (σελ. 81, άριθμ. 723). Μακεδονία. Ύπηρέτησε καθ’ όλον τον άγώνα επί κεφαλής στρατιωτών. Ύποταγματάρχης τώ 1830. Συν. 233. Τάξις Πέμπτη. Φοίν. 1.176. Έπροικο- δοτήθη Γρ. 10.080. Μ. 1833 (;).

89. Σιατιστεύς Γεωργ. ’Αναστάσιος (σελ. 212, άριθμ. 2.839). Μακεδών, κάτοικος Δωρίδος. Ύπηρέτησε κατά τον άγώνα, παρευρεθεις εις διαφόρους μάχας καί πολιορκείας (sic). (Συν. 380). Τάξις Έβδομη.

90. Σταυρόπουλος Γεώργιος (σελ. 125, άριθμ. 1.255). Μακεδονία. ’Αντιστράτηγος τώ 1823. Ύπηρέτησε καθ’ όλον τον άγώνα. (Συν. 173). Τάξις "Εκτη.

91. Στελούδης Ν. ’Ιωάννης (σελ. 179, άριθμ. 2.051).Μακεδονία. Παρευρεθεις εις διαφόρους μάχας κατά τον άγώνα επί κεφαλής στρατιωτών. (Συν. 124). Τάξις Έβδομη. Έπροικοδοτήθη άνθυπολοχαγός.

92. Στεργίου ’Αγγελής (σελ. 82, άριθμ. 738).Μακεδονία. Ύπηρέτησε καθ’ όλον τον άγώνα επί κεφαλής στρατιωτών. Αοχαγός τώ 1830. Συν. 240. Τάξις Πέμπτη. Φοίν. 803. Μ. 1833 (;). Έπροικοδοτ. 6.480 Γρ. Διά τούς Φοίν. 803 άναρμ.

93. Συρόπουλος ’Αθανάσιος (σελ. 79, άριθμ. 697).Μακεδονία. Χιλίαρχος τώ 1823. Ύπηρέτησε καθ’ όλον τον άγώνα. Συν. 173. Τάξις Πέμπτη.

94. Συρόπουλος Γ. Τωάννης (σελ. 184, άριθμ. 2.172).Μακεδονία. Όδηγός στρατιωτών, ύπηρέτησε καθ’ όλον τον άγώνα. (Συν. 173). Τάξις Έβδομη.

95. Συρόπουλος Γ. Μέλιος (σελ. 184, άριθμ. 2.173).Μακεδονία. Όμοίως (Συν. 173). Τάξις Έβδομη.

96. Τζάρας Παναγιώτης του Νίκου (σελ. 66, άριθμ. 547).Μακεδονία. Ύπηρέτησεν ώς σωματάρχης καθ’ όλον τον άγώνα. (Συν.151). Πέμπτη. Ή άπαίτησίς του διά μισθούς 100 στρατιωτών άπερρίφθη ώς μη στηριζομένη είς επίσημα έγγραφα.

97. Τουρλίδης Τω. Ζαχαρίας (σελ. 224, άριθμ. 3.118).Κάτοικος Πειραιώς. Μακεδονία. Παρευρέθη είς διαφόρους μάχας κατά τον άγώνα ώς μπουλουξής [=άρχηγός άτάκτων]. Ό πατήρ του έφονεύθη μαχόμενος. Συν. 420. Τάξις Έβδομη.

98. Τσατσαρώνης Τωάννης (σελ. 167, άριθμ. 1.777).Μακεδονία. Παρευρέθη είς τήν καταστροφήν τών Ψαρών μέ άρκετούς ύπό τήν οδηγίαν του, κατά τήν πυρπόλησιν δέ αύτής συναπωλέσθη μετά τής οίκογενείας του καί τής περιουσίας του. (Συν. 39). Τάξις Έβδομη.

99. Φιλίππου Δ. Χρήστος (σελ. 224, άριθμ. 3.130).Θεσσαλονίκη. Ύπηρέτησε κατά τον άγώνα. Συν. 429. Τάξις Έβδομη.

100. Χαλκιώτης ’Αθανάσιος [τού] Νικολάου (σελ. 72, άριθμ. 616). Μακεδονία. Ύπηρέτησε καθ’ όλον τον άγώνα έπί κεφαλής στρατιωτών.Εκατόνταρχος τώ 1830. Συν. 86. Τάξις Πρώτη. Φοίν. 440. Διά τούς Φοίν. 440 είναι άναρμοδία ή Επιτροπή. Χρ. Έν. 25.

101. Χατζή Σταγειρίτης Νικόλαος (σελ. 57, άριθμ. 434).Μακεδονία. Ύπηρέτησε κατά τον άγώνα στρατιωτικώς μέ πολλούς ύπότήν οδηγίαν του στρατιώτας (Συν. 401). Τάξις Δευτέρα. Έν συν. 488 έτάχθη είς τήν Βαν τάξιν τών ’Αξιωματικών έκ τής Τρίτης. [Διαγεγραμιμένα: Έν Συν. 487 έτάχθη παρά του γραμματέως είς τήν Τρίτην τάξιν τών άξιωματικών]. Τάξις Τρίτη. Τετάρτη.

102. Χειμεντός ’Αναστάσιος (σελ. 67, άριθμ. 559).Μακεδονία. Χιλίαρχος τώ 1823. Ύπηρέτησε καθ’ όλον τον άγώνα (Συν. 41 καί 482). Τάξις Τετάρτη. Πέμπτη. Έν συν. 482 <1876 10.080.="" br="">
103. Χειμεντός Ιωάννης (σελ. 67, άριθμ. 561).Ύπηρέτησεν έπί κεφαλής στρατιωτών καθ’ όλον τον άγώνα. Λοχαγός του 16ου τάγματος τώ 1830. Τάξις Πέμπτη. Έπροικοδοτήθη λοχαγός. Γρ.
6.480.

[103α. Ψαρροδήμος Δήμος βλ. ’Ολύμπιος Νικολάου ή Ψαρροδήμος Δήμος (άριθμ. 73)].


Β. ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ


1. ’Αβραάμ ή Ξυνιας Βασίλειος (σελ. 200, άριθμ. 3.552).Μακεδών. Όμοίως. [Ύπηρέτησεν ώς ύπαξιωματικός]. Πρώτη. ’Αρ(ιθμός)π(αλαιοϋ) Μ(ητρώου) 10.128.

2. ’Αγγελής Κυρίτσης (σελ. 113, άριθμ. 1.990).Κασσάνδρα, κάτ. Σκοπέλου. Όμοίως [ύπηρέτησεν] ώς ύπαξιωματικός μετά τών υιών του. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 4.593.

3. Άδάμ Θεόδωρος (σελ. 261, άριθμ. 4.654).Μακεδών, κάτοικος Αταλάντης. Όμοίως. [Ύπηρέτησεν ώς ύπαξιωματικός]. Πρώτη. Άρ. π. Μ. 14.632. Συν(εδρίασις) 449.

4. Άδάμης Δημήτριος (σελ. 38, άριθμ. 634). Μακεδονία, κάτ. Αθηνών. Όμοίως [Παρευρέθη εις διαφόρους μάχας καθ’ όλον τον άγώνα μέ ολίγους ύπό τήν οδηγίαν του;]. Πρώτη. Άρ. π. Μη- τρ. 1.164. Συν. 49.

5. Άδαμόπουλος Αναγνώστου Γεώργιος (σελ. 111, άριθμ. 1.946). Μακεδονία. Ύπηρέτησεν ώς ύπαξιοοματικός μετά τεσσάρων άδελφών του, φονευθέντων τών δύο. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 4.452.

6. Αθανασίου Απόστολος (σελ. 125, άριθμ. 2.206). Μακεδονία. Όμοίως. [Ύπηρέτησεν ώς ύπαξιωματικός]. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 5.517.

7. Αθανασίου Βασίλειος (σελ. 200, άριθμ. 3.560).Μακεδών, κάτοικος Σκοπέλου. Όμοίως. [Ύπηρέτησεν ώς ύπαξιωματικός]. Πρώτη. Άρ. π. Μ. 12.853. Συν. 249.

8. Αθανασίου Δημήτριος (σελ. 47, άριθμ. 809). Μακεδονία. Όμοίως [Παρευρέθη εις διαφόρους μάχας άπ’ άρχής τοϋ άγώνος] ώς ύπαξιωματικός. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 1.502. Συν. 64.

9. Αθανασίου Κώστας (sic) (σελ. 44, άριθμ. 742). Νάουσα. Όμοίως [Παρευρέθη εις διαφόρους μάχας] ώς ύπαξιωματικός. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 1.502. Συν. 64.

10. Άϊβαλιώτης Γεώργιος (σελ. 50, άριθμ. 856).Μακεδών, κάτοικος Άλωνισταίνης Μαντινείας. Όμοίως [Παρευρέθη εις διαφόρους μάχας] ώς σημαιοφόρος άπό τοϋ 1822. Δευτέρα. Άρ. π. Μ.
1. 606. Συν. 67.

11. Άναγνωστόπουλος Γεώργιος (σελ. 238, άριθμ. 4.240).Μακεδονία, κάτοικος Σκοπέλου. Όμοίως. [Ύπηρέτησεν ώς ύπαξιωματικός έπι κεφαλής στρατιωτών]. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 12.910.

12. Αναστασίου Χρυσάφης (σελ. [άναρίθμητος] 327, άριθμ. 5.842).Μακεδονία. Όμοίως. [Ύπηρέτησεν ώς ύπαξιωματικός]. Πρώτη. Άρ.π. Μ. 18.289.

13. Αναστασίου ή Χράνου Κωνσταντίνος (σελ. 84, άριθμ. 1.471).Μακεδονία. Όμοίως. [Παρευρέθη ώς ύπαξιωματικός καθ’ όλον τον ’Αγώνα]. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 3.143. Συν. 97.

14. Αντωνίου Στέργιος (σελ. 238, άριθμ. 4.235).Μακεδονία, κάτοικος Χαλκίδος. Όμοίως. [Ύπηρέτησεν ώς ύπαξιωμα- τικός έπι κεφαλής στρατιωτών]. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 12.890.

15. Άργύρης Δημήτριος (σελ. 259, άριθμ. 4.621).Μακεδονία, κάτοικος Νέας Πέλλης. Όμοίως. [Ύπηρέτησεν ώς ύπα- ξιωματικός]. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 14.476.

16. Αργυρίου Δημήτριος (σελ. 13, άριθμ. 185).Μακεδονία, κάτ. Σκιάθου. Όμοίως. [Παρευρέθη εις διαφόρους μάχας μέ δέκα στρατιώτας ύπό τήν οδηγίαν του ώς ύπαξιωματικός;]. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 339, συν. 27.

17. Άστερίου Γεώργιος (σελ. 260, άριθμ. 4.633).Μακεδών, κάτοικος Χαλκίδος. Όμοίως. [Ύπηρέτησεν ώς ύπαξιωματικός]. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 14.539.

18. Βασιλείου Αθανάσιος (σελ. 239, άριθμ. 4.264).Μακεδονία, κάτοικος Σκιάθου. Όμοίως. [Ύπηρέτησεν ώς ύπαξιωματικός]. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 12.996.

19. Βασιλείου Τρούπιος (σελ. 6, άριθμ. 55).Μακεδονία. Παρευρέθη εις διαφόρους μάχας μέ στρατιώτας ύπό τήν οδηγίαν του, κατά τό 1838 ελαβε τό χαλκοΰν άριστειον. Δευτέρα. Άριθμ. παλ. Μητρ. 108. Σ. ιβ\

[19α. Βούλγαρης Δημήτριος• βλ. Τροϋπκος ή Βούλγαρης Δημήτριος, (άριθμ. 95)].

20. Βούλγαρης Νικόλαος (σελ. 42, άριθμ. 720).Σέρραι. Όμοίως [Παρευρέθη άπ’ άρχής του άγώνος] ώς ύπαξιωματικός. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 1.325. Συν. 56.

21. Βούλγαρης Κ. Πέτρος (σελ. 239, άριθμ. 4.261).Μακεδονία, κάτοικος Σκιάθου. Όμοίως. [Ύπηρέτησεν ώς ύπαξιωματικός]. Πρώτη. Άρ. π. Μ. 12.991.

22. Γεωργίου Δημήτριος (σελ. 179, άριθμ. 3.182).Μακεδονία, κάτοικος Θηβών. Όμοίως. [Ύπηρέτησεν ώς ύπαξιωματικός]. Πρώτη. Άρ. π. Μ. 8.910.

23. Γεωργίου Δημήτριος (σελ. 265, άριθμ. 4.730).Μακεδών, κάτοικος Αοκρίδος. Όμοίως. [Ύπηρέτησεν ώς ύπαξιωματικός]. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 14.936.

24. Γεωργίου Λάζος (σελ. 68, άριθμ. 1.176).Νάουσα Μακεδονίας. Όμοίως [Παρευρέθη είς διαφόρους μάχας] ώς ύπαξιωματικός, τό δέ 1832 έλαβε δίπλωμα έκατοντάρχου, άλλά δέν ύπηρέτησε. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 2.450. Συν. 84.

25. Γεωργίου Παρίσσης (σελ. 200, άριθμ. 3.554).Μακεδονία. Κάτοικος ’Αταλάντης. Όμοίως. [Ύπηρέτησε κατά τον Άγώνα ώς ύπαξιωματικός]. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 10.132.

26. Δημητρακόπουλος Μιχαήλ (σελ. 21, άριθμ. 333).Όλυμπος. Όμοίως. [Ήτοι παρευρέθη κ.λ. ή έφονεύθη;]. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 577. Σ. 36. Σ. 404.

27. Δημητρίου Αλέξιος (σελ. 112, άριθμ. 1.971).Μακεδονία. Όμοίως. [Ύπηρέτησεν ώς ύπαξιωματικός]. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 4.535. (Συν. 418).

28. Δημητρίου Άργύρης (σελ. 34, άριθμ. 565).Όμοίως [Παρευρέθη είς διαφόρους μάχας έπί κεφαλής ολίγων στρατιωτών;]. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 1.039. Συν. 45.

29. Δημητρίου Ήλίας (σελ. 33, άριθμ. 544).Μακεδονία. Όμοίως [Παρευρέθη είς διαφόρους μάχας έπί κεφαλής ολίγων;]. Πρώτη. Άρ. π.Μ. 994. Σ. 44.

30. Δημητρίου Χρήστος (σελ. 14, άριθμ. 199).Μακεδονία. Ύπηρέτησεν απ άρχής τοϋ άγώνος, φονευθείς είς μίαν ύπόνομον, είς ήν έθεσε πυρ είς Μεσολόγγιον. Πρώτη. Άρ. π. Μ. 365. Συν 27.

31. Δήμου Γιαννάκος (σελ. 266, άριθμ. 4.748).Μακεδών, κάτοικος Αταλάντης. Ύπηρέτησεν ώς ύπαξιωματικός. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 14.998.

32. Διαμαντής Γεώργιος (σελ. 242, άριθμ. 4.306).Μακεδονία, κάτοικος Χαλκίδος. Όμοίως. [Ύπηρέτησεν ώς ύπαξιωματικός]. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 13.150. Ή άπαίτησίς του έκ γροσ. 7.873, άπερρί- φθη. Συν. 11. Άρ. 45.

33. Δούκας Αποστολής (σελ. 242, άριθμ. 4.311).Μακεδονία, κάτοικος Ξηροχωρίου. Όμοίως. [Ύπηρέτησεν ώς ύπαξιω- ματικός]. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 13.173.

34. Δράμαλης Νικόλαος (σελ. 164, άριθμ. 2.911).Μακεδονία, κάτ. Ναυπλίας. Όμοίως [Ύπηρέτησεν ώς ύπαξιωματικός], λαβών και πληγάς. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 8.012.

35. Εμμανουήλ Πίπας (σελ. [άναρίθμητος] 310, άριθμ. 5.536).Μακεδονία. Όμοίως. [Ύπηρέτησεν ώς ύπαξιωματικός]. Πρώτη Άρ.π. Μ. 17.566. Συν. 330.

36. Εμμανουήλ Στέργιος (σελ. [Άναρίθμητος] 309, άριθμ. 5.524).Μακεδονία. Όμοίως. [Ύπηρέτησεν ώς ύπαξιωματικός]. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 17.544.

37. Ζάχου Αθανάσιος (σελ. 186, άριθμ. 3.300).[Μακεδονία;]. Όμοίως. [Ύπηρέτησεν ώς ύπαξιωματικός]. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 9.277.

38. Ζέρβας Διαμαντής (σελ. 269, άριθμ. 4.795).Μακεδών, κάτοικος Αθηνών. Όμοίως. [Ύπηρέτησεν ώς ύπαξιωματικός]. Πρώτη. Άρ. π. Μ. 15.159. Συν. 410.

39. Θεοδωρόπουλος Σπυρίδων (σελ. 21, άριθμ. 334).Όλυμπος. Όμοίως [μέ στρατιώτας ύπό τήν οδηγίαν του]. Πρώτη, άριθμ. π. Μ. 578. Σ. 415.

40. Θεοδώρου Χρηστόδουλος (sic) (σελ. 64, άριθμ. 1.110).Μακεδονία. Όμοίως [Παρευρέθη εις διαφόρους μάχας ώς ύπαξιωματικός], πρός δέ ήν Δεκανεύς έπι Κυβερνήτου. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 2.305. Συν. 81.41. Θεοχαρίδης Βασίλειος (σελ. 54, άριθμ. 924).Μακεδονία. Ύπηρέτησε μετά τοϋ πατρός του ώς ύπαξιωματικός, δαπα- νήσας και άρκετήν χρηματικήν ποσότητα. Πρώτη. Άρ. π. Μ. 1.777. Συν. 72.

42. Ίωάννου Αθανάσιος (σελ. 27, άριθμ. 436).Μαδεμοχώριον Μακεδωνίας (sic). Όμοίως [Παρευρέθη εις διαφόρους μάχας μετά τοϋ πατρός του ώς ύπαξιωματικός;], πληγωθείς εις τήν δεξιάν χεΐρα. Έφονεύθη ό πατήρ του καί είς άδελφός του. Πρώτη. Άρ. π. Μ. 763. Σ. 40.

43. Ίωάννου Αλέξανδρος (σελ. 122, άριθμ. 2.152).Μακεδονία. Ύπηρέτησεν ώς ύπαξιωματικός, λαβών πληγήν. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 5.341.

44. Ίωάννου Βασίλειος (σελ. 5, άριθμ. 49).Μακεδονία. Παρευρέθη είς διαφόρους μάχας. Δευτέρα. Άρ. Μ. Παλ.94. Συν. ιβ\

45. Ίωάννου Γαβριήλ (σελ. 243, άριθμ. 4.326).Μακεδονία, κάτοικος Σκιάθου. Όμοίως. [Ύπηρέτησεν ώς ύπαξιωματικός κατά τον Άγώνα]. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 13.214. Συν. 257.

46. Ίωάννου Εύστάθιος (σελ. 26, άριθμ. 431).
Θεσσαλονίκη. Όμοίως, ώς ύπαξιωματικός [ελαβε πληγήν ή ήχμαλω- τίσθη κατά τό 1825;]. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 761. Σ. 46.

47. Ίωάννου Στέργιος (σελ. 43, άριθμ. 725).Μακεδονία. Όμοίως [Παρευρέθη είς διαφόρους μάχας άπ5 άρχής τοϋ άγώνος μέ ολίγους ύπό τήν οδηγίαν του], ώς ύπαξιωματικός. Πρώτη. Άρ. π. Μ. 1.331. Συν. 56.

48. Ίωάννου Στέργιος (σελ. 84, άριθμ. 1.464).Όλύμπιος. Όμοίως. [Παρευρέθη καθ’ ολον τον άγώνα ώς ύπαξιωματικός]. Πρώτη. Φοίνικες 500. Άρ. π. Μ. 3.129. Συν. 97. Τό τμήμα, διά τούς Φοίνικας 500 άναρμόδιον.

49. Καλέμης Γεώργιος (σελ. 75. άριθμ. 1.300).Μακεδονία. Όμοίως [Παρευρέθη εις διαφόρους μάχας άπ5 άρχής του Άγώνος], πρός δέ ήν έπί κεφαλής στρατιωτών. Πρώτη. Άρ. π.Μ. 2.764. Συν. 89.

50. Καραγιαννόπουλος Κ. Αναγνώστης (σελ. 275, άριθμ. 4.905).Μακεδονία. Ύπηρέτησεν ώς ύπαξιωματικός. Πρώτη. Άρ. π. Μ. 15.581.

51. Κασομούλης Κώστας (σελ. 58, άριθμ. 1.008).Μακεδονία. ’Έπεσε μαχόμενος, ή δέ οίκογένειά του συνελήφθη αιχμάλωτος. Πρώτη. Άρ. π. Μ. 2.009. Συν. 76.

52. Κότζολος Τωάν. Δημήτριος (σελ. 160, άριθμ. 2.829).Κάτοικος Ναυπλίας, Μακεδονία. Όμοίως [Ύπηρέτησεν ώς ύπαξιωματικός εις διαφόρους μάχας] και έπληγώθη. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 7.661.

53. Κότσογλης Γ. Βασίλειος (σελ. 276, άριθμ. 4.932).Μακεδών, κάτοικος Αθηνών. Όμοίως. [Ύπηρέτησεν ώς ύπαξιωματικός]. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 15.676.

54. Κούτζιας [ή Κούνζιας;] Γεωργίου Ιωάννης (σελ. 50, άριθμ. 858), Κασσάνδρα. Όμοίως [Παρευρέθη εις διαφόρους μάχας] ώς ύπαξιωματικός μέ ολίγους ύπό τήν οδηγίαν του. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 1.615. Συν. 67.

55. Κυπαρίσσης Αναστάσιος (σελ. 279, άριθμ. 4.985).Μακεδών, κάτοικος Αθηνών. Όμοίως. [Ύπηρέτησεν ώς ύπαξιωματικός]. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 15.570.

56. Κυπαρίσσης Σϊμος (σελ. 39, άριθμ. 658).Κασσάνδρεια. Όμοίως [Παρευρέθη εις διαφόρους μάχας καθ’ όλον τον άγώνα μέ ολίγους ύπό τήν οδηγίαν του], ώς ύπαξιωματικός. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 1.209. Συν. 51.

57. Κωνσταντίνου Βασίλειος (σελ. 20, άριθμ. 307).Μακεδονία. Παρευρέθη εις διαφόρους μάχας άπ5 άρχής του άγώνος μέ ολίγους ύπό τήν οδηγίαν του. Δευτέρα. Άριθ. π. Μ. 521. Σ. 34.

58. Λάμπρου Άγγελής (σελ. 27, άριθμ. 449).Μακεδονία. Όμοίως [πληγωθείς;] ώς εκατόνταρχος. Δευτέρα. Άρ. Μ. 802. Συν. 40.

59. Λιώλιος (sic) Ιωάννης (σελ. 39, άριθμ. 659).Μακεδονία. Όμοίως [Παρευρέθη εις διαφόρους μάχας καθ’ όλον τον άγώνα μέ ολίγους ύπό τήν οδηγίαν του], ώς ύπαξιωματικός. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 1.210. Συν. 51.

60. Λυριτζής Χριστοδούλου Νικόλαος (σελ. 43, άριθμ. 724).Κασσάνδρα. Όμοίως. [Παρευρέθη εις διαφόρους μάχας άπ5 άρχής τουάγώνος μέ ολίγους ύπό τήν οδηγίαν του]. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 1.329. Συν. 56.

61. Μακρής ’Αναστάσιος (σελ. 129, άριθμ. 2.279).Μακεδονία. Όμοίως. ['Υπηρέτησε κατά τον ’Αγώνα ώς ύπαξιωματικός]. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 5.805.

62. Μέμπρλης Γεώργιος (σελ. 288, άριθμ. 5.147).Μακεδών, κάτοικος ’Αθηνών. Όμοίως. [Ύπηρέτησεν ώς ύπαξιωματι- κός]. Δευτέρα, Άρ. π. Μ. 16.487.

63. Μήνος [ή Μήνας;] Γεώργιος (σελ. 187, άριθμ. 3.316).Θεσαλονίκη (sic), κάτοικος Λοκρίδος. Άπό τό 1825-28 ύπηρέτησενώς ύπαξιωματικός. Πρώτη. Άρ. π. Μ. 9.344.

64. Μηχαήλ (sic) ’Ιωάννης (σελ. 71, άριθμ. 1.240).Νάουσα Μακεδονίας. Όμοίως [Παρευρέθη είς διαφόρους μάχας] ώς ύπαξιωματικός. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 2.631. Συν. 87.

65. Μιχαήλ Χατζή Κωνσταντίνος (σελ. 3, άριθμ. 12).Μακεδονία. Ύπηρέτησε καθ’ όλον τον άγώνα, παρευρεθείς είς διαφόρους μάχας καί είς Κρήτην. Πρώτη. Άριθμ. π. Μητρ. 19. Συνεδρ. 412, δπου μετεβλήθη ή τάξις του.

66. Μίχου Μιχαήλ (σελ. 51, άριθμ. 880).Κασσάνδρα. Όμοίως [Παρευρέθη άπ’ άρχής τοϋ άγώνος είς διαφόρους μάχας πληγωθείς], πρός δέ έφονεύθη μαχόμενος. Πρώτη. Άρ. π. Μ. 1.637. Συν. 69.

67. Μόσχος Αθανάσιος (σελ. 40, άριθμ. 669).Μακεδονία. Όμοίως [Παρευρέθη είς διαφόρους μάχας καθ' όλον τον άγώνα μέ ολίγους ύπό τήν οδηγίαν του] ώς ύπαξιωματικός. Δευτέρα, άρ. π. Μ. 1.234. Συν. 52.

68. Μπακράτζας Δ. Αντώνιος (σελ. 29, άριθμ. 470).Μακεδονία. Όμοίως [Παρευρέθη είς διαφόρους μάχας μέ τρεις συγχωριανούς του, πληγωθείς είς τήν δεξιάν χειρα;] ώς ύπαξιωματικός. Δευτέρα, άρ. π. Μ. 844. Σ. 42.

69. Μπουτούρης Θεοδώρου Γεώργιος (σελ. [Άναρίθμητος] 347, άριθμ. 6.207).Μακεδών. Όμοίως. [Ύπηρέτησεν ώς ύπαξιωματικός]. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 18.906.

70. Νικολάου Αναστάσιος (σελ. 19, άριθμ. 295).Μακεδονία. Όμοίως [Παρευρέθη είς διαφόρους μάχας] μέ ολίγους ύπό τήν οδηγίαν του. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 506, συν. 33.

71. Νικολάου Κωνσταντίνος (σελ. 251, άριθμ. 4.468).Μακεδών, κάτοικος Σκοπέλου. Ύπηρέτησεν ώς ύπαξιωματικός. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 13.810.

72. Νικολάου Παναγιώτης (σελ. 286, άριθμ. 5.108).Γρεβενά, κάτ. ’Αθηνών. Όμοίως. [Ύπηρέτησεν ώς ύπαξιωματικός]. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 16.346.

73. Ντέμπρελης Βούλγαρης Γεώργιος (σελ. 301, άριθμ. 5.365). Μακεδονία. Ύπηρέτησεν ώς ύπαξιωματικός. Πρώτη. Άρ. π. Μ. 17.313. [73α. Ξυνιας Βασίλειος βλ. Αβραάμ ή Ξυνιάς Βασίλειος, άριθμ. 1].

74. Οικονόμου Χρηστός (σελ. [Αναρίθμητος] 337, άριθμ. 6.017). Μαδεμοχώρια [Μακεδονία]. Όμοίως. [Ύπηρέτησεν ώς ύπαξιωματικός].Πρώτη. Άρ. π. Μ. 18.574. Αί χρηματικαί άπαιτήσεις άπερρίφθησαν. Συν. Χρ. 19. άρ. 7.

75. Πανταζόπουλος Κωνσταντίνος (σελ. 293, άριθμ. 5.235).Μακεδών, κάτοικος Σκοπέλου. Όμοίως. [Ύπηρέτησεν ώς ύπαξιωματικός]. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 16.822.

76. Παντολέων Νικόλαος (σελ. [Αναρίθμητος] 308, άριθμ. 5.497). Μακεδονία. Όμοίως. [Ύπηρέτησεν ώς ύπαξιωματικός]. Πρώτη. Άρ. π. Μ. 17.516.

77. Παπαβασιλείου Γεώργιος (σελ. 3, άριθμ. 13).Μακεδονία. Ύπηρέτησεν άπό τής άρχής μέχρι τέλους τοϋ άγώνος μέ στρατιώτας ύπό τήν οδηγίαν του. Πρώτη. Άριθμ. π. Μητρ. 21. Σ. Εη.

78. Παπαδημητρίου Παναγιώτης (σελ. 186, άριθμ. 3.305).Μακεδονία. Όμοίως. [Ύπηρέτησεν ώς ύπαξιωματικός κατά τον Άγώνα]. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 9.286.

79. Παπαδημητρίου Στεριανός (σελ. 62, άριθμ. 1.071).Μαδεμοχώρια Μακεδονίας. Όμοίως. [«Παρευρέθη εις διαφόρους μάχας έπι κεφαλής στρατιωτών» ή «και πρός δέ έπεσε μαχόμενος»;]. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 2.157. Συν. 79.

80. Παπαδόπουλος Στρατής (σελ. 48, άριθμ. 828).Κασσάνδρα Μακεδονίας. Όμοίως [Παρευρέθη είς διαφόρους μάχας άπ’ άρχής τοϋ άγώνος], πρός δέ, ών έπι κεφαλής στρατιωτών, έφονεύθη κατά τό 1827 μαχόμενος. Πρώτη. Άρ. π. Μ. 1.539. Συν. 66.

81. Παύλου Χρήστος (σελ. [Αναρίθμητος] 325, άριθμ. 5.807). Μακεδονία. Όμοίως [Ύπηρέτησεν ώς ύπαξιωματικός]. Πρώτη. Άρ.π. Μ. 18.211. Συν. 356.

82. Πέτρου Άστέριος (σελ. 290, άριθμ. 5.175).Μακεδών, κάτοικος Αταλάντης. Όμοίως. [Ύπηρέτησεν ώς ύπαξιωματικός]. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 16.603.

83. Ποζύλου Δημήτριος (σελ. 200, άριθμ. 3.560).Μακεδονία. Κάτοικος Αταλάντης. Όμοίως. [Ύπηρέτησεν ώς ύπαξιωματικός]. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 10.146.

84. Σιδέρης Θεόδωρος (σελ. [Αναρίθμητος] 351, άριθμ. 6.271). Μακεδονία. Όμοίως. [Ύπηρέτησεν ώς ύπαξιωματικός]. Πρώτη. Άρ.π. Μ. 18.976. Συν. 459.

85. Σκανδάλης Χρ. Δημήτριος (σελ. 255, άριθμ. 4.547).Μακεδονία, κάτοικος Ξηροχωρίου. Όμοίως. [Ύπηρέτησεν ώς ύπαξιωματικός κατά τον Άγώνα]. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 14.191.

86. Στάμου Χρήστος (σελ. 296, άριθμ. 5.290).
Θεσσαλονίκη, κάτοικος Αθηνών. Όμοίως. [Ύπηρέτησεν ώς ύπαξιωμα- τικός]. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 17.043.

87. Στεργίου Θεόδωρος (σελ. 296, άριθμ. 5.286).Μακεδών. Όμοίως. [Ύπηρέτησεν ώς ύπαξιωματικός]. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 17.030. Ή άπαίτησίς του έκ διπ. ταλ. 200 άπερρίφθη. Συν. 12, άριθμ. 41.

88. Στυλούδης Ν. Δημήτριος (σελ. 298, άριθμ. 5.312).
Μακεδών, κάτοικος Αταλάντης. Όμοίως. [Ύπηρέτησεν ώς ύπαξιωμα- τικός]. Πρώτη. Άρ. π. Μ. 17.122.

89. Τάγκας Δημήτριος (σελ. 38, άριθμ. 642).Θεσσαλονίκη. Όμοίως [Παρευρέθη εις διαφόρους μάχας καθ’ όλον τον άγώνα μέ ολίγους ύπό τήν οδηγίαν του], ελαβε δέ καί μίαν πληγήν. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 1.179. Συν. 48.

90. Ταμπακόπουλος Πούλιος (σελ. 169, άριθμ. 2.996).Όλυμπος. Όμοίως. [Ύπηρέτησεν ώς ύπαξιωματικός]. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 8.226.

91. Τζαβάρας Ίωάννου Βασίλειος (σελ. 8, άριθμ. 105).Μακεδονία. Παρευρέθη εις διαφόρους μάχας, άπ" άρχής μέχρι τέλους του άγώνος, έφονεύθη [δέ] καί ό πατήρ του. Δευτέρα. Άριθμ. π. Μητρ. 210. Συν. 19.

92. Τζάκας Δ. Αθανάσιος (σελ. 257, άριθμ. 4.587).Μακεδονία, κάτοικος Σκοπέλου. Όμοίως. [Ύπηρέτησεν ύπαξιωματικός]. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 14.341.

93. Τζάτζος Ίωάννου Αθανάσιος (σελ. 43, άριθμ. 730).Συκιά Μακεδονίας. Όμοίως [Παρευρέθη εις διαφόρους μάχας], ώς ύπαξιωματικός. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 1.347. Συν. 56.

94. Τραμουντάνας Ιωάννης (σελ. 257, άριθμ. 4.581).Κασσάνδρα, κάτ. Σκοπέλου. Όμοίως. [Ύπηρέτησεν ώς ύπαξιωματικός]. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 14.302.

95. Τροϋπκος ή Βούλγαρης Δημήτριος (σελ. [Αναρίθμητος] 352, άριθμ. 6.297).
Βοδενά Μακεδονίας. Όμοίως. [Ύπηρέτησεν ώς ύπαξιωματικός]. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 19.006. Συν. 478.

96. Τσάμης Ιωάννης (σελ. 53, άριθμ. 201).Μακεδονία. Παρευρέθη εις διαφόρους μάχας άπ’ άρχής τού Άγώνος ώς ύπαξιωματικός, έπί κεφαλής στρατιωτών. Δευτέρα. Άρ. π.Μ. 1.709. Συνεδρ.70.

97. Φίλιππας Ελευθέριος (σελ. 100, άριθμ. 1.762).’Όλυμπος. Όμοίως. [Παρευρέθη καθ' όλον τον Άγώνα ώς ύπαξιωματικός]. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 3.913.

98. Φιλίππου Δ. Κωνσταντίνος (σελ. [Άναρίθμητος] 349, άριθμ. 6.232).Θεσσαλονίκη. Όμοίως. [Ύπηρέτησεν ώς ύπαξιωματικός]. Πρώτη. Άριθμ. π. Μ. 18.930. Συν. 420.

99. Φραγγίστας Κ. Δημήτριος (σελ. 85, άριθμ. 1.482).Μακεδονία. Όμοίως. [«’Έπεσε μαχόμενος» ή «Έπί κεφαλής στρατιωτών»]. Πρώτη. Άρ. π. Μ. 3.164.

100 Χατζηπαυλής Θεοχάρης (σελ. 283, άριθμ. 5.043).Μακεδών, κάτοικος Αταλάντης. Όμοίως. [Ύπηρέτησεν ώς ύπαξιωματικός]. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 16.107.

[100α. Χράνου Κωνσταντίνος βλ. Αναστασίου ή Χράνου Κωνσταντίνος, άριθμ. 13].

101. Χρήστου Αθανάσιος (σελ. 258, άριθμ. 4.606).Μακεδονία, κάτοικος Σκοπέλου. Όμοίως. [Ύπηρέτησεν ώς ύπαξιωματικός κατά τον άγώνα]. Δευτέρα. Άρ. π. Μ. 14.416.Γ'. ΟΙ  ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ


1. Άδάμης Νικόλαος, άριθμ. 8.222. Βιτώλια, κάτ. Αθηνών. [Άριθμός παλαιού μητρώου] 12.851.
2. Αθανασίου Γεώργιος, άριθμ. 2.834. Μακεδονία. 5.171.
3. Αθανασίου Γεώργιος, άριθμ. 3.053. Μακεδονία, κάτ. Κορίνθου. 5.474.
4. Αθανασίου Γεώργιος, άριθμ. 9.532. Μακεδών, κάτ. Αθηνών. 14.613.
5. Αθανασίου Μιχαήλ, άριθμ. 218. Μακεδονία. 674.
6. Αθανασίου Ναούμ, άριθμ. 287. Μακεδονία. 837.
7. Αναστασίου Θεοχάρης, άριθμ. 449. Μακεδονία, κάτ. Λεβαδείας. 1.202.
8. Άνδρέου Ιωάννης ή Μα~τ[ρ;]ογιάννης, άριθμ. 1.672. Γρεβαινά (sic), κάτ. Λοκρίδος. 3.448.
9. Άνδρουλής ’Ιωάννης, άριθμ. 8.227. Μακεδονία, κάτ. Σκοπέλου. 12.852.
10. Αντωνίου Ιωάννης, άριθμ. 8.225. Μακεδονία, κάτ. Σκιάθου. 12.855.
11. Αποστόλου Ιωάννης, άριθμ. 6.233. Μακεδονία, κάτ. Αταλάντης. 10.152.
12. Βασιλείου Στέργιος, άριθμ. 8.324. Μακεδών, κάτ. Χαλκίδος. 12.986.
13. Βασιλικού Αναγνώστης, άριθμ. 8.329. Μακεδών (;) ή Μακεδαίμ («Λακεδαίμων»;), κάτ. Σκοπέλου. 13.997.
14. Βέργου Γεώργιος, άριθμ. 66. Μακεδονία. 1.673.
15. Βεριώτης (sic) Παράσχος, άριθμ. 4.233. Μακεδονία. 7.201.
16. Βουλγαράκης I. Δημήτριος, άριθμ. 8.327. Μακεδών, κάτ. Αθηνών, 12.993.
17. Βούλγαρης Ίωάννου Γεώργιος, άριθμ. 433. Μακεδονία. 1.166.
18. Βούλγαρης Δημήτριος, άριθμ. 196. Βιτώλια. Όμοίως. [Παρευρέθη είς διαφόρους μάχας καί πολιορκίας μέ ολίγους ύπό τήν οδηγίαν του, ώς άπλοΰς στρατιώτης]. 628.
19. Βούλγαρης Ήλίας, άριθμ. 1.300. Μακεδονία. 2.766.
[19α. Βούλγαρης Μιχαήλ- βλ. Οίκονομόπουλος Μιχαήλ ή Βούλγαρης (άριθμ. 67)].
[19β. Βούλγαρης Νικόλαος' βλ. Σακκούλας Νικόλαος ή Βούλγαρης (άριθμ. 79)].
20. Βούλγαρης Χρήστος, άριθμ. 5.682. Μακεδονία. 9.337.
21. Γεωργίου Αύγερινός, άριθμ. 8.373. Μακεδών, κάτ. Σκοπέλου. 13.057.
22. Γεωργίου Γιαννάκης, άριθμ. 9.786. Μακεδών, Σκάλα Λοκρίδος. 14.969.
23. Γεωργίου Γυκοβάνης [^Γιοβάννης;], άριθμ. 8.366. Μακεδών, κάτ. Σκιάθου. 13.047.
24. Γεωργίου Τριαντάφυλλος, άριθμ. 461. Μακεδονία. 1.229.
25. Γεωργίου ή Μαγκαφούκας Χρυστόδουλος (sic), άριθμ. 8.379. Μακε¬δών, κάτ. Χαλκίδος. 13.066.
26. Δαρδαμάνος Τριαντάφυλλος, άριθμ. 8.426. Μακεδονία, κάτ. Σκο¬πέλου. 13.136.
27. Δημητρίου Αναστάσιος, άριθμ. 9.837. Μακεδών, κάτ. Λοκρίδος. 15.045.
28. Δημητρίου Γεώργιος, άριθμ. 19. Μακεδονία. 17.331.
29. Δημητρίου ή Κοτρώνης Γεώργιος, άριθμ. 6.166. Όμοίως. [Μακεδο¬νία, κάτ. ’Αταλάντης]. 10.067.
30. Δημητρίου Γιοβάν[ν]ης, άριθμ. 9.875. Μακεδών, κάτ. Λοκρίδος. 15.092.
31. Δημητρίου Σωτήριος, άριθμ. 591. Θάσος Μακεδονίας. 1.531.
32. Δήμος Μαργαρίτης Μιχαήλ, άριθμ. 1.803. Σασσάνδρα (sic). 3.673.
33. Δουμπιώτης Βασιλείου Εμμανουήλ, άριθμ. 6.165. Μακεδονία, κάτ. ’Αταλάντης. 10.066.
34. Εμμανουήλ ’Αθανάσιος, άριθμ. 6.228. Κάτ. ’Αταλάντης. Μακεδο¬νία. 10.142.
35. Ζαφειριού Ιωάννης, άριθμ. 377. Μακεδονία. Έφονεύθη μαχόμενος. 1.024.
36. Ζήσης Γεώργιος, άριθμ. 5.643. Μακεδονία, κάτ. Λοκρίδος. 9.287.
37. Θεοδώρου ’Απόστολος, άριθμ. 9.982. Μακεδών, κάτ. ’Αθηνών. 15.236.
38. Ίωάννου ’Απόστολος, άριθμ. 1.975. Όλυμπος, κάτ. Λαμίας. 3.945.
39. Ίωάννου Γεώργιος, άριθμ. 8.477. Μακεδονία, κάτ. Σκιάθου. 13.213.
40. Ίωάννου Γεώργιος, άριθμ. 11.497. Μακεδονία. 17.332.
41. Ίωάννου Ζαχαρίας, άριθμ. 8.488. Θεσσαλονίκη, κ. Σκοπέλου. 13.227.
42. Ίωάννου Θωμάς, άριθμ. 8.480. Μακεδονία, κ. Σκιάθου. 13.217.
43. Ίωάννου Πανταζής, άριθμ. 8.490. Μακεδονία, κ. Άλονήσου (sic). 13.231.
44. Καζάνιος (;) ’Ιωάννης, άριθμ. 759. Μακεδονία. 1.838.
45. Καμπίτης Φίλιππος, άριθμ. 8.654. Μακεδών, κάτ. Χαλκίδος. 13.454.
46. Καραποστόλης Καραχριστόπουλος, άριθμ. 642. Κασσάνδρα. 1.616.
47. Καρύδας Δήμος, άριθμ. 6.230. Κασσάνδρα, κάτ. ’Αταλάντης. 10.144.
48. Κλανής Νικόλαος, άριθμ. 8.701. Μακεδών, κάτ. Σκοπέλου, 13.514. [48α. Κοτρώνης Γεώργιος• βλ. Δημητρίου ή Κοτρώνης Γεώργιος
(άριθμ. 29)].
49. Κουρούδης Νικόλαος, άριθμ. 1.554. Μακεδονία. 3.275.
50. Κυδωνιώτης [Κυδωνιάτης;] Α. Γρηγόριος, άριθμ. 10.336. Θεσσαλο¬νίκη, κάτ. ’Αθηνών. 15.723.
51. Κυριάκου [Κυριάκου;] Παναγιώτης, άριθμ. 5.639. Μακεδονία. 9.278.
52. Κωνσταντίνου Αάμπρος, άριθμ. 1.831. Όλυμπος. Έφονεύθη τό 1854. [’Αριθμός μητρώου] 3.711.
53. Κωνσταντίνου Τάσης, άριθμ. 5.679. Μακεδονία, κάτ. Αοκρίδος. 9.334.
54. Ααζάρου ’Αναστάσιος, άριθμ. 997. Μακεδονία. 2.237.
55. Αάσκου Δημήτριος, άριθμ. 80. Μακεδονία. 244.
[55α. Μαγκαφούκας ή Γεωργίου Χριστόδουλος βλ. Γεωργίου ή Μαγκα- φούκας Χρυστόδουλος, άριθμ. 25)].
56. Μακρής Αναστάσιος, άριθμ. 521. Μακεδονία. 1.369.
57. Μαριανός Γεώργιος, άριθμ. 784. Μαδεμοχώρια. 1.870.
58. Μαρίνος Φιλιππής, άριθμ. 356. Μακεδονία. 972.
59. Μαρτίνης ’Αθαν. Σπυρίδον, άριθμ. 638. Κασσάνδρα. 1.611.
[59α. Μαστ[ρ;]ογιάννης ’Ιωάννης βλ. Άνδρέου ’Ιωάννης ή Μαστ[ρ;]ο- γιάννης (άριθμ. 8)].
60. Μιχαήλ ’Αθανάσιος, άριθμ. 954. Μακεδονία. 2.187.
61. Μιχαήλ ’Ελευθέριος, άριθμ. 5.635. Μακεδονία. 9.273.
62. Μπλόσκας Δ. Γεώργιος, άριθμ. 8.755. Κασσάνδρα, κάτ. Σκοπέλου, 13.590.
63. Μπράζας Δημήτριος, άριθμ. 2.120. Μακεδονία. 4.181.
64. Νικολάου Στέρ[γ]ιος, άριθμ. 737. Βιτώλια. 1.800. Συν. 7η.
65. Νοταρίδης Γ. Νικόλαος, άριθμ. 1.158. Μακεδονία, κάτ. ’Αθηνών. 2.514.
66. Ξανθόπουλος Δημήτριος, άριθμ. 3.608. Θεσαλονίκη (sic). 6.269.
67. Οίκονομόπουλος Μιχαήλ ή Βούλγαρης, άριθμ. 2.441. Μακεδονία, κάτ. Βάλτου. 7.216.
68. Παναγιώτου Γεώργιος, άριθμ. 11.119. Μακεδών, κάτ.'Αθηνών. 16.793.
69. Παπαδόπουλος Γεωργ. Παναγιώτης, άριθμ. 1.123. Μακεδονία. Ό πατήρ του έφονεύθη μαχόμενος. 2.454.
70. Παπαρέσκος Ίωάννου Γεώργιος, άριθμ. 42. Μακεδονία.
71. Παπαστέργιος Ιωάννης, άριθμ. 289. Μακεδονία. 839.
72. Παπουτσής Γιάννη Κωνσταντίνος, άριθμ. 8.969. Μακεδών, κάτ. Σκοπέλου. Έφονεύθη. 13.883.
73. Παππά Λάμπρος, άριθμ. 9.100. Κασσάνδρα, κάτ. Χαλκίδος. 14.045.
74. Πέτρου Παύλος, άριθμ. 5.691. Μακεδονία, κάτ. ’Αταλάντης. 9.351.
75. Πολιάδης Γεώργιος, άριθμ. 879. Όλυμπος. 2.038.
76. Πολύζου Γιαννάκης, άριθμ. 11.495. Μακεδονία. 17.330.
77. Ριγάδης [sic] Γεώργιος, άριθμ. 641. Μακεδονία. 1.614.
78. Ρουμελιώτης Δημ. Πέτρος, άριθμ. 12.013. Μακεδονία. 18.478.
79. Σακκούλας Νικόλαος ή Βούλγαρης, άριθμ. 5.582. Βιτώλια, κάτ. Μαντινείας. 9.194.
80. Σεραπλής [ή Σερασλής;] Θεοδώρου Γεώργιος, άριθμ. 568. Μακεδονία. 1.476.
81. Σκόνδρας Δ. ’Αθανάσιος, άριθμ. 1.294. Μακεδονία. 2.759.
82. Στάμου Δημήτριος, άριθμ. 2.989. Μαδεμοχώρια Μακεδονίας. 5.387.
83. Στεργίου ’Αντώνιος, άριθμ. 1.477. Μακεδονία. 3.112.
84. Στεργίου Δήμος, άριθμ. 1.556. Μακεδονία. 3.278.
85. Σουφλέκας ’Ιωάννης, άριθμ. 11.418. Όλυμπος, κάτ. Μεσολογγίου. 17.199.
86. Σχινάς Εύάγγελος, άριθμ. 855. Όλυμπος. 1.979.
87. Τζιτζίκης ’Αγγελής, άριθμ. 9.315. Μακεδονία, κάτ. Ξεροχωρίου. Έφονεύθη. 14.331.
88. Τρουμπέτας Χρήστος, άριθμ. 6.274. Όλυμπος, κάτ.’Αγρίνιου. 10.202.
89. Τσουλάκος Ίω(άννου) Γεώργιος, άριθμ. 640. Κασσάνδρα. 1.613.
90. Φιλιππόπουλος Γεώργιος, άριθμ. 5.009. Μακεδονία, κάτ. Ναυπακτίας. 8.342.
91. Φωτίου ’Αθανάσιος, άριθμ. 326. Μαδεμοχώρια, κάτοικος Μαντουδίων Χαλκίδος. 912.
92. Χαντζάκος Δημήτριος, άριθμ. 9.394. Μακεδών, κάτ. Σκοπέλου, 14.436.
93. Χατζηρίζος Εμμανουήλ, άριθμ. 1.438. Μακεδονία. 3.047.
94. Χριστοδούλου Δημήτριος, άριθμ. 9.392. Κασσάνδρα, κάτ. ΣκοπΕλου. 14.433.
95. Χριστοδούλου Στάθης ή Καραστάθης, άριθμ. 5.695. Κασσάνδρα, κάτ. ’Αταλάντης. 9.356.
96. Χριστοδούλου Τριαντάφυλλος, άριθμ. 1.924. Όλυμπος, κάτ. Λαμίας. 3.865.

Δ'. ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΙ

1. Διμίδης Κωνσταντίνος (σελ. 116, άριθμ. 180, συν(εδρίασις) 69, άριθμ. 6). Γρεβενά Μακεδονίας. Ναύκληρος.
2. Καγιάσας Νικόλαος (σελ. 151, άριθμ. 113, συν. 24, άριθμ. 17). Μακεδονία. Πυροβολιστής (sic).
3. Νότης "Αντώνιος (σελ. 42, άριθμ. 526, συν. 64, άριθμ. 15). Μακεδονία. Νταρμπουγάζι Αύγ. 6.1824. Ναύτης. Ύπό Τσάπελην. Τρίτη.
4. Χριστοδούλου "Αλέξανδρος (σελ. 111, άριθμ. 130, Συν. 51, άριθμ. 2). Κασσάνδρα. Ύποναύκληρος.
5. Χριστοδούλου "Αλέξανδρος (σελ. 263, άριθμ. 211, συν. 51, άριθμ. 2). Κασσάνδρα. Ναύτης.
6. Χρήστου "Αλέξιος (σελ. 286, άριθμ. 461, συν. 97, άριθμ. 29). Κασσάνδρα. Ναύτης.

Ε. ΟΙ  ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

1. Καρρέτζης Αναστάσιος (σελ. 31, άριθμ. 292). Μακεδών. Ύπηρέτησε καθ" όλον τον άγώνα είς διαφόρους ύπηρεσίας καί ώς Βουλευτής. Τετάρτη. 3.650. Συν. Χρ.

2. Κυδωνιάτης Αναστάσιος (σελ. 26, άριθμ. 242). Θεσσαλονίκη. Μέλος τής Φιλικής Εταιρείας καί ώς τοιοϋτον μετά τρίμηνον φυλάκισιν έκαρατομήθη ώς ήγεμών τής Μακεδονίας όμοϋ μετά τών άρχιερέων Θεσσαλονίκης κλπ. Τετάρτη.

3. Λασπ[ι]άς Νικόλαος (σελ. 8, άριθμ. 69). Μακεδονία. Εις τών προκρίτων τής Μακεδονίας. Μέλος τής Φιλικής Εταιρείας. Διατελών πλησίον τών κατά τοϋ "Αλή Πασσα πασσάδων ειδοποιεί τούς "Ελληνας διά τά κινήματα [κινήσεις] τών όθωμανών, [κατά] μίαν δέ τοιαύτην [είδοποίησιν] φωραθείς (sic) έφυλακίσθη όθεν διέφυγεν, έγκαταλείψας τήν περιουσίαν του καί ύπη¬ρέτησε τον άγώνα καθ’ όλον τό διάστημα. Δευτέρα.

4. Πολυάδης Κωνσταντίνος (σελ. 35, άριθμ. 332). Μακεδονία. Πέμπτη. Τώ όφείλονται φοίν. 4.890, αϊτινες άνεγνωρίσθησαν.

5. Πολυζωΐδης Αναστάσιος (σελ. 20, άριθμ. 182). Μακεδονία. Ύπηρέτησε καθ’ όλον τον άγώνα ώς πληρεξούσιος είς δλας σχεδόν τάς συνελεύσεις. Εύρέθη καί είς τάς ενδόξους πολιορκίας τοϋ Μεσολογγίου. Δευτέρα. [Διαγεγραμμένον: «Τρίτη»].

6. Σκανδαλίδης Αθανάσιος (σελ. 45, άριθμ. 438). Μακεδονία [Διαγεγραμμένον: «Θεσσαλία»]. Ύπηρέτησε καθ’ όλον τον άγώνα είς διαφόρους ύπηρεσίας καί άποστολάς, συνεισέφερε [δέ] και χρηματικώς. Τά χρήματα έσημειώ- θησαν άπαντα είς τό δνομα τοϋ Ίω. Σκανδαλίδη ύπ’ άριθμ. Μ. 111. "Εκτη. ’Έγγραφα δρα ύπ’ άριθμ. 111 Μητρ.

7. Σκανδαλίδης Ιωάννης (σελ. 13, άριθμ. 111). Μακεδονία. Ύπηρέτησε τον άγώνα μέχρι του 1825, ότε κατήκεσε (sic) εις Ναύπλιον. Ύπηρέτησε διαφοροτρόπως τήν πατρίδα και ώς Α' Γραμματεύς τής Βουλής. Ή οίκογένειά του άπασα προσέφερεν εκδουλεύσεις εις τον άγώνα, εις δέ τών άδελφών του άπεκεφαλίσθη. Πρώτη. Γρόσια 17.870. Αίρες 24. Συν. Χρ. Διά τής ύπ’ άριθμ. 3 άπό 13 Ν/βρίου 1876 πράξεως τής Όλομελείας προήχθη εις τήν πρώτην τάξιν.

8. Σταγειρίτης Δημήτριος (σελ. 33, άριθμ. 316). [Μακεδών;]. Πέμπτη.

9. Σταγειρίτης Νικόλαος (σελ. 30, άριθμ. 288). Στάγειρα. Μακεδών. Δευτέρα. [Διαγεγραμμένον: «Τετάρτη»]. Διά τής ύπ’ άριθμ. 3 και άπό 13 Ν/βρίου 1876 πράξεως τής Όλομελείας προήχθη εις τήν Δευτέραν τάξιν.

10. Χρονιάδης Γεώργιος (σελ. 37, άριθμ. 352). Θεσσαλονίκη. Πέμπτη.