18 Σεπτεμβρίου 2017

ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ. Ένας νέος Σύλλογος γεννήθηκε στην Πετρούσα!

ΠΕΤΡΟΥΣΑ.
ο "παλιός" δημόσιος δρόμος.


Θέλω να ευχηθώ 
ΟΛΟΨΥΧΑ
 στα μέλη του νέου Πετρουσιώτικου Συλλόγου:


ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ
ΕΠΙΜΟΝΗ ΚΑΙ
ΥΠΟΜΟΝΗ!

Η ιστοσελίδα του νέου Συλλόγου είναι:

Αξίζει πιστεύω να μπει κανείς να μπει στην ιστοσελίδα και να διαβάσει το καταστατικό του νέου Συλλόγου.

Εδώ θα αναρτήσω μόνο το Άρθρο 2 του καταστατικού που αναφέρεται στους σκοπούς και στους στόχους του Συλλόγου.
.......................................................................................................................................................
Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Α) Η επιστημονικά και εμπειρικά τεκμηριωμένη διαπίστωση και καταγραφή παραλείψεων και αστοχιών που δημιουργούν κινδύνους στον πολίτη, στις προσφερόμενες σε αυτόν υπηρεσίες και στο περιβάλλον.
Ως τέτοια θεωρούνται η έλλειψη κανόνων ασφαλείας και προστασίας, για να επιτυγχάνεται η ασφάλεια όλων των πολιτών σε καθημερινές συνθήκες αλλά και σε φυσικές καταστροφές.
Ο Σύλλογος ενδιαφέρεται ιδιαίτερα γι΄ αυτά, σε χώρους σχολείων, πάρκων, γηπέδων, δημοσίων κτιρίων, οργανισμών και υπηρεσιών (σωστά ελεγχόμενες και πιστοποιημένες εγκαταστάσεις , μέτρηση ακτινοβολιών κτλ.).
 Γενικότερα δε ενδιαφέρεται εθελοντικά για όλους τους κοινόχρηστους χώρους της πόλης και του περιβάλλοντος της.

Β) Να καταγράφει κινδύνους που προέκυψαν ή πιθανά θα προκύψουν στο μέλλον σε περίπτωση φυσικών καταστροφών. Πληροφορεί για δικλίδες πρόληψης και σχέδιο ασφάλειας εκτάκτων γεγονότων και αποτροπή κινδύνων μαζί με τους αρμόδιους φορείς (αναρτά σχέδιο εκκένωσης κτηρίων, σήματα πληροφόρησης κτλ.)

Γ) Να επισημαίνει και να καταγράφει παραβίαση των δικαιωμάτων των πολιτών που συμβαίνουν σε χώρους δημόσιους ή ιδιωτικούς που δραστηριοποιούνται, με κάθε τρόπο πολίτες και ενέχονται στοιχεία κινδύνου και ασφάλειας που πιθανόν να δημιουργήσουν προβλήματα σε πολίτες ή στο περιβάλλον (δημοσιοποιεί και συμβουλεύει με νόμους και άρθρα κάθε πολίτη για τα δικαιώματα του και τον καθιστά ενεργό).

Δ) Να προτείνει και να προωθεί κανόνες και εφικτές λύσεις στις αρμόδιες αρχές και ειδικές υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας για θέματα που έχει εντοπίσει και καταγράψει για την υγεία την ασφάλεια και το περιβάλλον σε όλα τα επίπεδα.

Ε) Να επικουρεί και να συμμετέχει έμπρακτα και εθελοντικά για λύσεις που προασπίζουν την υγεία , την ασφάλεια, το περιβάλλον και την κοινωνικότητα μέσα από ενέργειες του ανθρώπινου δυναμικού της, τις εμπειρίες και τις γνώσεις των μελών της.

ΣТ) Να συνεργάζεται άμεσα με άλλους ανεξάρτητους εθελοντές και φορείς με ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς.

Ζ) Να ενημερώνει με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα δικά του ή τρίτων τους πολίτες για δικαιώματα, νόμους, κανόνες και σχετικές ενέργειες (τοπικές, εθνικές και διεθνείς) για την καθημερινότητα, την εργασία, την υγεία, την ασφάλεια, την κοινωνική αλληλεγγύη και το περιβάλλον.

 Η) Να επιμορφώνει πολίτες και ιδιαίτερα παιδιά μέσω σεμιναρίων, ημερίδων κλπ. με ειδικούς επιστήμονες και επαγγελματίες για την ανάγκη της αναβάθμισης της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου και την γνώση των δικαιωμάτων τους για την υγεία, την πρόληψη, την ασφάλεια, τηv κοινωνική αλληλεγγύη και την προστασία του περιβάλλοντος.

Θ) Να ανιχνεύει σκέψεις, εμπειρίες, μελέτες από τους πολίτες σχετικά με τους σκοπούς του, να τις επεξεργάζεται και να τις προτείνει στις ειδικές υπηρεσίες και φορείς για τυχόν εφαρμογή τους.

Ι) Να προσφέρει κοινωνικές υπηρεσίες σε άτομα που χρήζουν βοήθειας.

Κ) Να συμβάλει με έργο και προτάσεις για την προστασία και την εξοικονόμηση των πόρων του πλανήτη μας (νερό, ανακύκλωση κ.α.)


Όλα τα ανωτέρω θα επιτυγχάνονται με την συνεργασία εθελοντών επιστημόνων και ειδικών εθελοντικών ομάδων, όπως επίσης και με την συμμετοχή των εξειδικευμένων και των έμπειρων μελών του Συλλόγου προκειμένου να επιτευχθεί:

α) καλύτερη πρόληψη και ασφάλεια στην καθημερινότητα μας,
β) αναβάθμιση του περιβάλλοντος ,
γ) εθελοντική, κοινωνικοποιημένη δράση σε όλους τους τομείς
δ) συνειδητή ενεργοποίηση των πολιτών με τους στόχους του Συλλόγου
ε) δημιουργία πρότυπων καλλίτερης ποιότητας ζωής μέσα από την τεχνολογία, την εκπαίδευση, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό , την αλληλεγγύη, το περιβάλλον,
ε) (στ) ενημέρωση, ευαισθητοποίησα και διευκόλυνση στην εφαρμογή των δικαιωμάτων των πολιτών στην καθημερινότητα τους.

...το ε) δύο φορές αναφέρεται στο καταστατικό στο Άρθρο 2