3 Νοεμβρίου 2011

Έως και 20.000 ευρώ κρατική ενίσχυση θα µπορούν να λαµβάνουν όσοι άνεργοι θέλουν να ιδρύσουν επιχείρηση, αλλά και όσοι έχουν ανοίξει τη δική τους µετά την 1η Ιανουαρίου του 2011,

espa Ενισχύσεις έως και 100% 

www.antagonistikotita.gr
www.espa.gr
www.efepae.gr
www.startupgreece.gov.gr

Έως και 20.000 ευρώ κρατική ενίσχυση θα µπορούν να λαµβάνουν όσοι άνεργοι θέλουν να ιδρύσουν επιχείρηση, αλλά και όσοι έχουν ανοίξει τη δική τους µετά την 1η Ιανουαρίου του 2011, µέσω του νέου προγράµµατος του ΕΣΠΑ µε τίτλο το «Σχέδιο Στήριξης Επιχειρηµατικών Πρωτοβουλιών Ανέργων και Νέων Επιχειρηµατιών (σε φάση start-up)», το οποίο έχει συνολικό προϋπολογισµού 72 εκατ. Ευρώ.


Η κατάθεση των επενδυτικών προτάσεων θα διαρκέσει από τις 15 Νοεµβρίου 2011 έως και τις 15 Ιανουαρίου 2012 και συγκεκριµένα επιχορηγείται η ίδρυση νέων επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα από ανέργους και νέους επιχειρηµατίες, σε ποσοστό επιδότησης 100% του συνολικού ύψους της δαπάνης.

Δικαιούχοι του χρηµατοδοτικού προγράµµατος είναι όσοι διαθέτουν την ιδιότητα του ανέργου αλλά και όσοι έχουν ξεκινήσει νέα επιχείρηση από την 1η Ιανουαρίου του 2011 µέχρι τις 12/10/2011 (ηµεροµηνία προκήρυξης του προγράµµατος), και είναι µεταξύ 18 και 64 ετών. Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται από 10.000 έως και 20.000 ευρώ, ενώ προστίθενται άλλες 15.000 ευρώ χρηµατοδότηση στην περίπτωση της δηµιουργίας νέας θέσης εργασίας. Οι επιλέξιµες δαπάνες, σύµφωνα µε το πρόγραµµα επιδότησης, αφορούν κυρίως λειτουργικά έξοδα (ενοίκιο, πρώτες ύλες, πρόσληψη προσωπικού) αλλά και την αγορά εξοπλισµού, τα έξοδα ίδρυσης της επιχείρησης όπως και τα έξοδα κατάθεσης της επενδυτικής πρότασης.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικότερα στοιχεία του νέου προγράµµατος επιδότησης για την δράση που αφορά την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους αλλά και την ενίσχυση νέων επιχειρήσεων που ίδρυσαν επιχείρηση από την 1/1/2011 µέχρι τις 12/10/2011.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) :
■ «Σχέδιο στήριξης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηµατιών (σε φάση start-up)»

ΗΜ/ΝIΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ :

■ 15η Νοεµβρίου 2011 έως 15η Ιανουαρίου 2012

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ :

■ Η ενίσχυση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας των νέων επιχειρηµατιών και των ανέργων που ιδρύουν επιχείρηση.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ :

■ Η παρούσα χρηµατοδοτική δράση του προγράµµατος επιδότησης έχει προϋπολογισµό 36 εκ ευρώ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ :

■ Η πρώτη δράση απευθύνεται σε επιχειρηµατίες από 18-64 ετών που δηµιούργησαν επιχείρηση µετά την 1/1/2011 µέχρι τις 12/10/2011 , ή
■ σε νέους / νέες που έχουν την ιδιότητα του ανέργου και σκοπεύουν να δηµιουργήσουν τώρα την δική τους επιχείρηση.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ :

■ 100% Δηµόσια Χρηµατοδότηση (δεν απαιτείται ιδιωτική συµµετοχή)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ :

■ Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται από 10.000 έως και 20.000 ευρώ.
■ Επίσης, επιπλέον 15.000 ευρώ χρηµατοδότηση σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει τη δηµιουργία µιας νέας θέσης εργασίας µε την προϋπόθεση ότι αυτή θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 12 µήνες.
■ Κάθε επιλέξιµη επιχείρηση µπορεί να ενισχυθεί συνολικά µε το ποσό των 35.000 ευρώ.

ΠΟΙΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ :

■ Δεν µπορούν να υπαχθούν στο επενδυτικό πρόγραµµα:
-Όλα τα επαγγέλµατα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (όπως συµβολαιογράφοι, δικαστικοί επιµελητές κλπ.).
-Όσοι υποψήφιοι απασχοληθούν µε την εκµετάλλευση επιβατικού δηµοσίας χρήσεως (δηλαδή ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δηµοσίας χρήσεως.
-Όσοι υποψήφιοι δηµιουργούν επιχειρήσεις που απασχολούνται αποκλειστικά µε χωµατουργικές εργασίες, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες, περίπτερα, φαρµακεία.
-Επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και µόνο τις βραδινές ώρες (από 10 µ.µ. έως 6 π.µ.).
-Επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες µαζικού χαρακτήρα (όπως νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, και άλλα), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών.
-Πλανόδιες επιχειρήσεις.
-Κυλικεία σχολείων και Οργανισµών και άλλες επιχειρήσεις που η ανάθεση της λειτουργίας τους γίνεται µέσω πλειοδοτικού διαγωνισµού.
-Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Ε.).
-Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και του άνθρακα, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.
-Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την µεταπώληση σε µεταπράτες ή εµπόρους.
-Επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως προβληµατικές.
-Επιχειρήσεις franchising (δικαιόχρησης).
Σηµειώνεται ότι εξαιρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που έχουν σύνθετο αντικείµενο δραστηριότητας, και το ένα εξ’ αυτών περιλαµβάνεται στις παραπάνω εξαιρέσεις.

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

■ Οι επενδυτικές προτάσεις θα υποβάλλονται µόνο ηλεκτρονικά και δεν απαιτείται η προσκόµιση φυσικού φακέλου και δικαιολογητικών από τους επενδυτές πριν από την απόφαση έγκρισης.

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ :

■ Δύναται, εφόσον ζητηθεί από τον επενδυτή, να καταβληθεί προκαταβολή σε ποσοστό έως και του 50% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού της επενδυτικής πρότασης µετά από έλεγχο του φυσικού φακέλου και την προσκόµιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής από τον δικαιούχο επενδυτή.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ :

■ Η ανώτατη βαθµολογία ανέρχεται σε 100% και αναλύεται σε τέσσερα γενικά κριτήρια όπως ακολουθεί:
1) Προσόντα µετόχων του υπό σύσταση φορέα (εκπαίδευση εµπειρία) µε 20%
2) Βιωσιµότητα σχεδίου (οικονοµικές προβλέψεις) µε 20%
3) Οφέλη για την κοινωνία (ανταγωνιστικότητα, προστασία περιβάλλοντος και τοπική ανάπτυξη) µε 24%
4) Αύξηση της απασχόλησης (πρόσληψη προσωπικού) µε 36%

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :
Παράλληλα στο ίδιο πρόγραµµα επιχορήγησης εντάσσεται και µια δεύτερη Χρηµατοδοτική Δράση όπου επιδοτούνται υφιστάµενες επιχειρήσεις σε ενέργειες όµως που αφορούν µόνο την κατάρτιση του προσωπικού τους.