1 Μαΐου 2010

Το πόρισμα για το έλλειμμα και την μεγάλη διαφθορά στο Δήμο Προσοτσάνης


Αναδημοσίευση από την Δραμινή εφημερίδα "εργασία..συν".
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &ΘΡΑΚΗΣ
- Ταμειακό έλλειμμα (διαφορά) συνολικού ποσού 1.000.027,61 ευρώ
-Δημιουργήθηκε από την παρακράτηση από υπάλληλο του Δήμου 298.356,96 ευρώ
- Και από τη μη ενταλματοποιήση δαπανών που αφορούσαν μη προβλεπόμενες
και μη εγκριθείσες προμήθειες υλικών και παροχές υπηρεσιών προς το Δήμο
που προσδιορίζονται στο ποσό των 701.670,65 ευρώ
- Αναλυτικοί πίνακες με ονόματα και ποσά έπειτα από μαρτυρικές καταθέσεις
- Διενέργεια ΕΔΕ ζητά το Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Ενημερώθηκε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Δράμας.

Στη δημοσιότητα φέρνει σήμερα η «Εργασία-συν» την Πορισματική Έκθεση
Διενέργειας διαχειριστικού ελέγχου στο Δήμο Προσοτσάνης Νομού Δράμας
οικονομικών ετών 2005, 2006, 2007 και α΄ εξαμήνου 2008, που διενεργηθεί
από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης.
Αντίτυπο της 44σέλιδης έκθεσης έχει αποσταλεί και στην Εισαγγελία
Πρωτοδικών Δράμας.

Σύμφωνα με την πορισματική έκθεση:

«1. Στο Δήμο Προσοτσάνης και για το χρονικό διάστημα από 01-01-2005 έως
18-6-2007 δημιουργήθηκε ταμειακό έλλειμμα (διαφορά) συνολικού ποσού ενός
εκατομμυρίου είκοσι επτά και εξήντα ενός λεπτών (1.000.027,61 ευρώ).


2. Η παραπάνω διαφορά (έλλειμμα) των 1.000.027,61 ευρώ θα έπρεπε να
υπάρχει ως επιπλέον χρηματικό διαθέσιμο του Δήμου στους τραπεζικούς
λογαριασμούς του ή (και) στο ταμείο του Δήμου ως μετρητά (αθροιστικά)
κατά το τέλος της ελεγχόμενης περιόδου (την 18-6-2008), επαυξάνοντας τα
υπάρχοντα ταμειακά υπόλοιπα και μετρητά του Δήμου των 967.296,10.

3. Το παραπάνω έλλειμμα των 1.000.027,61 ευρώ δημιουργήθηκε

Πρώτον:
  από την κατά διάφορα διαστήματα της ελεγχόμενης περιόδου
(1-1-2005 μέχρι 18-6-2008) παρακράτηση και εκταμίευσης ποσών του Ταμείου
του Δήμου» από υπάλληλο του Δήμου, τα οποία υπολογίζονται στο συνολικό
ύψος των 298.356,96 ευρώ.
Και συνεχίζει η πορισματική έκθεση:

Δεύτερον:
από τη μη ενταλματοποιήση δαπανών που αφορούσαν μη
προβλεπόμενες και μη εγκριθείσες προμήθειες υλικών και παροχές υπηρεσιών
προς το Δήμο Προσοτσάνης που από τον διενεργηθέντα έλεγχο στα λογιστικά
στοιχεία και στις προσκομισθείσες ανεπίσημες αποδείξεις πληρωμών που
επεδείχθησαν στους οικονομικούς επιθεωρητές καθώς και σχετικές
καταθέσεις ληπτών (δικαιούχων της δαπάνης) προσδιορίζονται στο ποσό των
701.670,65 ευρώ».


Για τις συγκεκριμένες δαπάνες υπάρχουν αναλυτικοί πίνακες με όνομα και
ποσό που προέκυψαν έπειτα από μαρτυρικές καταθέσεις 164 πολιτών του
Δήμου Προσοτσάνης. 

Τα ποσά ποικίλουν, καθώς υπάρχουν αναφορές από 10 έως 40.000 Ευρώ.

Μάλιστα στην πορισματική έκθεση αναφέρεται ότι οι προσκομισθείσες
ανεπίσημες αποδείξεις ήταν 812,
ενώ 18.631,90 ευρώ από τα 701.670,65
ευρώ προέρχονται από τη μη ενταλματοποίηση (60) πληρωμών λογαριασμών
ΔΕΗ, φορολογικών στοιχείων προμηθευτών, λήψη παρεχόμενων υπηρεσιών κτλ.
Στην έκθεση αναφέρεται: «Σε ορισμένες από τις παραπάνω καταβολές ποσών
(δαπανών) και ειδικότερα προς επιτηδευματίες, για αντίστοιχες προμήθειες
υλικών ή παροχές υπηρεσιών ΔΕΝ τηρήθηκε ούτε η, επίσης ουσιώδης,
διαδικασία και υποχρέωση έκδοσης (από τους επιτηδευματίες) και της λήψης
(από τον Δήμο) των νόμιμων φορολογικών στοιχείων (τιμολογίων κλπ.).
Τις περιπτώσεις αυτές παραδέχονται οι ίδιοι οι λήπτες των αμοιβών
επιτηδευματίες, οι οποίοι στις αντίστοιχες από τις παραπάνω καταθέσεις
τους αναφέρουν ότι δεν προέβαιναν στην έκδοση φορολογικών στοιχείων
επειδή τα σχετικά υλικά ή εργασίες δεν είχαν ακόμη εγκριθεί. Σύμφωνα με
τους ίδιους επρόκειτο να ενημερωθούν να εκδώσουν τιμολόγια, μετά την εκ
των υστέρων έγκριση των και το είδος της δαπάνης από τη διοίκηση του
Δήμου, τη Δημαρχιακή Επιτροπή ή το δημοτικό Συμβούλιο».


Διενέργεια ΕνορκηςΔιοικητικης Εξέτασης  ζητά το Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


Μάλιστα για τη συγκεκριμένη υπόθεση το Τμήμα Τοπικής ΑυτοδιοίκησηςΔράμας ζητά από το Δήμαρχο Προσοτσάνης να αναθέσει σε υπάλληλο του Δήμου«τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης με σκοπό τη διαπίστωση τωνπραγματικών περιστατικών που αφορούν την ερευνώμενη υπόθεση και τησυλλογή στοιχείων για τη διαπίστωση της τέλεσης πειθαρχικού παραπτώματοςκαι τον προσδιορισμό των προσώπων όπου τυχόν ευθύνονται, καθώς και στηδιερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες αυτό έχει τελεσθεί».

Μάλιστα το έγγραφο έχει ημερομηνία 13 Απριλίου 2010 και η προθεσμία που
δίνεται είναι 30 ημέρες.