17 Αυγούστου 2011

Εγκρίθηκαν οι 1500 θέσεις εργασίας για το Νομό Δράμας

Στην τελική ευθεία το πρόγραμμα Κοινωφελούς Απασχόλησης

   

ΠΕΝΤΑΜΗΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΔΡΑΜΑΣ. Εγκρίθηκαν οι 1500 θέσεις εργασίας για το Νομό Δράμας
. Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Επι-μένουμε» Δράμα θα υλοποιήσει το
πρόγραμμα με 1332 θέσεις εργασίας και το ΙΝ.Ε. ΓΣΕΕ με 168
. Θέσεις εργασίας για όλους τους Δήμους, την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας
καθώς και Δημοτικές επιχειρήσεις αλλά και Συλλόγους του Νομού μας
. Εκτός προγράμματος Επιμελητήριο Δράμας, Νοσοκομείο, ΔΕΥΑΔ και
Μουσικοδραματικός Σύλλογος Καλού Αγρού


Στην τελική ευθεία μπαίνει το πρόγραμμα κοινωφελούς απασχόλησης για 1500
άτομα στο Νομό Δράμας αφού τα αποτελέσματα της Επιτροπής Αξιολόγησης
στάλθηκαν στους φορείς που είχαν υποβάλει πρόταση, δηλαδή για τη Δράμα,
στο Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝ.Ε.) της ΓΣΕΕ και στην Αστική Μη Κερδοσκοπική
Εταιρεία «Επι-μένουμε Δράμα».
Ειδικότερα, για την «Επι-μένουμε Δράμα» εγκρίθηκαν 1332 θέσεις εργασίας
και για το ΙΝ.Ε. ΓΣΕΕ 168 θέσεις.

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία«Επι-μένουμε Δράμα» θα υλοποιήσει το πρόγραμμα με συμπράττοντες φορείς τους 5 Δήμους του Νομού, την Π.Ε. Δράμας, τη ΔΕΚΠΟΤΑ, το Νομικό Πρόσωπο
Δήμου Δράμας, τη Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Δοξάτου, τη
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας, τη Σχολική
Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας, το Θεραπευτήριο
Χρονίων Παθήσεων, το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Δράμας τον Σύλλογο
Πολυτέκνων, την Ένωση Κυριών Δράμας, την Ένωση Καταναλωτών Δράμας, τη
Μέριμνα Ποντίων Κυρίων, το Σύλλογο Παραπληγικών Ν. Δράμας και τους
Κυνηγετικούς Συλλόγους Δοξάτου και Δράμας.

Το ΙΝ.Ε. ΓΣΕΕ για τις 162 θέσεις που έχουν εγκριθεί έχει συμπράξει με την Περιφερειακή Ενότητα
Δράμας και την Οικολογική Κίνηση.

Το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Απασχόλησης προβλέπει την απασχόληση 1500 ανέργων για 5 μήνες το χρόνο, οι οποίοι θα λαμβάνουν 625 ευρώ μηνιαίως και θα έχουν ασφαλιστική κάλυψη, ενώ η επιλογή των ανέργων θα γίνεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία θα προσδίδουν στους υποψηφίους τα
ανάλογα μόρια. 

Μετά από την έγκριση των θέσεων απομένουν λίγες
λεπτομέρειες για να «ανοίξει» το πρόγραμμα με την υποβολή αιτήσεων όσων
θέλουν να ωφεληθούν από αυτό.
Πλέον οι δικαιούχοι, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης πρέπει να
αποστείλουν Σύμφωνο Αποδοχής Όρων και να υποβληθεί ένα Τεχνικό Δελτίο
Υποέργου για το σύνολο του εγκεκριμένου έργου σύμφωνα με τα στοιχεία των
εγκριθέντων έργων σε επίπεδο Νομού.
Όπως όλα δείχνουν το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας θα ξεκινήσει να
υλοποιείται σύντομα, δίνοντας «ανάσα» σε ανέργους της περιοχής μας.
Αξίζουν συγχαρητήρια τόσο στο ΙΝ.Ε. ΓΣΕΕ όσο και στην «Επι-μένουμε
Δράμα», η οποία συνεργάστηκε με την «Αναπτυξιακή», για το ότι καμία θέση
δεν χάθηκε για το Νομό.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να είναι κάποιος ωφελούμενος του
προγράμματος

Οι ωφελούμενοι/ες της πράξης θα πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
-Να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή
-Αγρότες, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται
δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως 10.500 ευρώ το οικονομικό
έτος 2010 θα προσκομίζουν βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ αφού καταχωρηθούν σε
ειδική κατάσταση συμμετοχής στη δράση.
-Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να
είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και
απασχόλησης στη χώρα μας.
Περαιτέρω κριτήρια επιλογής αφορούν στην κοινωνική, οικονομική,
οικογενειακή κατάσταση των υποψήφιων ωφελουμένων, αποδεικνύονται με
νόμιμα σχετικά δικαιολογητικά και δίνουν προτεραιότητα:
-σε μακροχρόνια ανέργους
-σε βραχυχρόνια ανέργους που δε λαμβάνουν επίδομα ανεργίας
-σε ανέργους νέους έως 30 ετών που αναζητούν εργασία
Ειδικότερα τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης παρουσιάζονται στο
σχετικό πίνακα.

Δικαιολογητικά για την επιλογή των ωφελουμένων

-Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας (για όλους τους αιτούντες).
-Αντίγραφο Ταυτότητας Ομογενούς (για Έλληνες ομογενείς).
-Άδεια Διαμονής σε ισχύ (για αλλοδαπούς Τρίτων Χωρών).
-Αποδεικτικό δεξιότητας/προσόντων για την πράξη, εφόσον απαιτείται
-Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο/η ωφελούμενος/η δεν συμμετέχει την
ίδια περίοδο σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα
Για το κριτήριο της Ανεργίας
-Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία αίτησης στον
Δικαιούχο
-Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ του/της συζύγου στην περίπτωση που
και οι δύο σύζυγοι είναι άνεργοι
-Εάν οι ωφελούμενοι είναι άτομα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ θα προσκομίζουν
βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, αφού καταχωρηθούν σε ειδική κατάσταση συμμετοχής
στη δράση.
Για το κριτήριο της Οικογενειακής και εισοδηματικής κατάστασης
-Εκτύπωση Εκκαθαριστικού Σημειώματος ή αντίγραφο αυτού, για το
οικονομικό έτος 2010 για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2009
?31/12/2009 (για όλους τους αιτούντες) ή
-Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν υποχρεούται ο ωφελούμενος να
υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω εισοδήματος.
Για το κριτήριο της Κατάστασης Υγείας
-Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής που αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας
(για ανέργους που ανήκουν στην ομάδα ΑΜΕΑ).
Για το κριτήριο της Εντοπιότητας στην Περιφερειακή Ενότητα (τ. Νομός)
-Η εντοπιότητα θα αποδεικνύεται είτε από το Εκκαθαριστικό Σημείωμα είτε
από λογαριασμούς κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ κλπ).
Επιπλέον οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο το οποίο δύναται
προσμετρά επιπλέον μόρια σε κάθε κατηγορία κριτηρίων των δυνητικά
ωφελουμένων της παρούσας πρόσκλησης.

Διαδικασία επιλογής ωφελουμένων

Το σύστημα επιλογής θα βασίζεται στη μοριοδότηση συνδυαστικά των κριτηρίων
όπως αυτά ορίζονται στην σχετική πρόσκληση, στον καθορισμό των απαραίτητων
δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούμενους και
στη βαθμολόγηση, κατάταξη των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση
μηχανογραφικού λογισμικού από το Δικαιούχο.

Η επιλογή των ωφελουμένων πραγματοποιείται μετά από πρόσκληση-ενημέρωση
του δικαιούχου προς τους δυνητικούς ωφελουμένους, η οποία περιλαμβάνει
συνοπτική περιγραφή της δράσης, το χρονικό διάστημα απασχόλησης, τις
απαιτούμενες δεξιότητες/προσόντα των ωφελουμένων, τα κριτήρια επιλογής, τον
τόπο και καταληκτικό χρόνο υποβολής των αιτήσεων.

Ο δικαιούχος σε διάστημα ενός (1) μηνός από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής αιτήσεων των ωφελουμένων, προβαίνει στην αξιολόγησή τους, τη
σύνταξη Πίνακα Κατάταξης και την ανάρτησή του στο διαδίκτυο.
Με βάση αυτόν προσκαλεί για ανάληψη εργασίας ίσο αριθμό ωφελουμένων με τον αριθμό των
θέσεων απασχόλησης που έχουν εγκριθεί στην Απόφαση Ένταξης της πράξης.
Από τον ίδιο Πίνακα αντικαθιστά ωφελούμενους που ενδεχομένως παραιτούνται,
εξετάζει τυχόν ενστάσεις που θα προκύψουν, η διαδικασία των οποίων θα
είναι 3 (τρείς) εργάσιμες ημέρες. Εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των
τελικών αποτελεσμάτων οι επιλεχθέντες ωφελούμενοι αποδέχονται εγγράφως τη
θέση απασχόλησης.
Σε αντίθετη περίπτωση διαγράφονται από τον πίνακα και
αντικαθίστανται.
Ο κάθε ωφελούμενος συμμετέχει σε μία θέση εργασίας έως
πέντε
(5) μήνες σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

εφημερίδα Εργασια..συν.
218ο φύλλο
04/08/2011