21 Ιανουαρίου 2011

Ορισμός Αντιδημάρχων στο Δήμο Προσοτσάνης και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δημάρχου.
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

Έχοντας υπόψη:

1.-Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.4, 58 και 59   του Ν.3852/10  «Νέα αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»(Α΄87) αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2.-Τα επίσημα  πληθυσμιακά δεδομένα  της τελευταίας απογραφής έτους 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο  Προσοτσάνης, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 16.481  κατοίκους.(ΦΕΚ 715/12-6-2002 τεύχος Β΄).

3.-Το γεγονός  ότι ο Δήμος Προσοτσάνης έχει   δύο (2) Δημοτικές Κοινότητες και δέκα έξι (16) Τοπικές Κοινότητες

 


Α π ο φ α σ ί ζ ε ιΑ.-Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Προσοτσάνης, με θητεία δύο (2) ετών,  εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή για τα έτη 2011-2012 , μεταβιβάζοντας  σ’ αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, όπως παρακάτω:

1.Τον κ.Τσελεμπή Αθανάσιο του Αναστασίου, καθ’ύλην Αντιδήμαρχο, και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες  Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών –Διαφάνειας  και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Παιδείας-Πολιτισμού.

2.-Τον κ.Παπαμιχαήλ Γεώργιο του Αστερίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, και του μεταβιβάζει τις  αρμοδιότητες  Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας.
3.-Τον κ.Τερνεκτσή Ιωάννη του Αθανασίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες  Τεχνικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού.
4.-Τον κ.Παπαδόπουλο Αλέξανδρο του Ιωάννη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες Αγροτικής Ανάπτυξης και κατά τόπου αρμοδιότητες για την Δημοτική Ενότητα Σιταγρών, την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών  -συμπεριλαμβανομένου και του ΚΕΠ- ,την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών ,  την μέριμνα  για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού, και επιπλέον δικαίωμα υπογραφή για βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται και αφορούν την δημοτική ενότητα Σιταγρών.

Β.-Οι ανωτέρω κατά την διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Γ.-Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος .
Δ.-Όταν ο Δήμαρχος  απουσιάζει ή κωλύεται,
τα καθήκοντά του ορίζεται
να ασκεί ο Αντιδήμαρχος
κ.Τερνεκτσής Ιωάννης του Αθανασίου,
που αναπληρώνει  το Δήμαρχο

Ε.-Σε όλους τους ανωτέρω μεταβιβάζεται και η αρμοδιότητα τέλεσης  των πολιτικών γάμων

ΣΤ.-Η παρούσα απόφαση  να δημοσιευτεί σε μία  τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα  του νομού , και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΣΣΕΛΗΣ